Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 9

Uzdravenie porazeného

1 Ježiš teda opäť nastúpil do člna, preplavil sa na druhý breh a prišiel do Kafarnauma, do mesta, kde býval.

Čoskoro doniesli k nemu na nosidlách porazeného človeka. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal chorému: Teš sa, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!"

Ale niektorí z učiteľov Zákona sa pohoršovali: Ten človek sa rúha! Na to má právo len Boh!"

Ale Ježiš čítal ich myšlienky a spýtal sa: Prečo tak zle zmýšľate vo svojom srdci?

Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo: Vstaň a choď!?

Ale aby som vám dokázal, že mám tu na zemi moc odpúšťať hriechy, uzdravím tohto človeka." Nato sa obrátil k porazenému a povedal mu: Vstaň a odnes si nosidlá domov!"

A porazený vstal a odišiel.

Povolanie Matúša

Toto sa odohralo pred očami zhromaždeného zástupu. Všetci žasli a ďakovali Bohu, že dal človeku takú moc.

Keď sa Ježiš uberal ďalej, zazrel muža, ktorý sa volal Matúš, ako v colnici vyberá poplatky.

Poď so mnou a staň sa mojím učeníkom!" vyzval ho. Matúš hneď vstal a išiel za ním.

10 Neskôr, keď Ježiš spolu s učeníkmi večeral v Matúšovom dome v spoločnosti mnohých ľudí pochybnej povesti, zbožní farizeji sa pohoršovali a vraveli jeho učeníkom:

11 Ako si váš majster môže sadnúť za jeden stôl s takou spodinou?"

12 Keď to Ježiš počul, odpovedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

13 Zamyslite sa nad tým, čo znamenajú staré slová Písma: Nechcem vaše obete a dary, ale chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať k Bohu hriešnikov, a nie spravodlivých."

14 Jedného dňa prišli za Ježišom žiaci Jána Krstiteľa s otázkou. My a farizeji často zachovávame pôst. Prečo sa tvoji učeníci takisto nepostia, ako to majú vo zvyku zbožní ľudia?"

15 Ježiš im odpovedal: Žiada niekto od svadobčanov, aby boli smutní a odmietali jedlo, kým je medzi nimi ženích? Ale prídu dni, keď ženícha vytrhnú z ich stredu, a potom sa budú postiť.

16 Nový život z Boha sa nedá vtesnať do starých zvykov. To akoby niekto prišil na staré šaty záplatu z novej látky. Čo sa stane? Záplata sa vytrhne zo starého tkaniva a diera sa ešte zväčší.

17 Mladé víno predsa takisto nenalievate do mechov zo starej kože, lebo by popraskali a víno by vytieklo. Nové víno potrebuje nové mechy!"

Moc nad chorobou a smrťou

18 Kým Ježiš hovoril, prišiel jeden z predstaviteľov miestnej synagógy a poklonil sa mu. Práve mi umrela dcéra," povedal, ale ty jej môžeš vrátiť život. Poď, polož na ňu ruku a ožije."

19 Ježiš a jeho učeníci šli s ním.

20 Vtom k nemu pristúpila zozadu jedna žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala, a dotkla sa okraja jeho šiat,

21 lebo si pomyslela: Stačí, ak sa dotknem aspoň lemu jeho šiat, určite sa uzdravím."

22 Ježiš sa obrátil, pozrel sa na ňu a povedal: Teš sa, dcéra moja. Tvoja viera ťa uzdravila."

A naozaj, v tej chvíli bola žena zbavená svojho trápenia.

23 Keď Ježiš vošiel do domu predstaveného synagógy, kde hrala pohrebná hudba a nariekal zhromaždený dav,

24 povedal im: Rozíďte sa, veď dievčatko neumrelo, iba spí." Ale nikto jeho slová nebral vážne a posmievali sa mu.

25 Keď napokon všetkých poslali preč, vstúpil do miestnosti, chytil dievčatko za ruku a ono vstalo.

26 Správa o tomto zázraku sa rozniesla po celom kraji.

Slepí vidia

27 Len čo Ježiš vyšiel z domu predstaveného synagógy, do cesty mu vstúpili dvaja slepci a volali naňho: Syn kráľa Dávida, zmiluj sa nad nami!"

28 Šli za ním až do domu, kde býval. Spýtal sa ich: Naozaj veríte, že mám moc vrátiť vám zrak?"

Áno, Pane," ubezpečovali ho.

29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: Staň sa vám, ako veríte."

30 V tej chvíli sa im otvorili oči. Dôrazne im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili,

31 ale oni chodili po celom kraji a všade to rozhlasovali.

Nemý hovorí

32 Keď odtiaľ odchádzali, priviedli k Ježišovi nemého človeka, posadnutého zlým duchom.

33 Ježiš démona vyhnal a muž ihneď začal hovoriť. Zástupom prebehla vlna prekvapenia: Jakživ sme nevideli podobné zázraky!" volali.

34 Ale farizeji vysvetľovali: Vyháňa diablov, lebo jeho samého ovláda diabol, kráľ zlých duchov."

Ježiš si povoláva apoštolov

35 Potom Ježiš prechádzal všetkými mestami a dedinami, učil v židovských synagógach a hlásal radostnú zvesť o Božom kráľovstve. A všade, kde prišiel, liečil choroby každého druhu.

36 Bolo mu ľúto ľudí, ktorí prichádzali za ním, lebo nevedeli, na koho sa obrátiť so svojimi problémami a kde hľadať pomoc. Boli ako ovce bez pastiera.

37 Vtedy povedal svojim učeníkom:

38 Žatva je veľká, ale žencov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoje polia."

Amplified Bible

Matthew 9

A Paralytic Healed

1And Jesus, getting into a boat, crossed over the Sea of Galilee and came to [Capernaum] His own city.

They brought to Him a man who was paralyzed, lying on a stretcher. Seeing their [active] faith [springing from confidence in Him], Jesus said to the paralytic, “Do not be afraid, son; your sins are forgiven [the penalty is paid, the guilt removed, and you are declared to be in right standing with God].” And some of the scribes said to themselves, “This man blasphemes [by claiming the rights and prerogatives of God]!” But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts? For which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven and the penalty paid,’ or to say, ‘Get up and walk’? [Both are possible for God; both are impossible for man.] But so that you may know that the Son of Man has authority and the power on earth to forgive sins”—then He said to the paralytic, “Get up, pick up your stretcher and go home.” And he got up and went home [healed and forgiven]. When the crowds saw this, they were awestruck, and glorified God and praised Him, who had given such authority and power to men.

Matthew Called

As Jesus went on from there, He saw a man named Matthew (Levi) sitting in the tax collector’s booth; and He said to him, “Follow Me [as My disciple, accepting Me as your Master and Teacher and walking the same path of life that I walk].” And Matthew got up and followed Him.

10 Then as Jesus was reclining at the table in Matthew’s house, many tax collectors and [a]sinners [including non-observant Jews] came and ate with Him and His disciples. 11 When the Pharisees saw this, they asked His disciples, “Why does your Master eat with tax collectors and sinners?” 12 But when Jesus heard this, He said, “Those who are healthy have no need for a physician, but [only] those who are sick. 13 Go and learn what this [Scripture] means: ‘I desire compassion [for those in distress], and not [animal] sacrifice,’ for I did not come to call [to repentance] the [self-proclaimed] righteous [who see no need to change], but sinners [those who recognize their sin and actively seek forgiveness].”

The Question about Fasting

14 Then the disciples of John [the Baptist] came to Jesus, asking, “Why do we and the Pharisees often fast [as a religious exercise], but Your disciples do not fast?” 15 And Jesus replied to them, “Can the guests of the bridegroom mourn while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. 16 But no one puts a piece of unshrunk (new) cloth on an old garment; for the patch pulls away from the garment, and a worse tear results. 17 Nor is new wine put into old [b]wineskins [that have lost their elasticity]; otherwise the wineskins burst, and the [fermenting] wine spills and the wineskins are ruined. But new wine is put into fresh wineskins, so both are preserved.”

Miracles of Healing

18 While He was saying these things to them, a ruler (synagogue official) entered [the house] and kneeled down and worshiped Him, saying, “My daughter has just now died; but come and lay Your hand on her, and she will live.” 19 Jesus got up and began to accompany the ruler, with His disciples.

20 Then a woman who had suffered from a hemorrhage for twelve years came up behind Him and touched the [tassel] fringe of His outer robe; 21 for she had been saying to herself, “If I only touch His outer robe, I will be healed.” 22 But Jesus turning and seeing her said, “Take courage, daughter; your [personal trust and confident] faith [in Me] has made you well.” And at once the woman was [completely] healed.

23 When Jesus came to the ruler’s house, and saw the flute players [who were professional, hired mourners] and the [grieving] crowd making an uproar, 24 He said, “Go away; for the girl is not dead, but is sleeping.” And they laughed and jeered at Him. 25 But when the crowd had been sent outside, Jesus went in and took her by the hand, and the girl got up. 26 And the news about this spread throughout all that district.

27 As Jesus went on from there, two blind men followed Him, screaming loudly, “Have mercy and compassion on us, [c]Son of David (Messiah)!” 28 When He went into the house, the blind men came up to Him, and Jesus said to them, “Do you believe [with a deep, abiding trust] that I am able to do this?” They said to Him, “Yes, Lord.” 29 Then He touched their eyes, saying, “According to your faith [your trust and confidence in My power and My ability to heal] it will be done to you.” 30 And their eyes were opened. And Jesus [d]sternly warned them: “See that no one knows this!” 31 But they went out and spread the news about Him throughout that whole district.

32 While they were going away, a mute, demon-possessed man was brought to Jesus. 33 And when the demon was driven out [by Jesus], the mute man spoke; and the crowds wondered in amazement, saying, “Never before has anything like this [miracle] been seen in Israel.” 34 But the Pharisees were saying, “He casts out the demons by [the power of] the ruler of demons.”

35 Jesus went throughout all the cities and villages [in Galilee], teaching in their synagogues and proclaiming the good news (gospel) of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness [His words and His works reflecting His Messiahship].

36 When He saw the crowds, He was moved with compassion and pity for them, because they were dispirited and distressed, like sheep without a shepherd. 37 Then He said to His disciples, “The harvest is [indeed] plentiful, but the workers are few. 38 So pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest.”

Footnotes

  1. Matthew 9:10 This description would include non-observant Jews, those who rejected Pharisaic ordinances and interpretations of the Law, as well as others who flaunted the rules of morality and civil law.
  2. Matthew 9:17 A skin was a bag made from the skin of an animal. New wine was always put in a new bag so that the bag would stretch as the wine continued to ferment, and then the bag would harden. An old bag would burst if new wine was put in it.
  3. Matthew 9:27 A common reference to the Messiah as a descendant of David.
  4. Matthew 9:30 In Greek this term suggests an emotional indignation or violent displeasure. It occurs five times in the NT (four times in reference to Jesus’ words or feelings): Matt 9:30; Mark 1:43; 14:5; John 11:33, 38.