Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 9

Uzdravenie porazeného

1 Ježiš teda opäť nastúpil do člna, preplavil sa na druhý breh a prišiel do Kafarnauma, do mesta, kde býval.

Čoskoro doniesli k nemu na nosidlách porazeného človeka. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal chorému: Teš sa, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!"

Ale niektorí z učiteľov Zákona sa pohoršovali: Ten človek sa rúha! Na to má právo len Boh!"

Ale Ježiš čítal ich myšlienky a spýtal sa: Prečo tak zle zmýšľate vo svojom srdci?

Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo: Vstaň a choď!?

Ale aby som vám dokázal, že mám tu na zemi moc odpúšťať hriechy, uzdravím tohto človeka." Nato sa obrátil k porazenému a povedal mu: Vstaň a odnes si nosidlá domov!"

A porazený vstal a odišiel.

Povolanie Matúša

Toto sa odohralo pred očami zhromaždeného zástupu. Všetci žasli a ďakovali Bohu, že dal človeku takú moc.

Keď sa Ježiš uberal ďalej, zazrel muža, ktorý sa volal Matúš, ako v colnici vyberá poplatky.

Poď so mnou a staň sa mojím učeníkom!" vyzval ho. Matúš hneď vstal a išiel za ním.

10 Neskôr, keď Ježiš spolu s učeníkmi večeral v Matúšovom dome v spoločnosti mnohých ľudí pochybnej povesti, zbožní farizeji sa pohoršovali a vraveli jeho učeníkom:

11 Ako si váš majster môže sadnúť za jeden stôl s takou spodinou?"

12 Keď to Ježiš počul, odpovedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

13 Zamyslite sa nad tým, čo znamenajú staré slová Písma: Nechcem vaše obete a dary, ale chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať k Bohu hriešnikov, a nie spravodlivých."

14 Jedného dňa prišli za Ježišom žiaci Jána Krstiteľa s otázkou. My a farizeji často zachovávame pôst. Prečo sa tvoji učeníci takisto nepostia, ako to majú vo zvyku zbožní ľudia?"

15 Ježiš im odpovedal: Žiada niekto od svadobčanov, aby boli smutní a odmietali jedlo, kým je medzi nimi ženích? Ale prídu dni, keď ženícha vytrhnú z ich stredu, a potom sa budú postiť.

16 Nový život z Boha sa nedá vtesnať do starých zvykov. To akoby niekto prišil na staré šaty záplatu z novej látky. Čo sa stane? Záplata sa vytrhne zo starého tkaniva a diera sa ešte zväčší.

17 Mladé víno predsa takisto nenalievate do mechov zo starej kože, lebo by popraskali a víno by vytieklo. Nové víno potrebuje nové mechy!"

Moc nad chorobou a smrťou

18 Kým Ježiš hovoril, prišiel jeden z predstaviteľov miestnej synagógy a poklonil sa mu. Práve mi umrela dcéra," povedal, ale ty jej môžeš vrátiť život. Poď, polož na ňu ruku a ožije."

19 Ježiš a jeho učeníci šli s ním.

20 Vtom k nemu pristúpila zozadu jedna žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala, a dotkla sa okraja jeho šiat,

21 lebo si pomyslela: Stačí, ak sa dotknem aspoň lemu jeho šiat, určite sa uzdravím."

22 Ježiš sa obrátil, pozrel sa na ňu a povedal: Teš sa, dcéra moja. Tvoja viera ťa uzdravila."

A naozaj, v tej chvíli bola žena zbavená svojho trápenia.

23 Keď Ježiš vošiel do domu predstaveného synagógy, kde hrala pohrebná hudba a nariekal zhromaždený dav,

24 povedal im: Rozíďte sa, veď dievčatko neumrelo, iba spí." Ale nikto jeho slová nebral vážne a posmievali sa mu.

25 Keď napokon všetkých poslali preč, vstúpil do miestnosti, chytil dievčatko za ruku a ono vstalo.

26 Správa o tomto zázraku sa rozniesla po celom kraji.

Slepí vidia

27 Len čo Ježiš vyšiel z domu predstaveného synagógy, do cesty mu vstúpili dvaja slepci a volali naňho: Syn kráľa Dávida, zmiluj sa nad nami!"

28 Šli za ním až do domu, kde býval. Spýtal sa ich: Naozaj veríte, že mám moc vrátiť vám zrak?"

Áno, Pane," ubezpečovali ho.

29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: Staň sa vám, ako veríte."

30 V tej chvíli sa im otvorili oči. Dôrazne im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili,

31 ale oni chodili po celom kraji a všade to rozhlasovali.

Nemý hovorí

32 Keď odtiaľ odchádzali, priviedli k Ježišovi nemého človeka, posadnutého zlým duchom.

33 Ježiš démona vyhnal a muž ihneď začal hovoriť. Zástupom prebehla vlna prekvapenia: Jakživ sme nevideli podobné zázraky!" volali.

34 Ale farizeji vysvetľovali: Vyháňa diablov, lebo jeho samého ovláda diabol, kráľ zlých duchov."

Ježiš si povoláva apoštolov

35 Potom Ježiš prechádzal všetkými mestami a dedinami, učil v židovských synagógach a hlásal radostnú zvesť o Božom kráľovstve. A všade, kde prišiel, liečil choroby každého druhu.

36 Bolo mu ľúto ľudí, ktorí prichádzali za ním, lebo nevedeli, na koho sa obrátiť so svojimi problémami a kde hľadať pomoc. Boli ako ovce bez pastiera.

37 Vtedy povedal svojim učeníkom:

38 Žatva je veľká, ale žencov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoje polia."

The Message

Matthew 9

Who Needs a Doctor?

11-3 Back in the boat, Jesus and the disciples recrossed the sea to Jesus’ hometown. They were hardly out of the boat when some men carried a paraplegic on a stretcher and set him down in front of them. Jesus, impressed by their bold belief, said to the paraplegic, “Cheer up, son. I forgive your sins.” Some religion scholars whispered, “Why, that’s blasphemy!”

4-8 Jesus knew what they were thinking, and said, “Why this gossipy whispering? Which do you think is simpler: to say, ‘I forgive your sins,’ or, ‘Get up and walk’? Well, just so it’s clear that I’m the Son of Man and authorized to do either, or both. . . .” At this he turned to the paraplegic and said, “Get up. Take your bed and go home.” And the man did it. The crowd was awestruck, amazed and pleased that God had authorized Jesus to work among them this way.

Passing along, Jesus saw a man at his work collecting taxes. His name was Matthew. Jesus said, “Come along with me.” Matthew stood up and followed him.

10-11 Later when Jesus was eating supper at Matthew’s house with his close followers, a lot of disreputable characters came and joined them. When the Pharisees saw him keeping this kind of company, they had a fit, and lit into Jesus’ followers. “What kind of example is this from your Teacher, acting cozy with crooks and riffraff?”

12-13 Jesus, overhearing, shot back, “Who needs a doctor: the healthy or the sick? Go figure out what this Scripture means: ‘I’m after mercy, not religion.’ I’m here to invite outsiders, not coddle insiders.”

Kingdom Come

14 A little later John’s followers approached, asking, “Why is it that we and the Pharisees rigorously discipline body and spirit by fasting, but your followers don’t?”

15 Jesus told them, “When you’re celebrating a wedding, you don’t skimp on the cake and wine. You feast. Later you may need to pull in your belt, but not now. No one throws cold water on a friendly bonfire. This is Kingdom Come!”

16-17 He went on, “No one cuts up a fine silk scarf to patch old work clothes; you want fabrics that match. And you don’t put your wine in cracked bottles.”

Just a Touch

18-19 As he finished saying this, a local official appeared, bowed politely, and said, “My daughter has just now died. If you come and touch her, she will live.” Jesus got up and went with him, his disciples following along.

20-22 Just then a woman who had hemorrhaged for twelve years slipped in from behind and lightly touched his robe. She was thinking to herself, “If I can just put a finger on his robe, I’ll get well.” Jesus turned—caught her at it. Then he reassured her: “Courage, daughter. You took a risk of faith, and now you’re well.” The woman was well from then on.

23-26 By now they had arrived at the house of the town official, and pushed their way through the gossips looking for a story and the neighbors bringing in casseroles. Jesus was abrupt: “Clear out! This girl isn’t dead. She’s sleeping.” They told him he didn’t know what he was talking about. But when Jesus had gotten rid of the crowd, he went in, took the girl’s hand, and pulled her to her feet—alive. The news was soon out, and traveled throughout the region.

Become What You Believe

27-28 As Jesus left the house, he was followed by two blind men crying out, “Mercy, Son of David! Mercy on us!” When Jesus got home, the blind men went in with him. Jesus said to them, “Do you really believe I can do this?” They said, “Why, yes, Master!”

29-31 He touched their eyes and said, “Become what you believe.” It happened. They saw. Then Jesus became very stern. “Don’t let a soul know how this happened.” But they were hardly out the door before they started blabbing it to everyone they met.

32-33 Right after that, as the blind men were leaving, a man who had been struck speechless by an evil spirit was brought to Jesus. As soon as Jesus threw the evil tormenting spirit out, the man talked away just as if he’d been talking all his life. The people were up on their feet applauding: “There’s never been anything like this in Israel!”

34 The Pharisees were left sputtering, “Hocus-pocus. It’s nothing but hocus-pocus. He’s probably made a pact with the Devil.”

35-38 Then Jesus made a circuit of all the towns and villages. He taught in their meeting places, reported kingdom news, and healed their diseased bodies, healed their bruised and hurt lives. When he looked out over the crowds, his heart broke. So confused and aimless they were, like sheep with no shepherd. “What a huge harvest!” he said to his disciples. “How few workers! On your knees and pray for harvest hands!”