Nádej pre kazdého

List Efezanom 1

1 Milí bratia, stále verní Pánovi!

Ja Pavol, ktorého si Boh vyvolil za apoštola Ježiša Krista,

želám vám milosť a pokoj.

Chválime Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista za všetko požehnanie, ktorým nás obdaril v duchovnom živote preto, že patríme Kristovi.

Zjavenie Božieho plánu.

Už dávno pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil za svoje deti prostredníctvom obete Pána Ježiša a vo svojej láske sa rozhodol urobiť nás svätými a nepoškvrnenými v jeho očiach.

5-7 Vďaka Bohu za jeho nekonečnú dobrotu a priazeň, ktorú nám preukázal vo svojom milovanom Synovi. Jeho dobrota je taká nesmierna, že nám pre jeho obeť odpustil všetky hriechy a zachránil nás od smrti,

zahrnul bohatstvom svojej milosti a obdaril nás múdrosťou a rozumnosťou vo všetkom.

Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti predsavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na nebi aj na zemi pod vládou Kristovou.

10 A tak si nás Boh presne podľa svojho rozhodnutia urobil svojím majetkom

11 a vyvolil si nás hneď na počiatku, aby sme mu patrili.

12 Boží zámer je, aby sme ho chválili a zvelebovali za všetko, čo urobil pre nás, ktorí sme už skôr založili svoju nádej v Krista.

13 Jeho zásluhou ste do tohto zámeru boli zahrnutí aj vy, keď ste počuli zvesť o spasení a uverili ste jej.

Na dôkaz toho vám Boh vtisol svoju pečať, totiž dal vám Ducha Svätého, ktorého sľúbil už dávno.

14 Jeho prítomnosť v nás je zárukou, že Boh nám skutočne dá všetko, čo sľúbil. Je to aj akási pečať, že sme jeho vlastníctvom a že si nás vezme k sebe. Môžeme ho za to nechváliť a neoslavovať?

Kristus, Pán nad všetkým

15 Práve preto odvtedy, ako som počul o vašej viere v Pána Ježiša aj o vašej láske k všetkým jeho vyznávačom,

16 neprestávam za vás vo svojich modlitbách ďakovať Bohu.

17 Prosím slávneho Otca nášho Pána Ježiša Krista o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus a čo všetko pre vás vykonal.

18 Modlím sa, aby vaše srdce ožiaril odlesk slávnej budúcnosti, do ktorej sme pozvaní, a aby ste pochopili, vy, ktorí patríte Kristovi,

19 aké nesmierne bohatstvo nám slávny Boh dáva. Veď všetko, čo patrí Bohu, je aj vaše! A prosím aj o to, aby ste sa presvedčili, aká neuveriteľne veľká je moc, ktorá vo vás pôsobí.

20 Je to tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych

21 a vyzdvihla ho vysoko nad všetkých kráľov a vlády, nad veliteľov a diktátorov, až na čestné miesto po Božej pravici. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti a nebude mať ani v budúcnosti.

22 Boh mu všetko podriadil a urobil ho hlavou cirkvi.

23 Cirkev je jeho telom, naplnená ním samým, pôvodcom a darcom všetkého.

La Bibbia della Gioia

Efesini 1

1Io, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, scrivo ai fratelli cristiani di Efeso sempre fedeli a Gesù Cristo.

A voi auguro grazia e pace da parte di Dio, nostro Padre, e del Signore Gesù Cristo.

Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nel cielo ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale, perché apparteniamo a Cristo.

Il grande piano di Dio

Molto tempo fa, ancor prima di creare il mondo, Dio ci scelse perché gli appartenessimo, in virtù di ciò che Cristo avrebbe fatto per noi. Nel suo amore, egli decise di renderci santi e senza difetti di fronte a lui. Il suo piano immutabile è stato attuato per far sì che diventassimo suoi figli, mandando Gesù Cristo a morire per noi, secondo il suo volere.

Sia lodato il Signore per il dono meraviglioso che ci ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo Figlio. Da Cristo, dal suo sangue versato per noi, abbiamo la redenzione, vale a dire il perdono di tutti i peccati. Questa è la ricchezza della grazia di Dio. Egli ce lʼha donata in abbondanza, dandoci sapienza e intelligenza e rivelandoci il motivo segreto per cui ha mandato Cristo, rivelandoci il piano che aveva già deciso e preparato sin dai tempi dei tempi. 10 E questo è il suo scopo quando i tempi saranno maturati, egli riunirà tutte le cose, sia in cielo che in terra, sotto un unico capo: Cristo. 11 E anche noi, grazie a ciò che Cristo ha fatto, abbiamo parte nel suo progetto e siamo destinati ad essere suoi eredi, perché Dio stesso lo vuole. Infatti tutte queste cose accadono, perché egli stesso decise così tanto tempo fa, perché 12 potessimo lodare ed esaltare la sua gloria per le grandi cose che ha fatto per noi, per noi che siamo stati i primi a credere in Cristo. 13 E grazie a ciò che Cristo ha fatto, anche voi, dopo che avete ascoltato la buona notizia della vostra salvezza e dopo aver confidato in Cristo, avete ricevuto il sigillo di quello Spirito Santo che era stato promesso a tutti noi cristiani. 14 Lo Spirito Santo che è dentro di noi è la garanzia che Dio ci darà tutto ciò che ha promesso; e il sigillo dello Spirito su di noi sta ad indicare che Dio ci ha già acquistati e ci garantisce di prenderci con sé. Per noi questa è una ragione di più per lodare il nostro Dio glorioso. 15 Per tutto questo, perché ho saputo della vostra grande fede nel Signore Gesù e dellʼamore che avete verso tutti i cristiani, 16-17 non smetto di ringraziare Dio per voi. Prego per voi continuamente, chiedendo a Dio, il Padre glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, di darvi la saggezza di vedere chiaramente e di conoscere fino in fondo Cristo e tutto quello che ha fatto per voi. 18 Prego che i vostri cuori siano inondati di luce, perché sappiate a quale futuro Dio vi ha chiamati e quanta gloria la sua eredità riserva a noi cristiani. 19 Prego anche che incominciate a capire quanto sia immensa la sua potenza in quelli che credono in lui. Con la stessa straordinaria potenza 20 Dio ha resuscitato Cristo dalla morte e lo ha fatto sedere al posto dʼonore alla sua destra in cielo 21 molto, molto più in alto di qualsiasi altro principe, autorità, dittatore o capo. Proprio così, egli stesso si trova al di sopra di qualsiasi altro, non solo di questo mondo, ma anche del mondo che verrà. 22 Infatti, come dicono le Scritture: «Dio gli ha affidato tutto ciò che ha creato, dandogli autorità su tutte le cose» e lo ha eletto capo supremo della Chiesa, 23 che è il suo corpo, la pienezza di Cristo, che in tutti porta a compimento ogni cosa.