Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 27

Judášova smrť

1 Ráno sa veľkňaz opäť zišiel so židovskými vodcami a radili sa, ako by donútili Rimanov, aby potvrdili rozsudok smrti.

Potom poslali spútaného Ježiša k rímskemu miestodržiteľovi Pilátovi.

Keď Judáš videl, že Ježiša odsúdili na smrť, trýznilo ho svedomie za to, že ho zradil. Vzal tridsať strieborných, ktoré dostal za zradu, a chcel ich vrátiť veľkňazom a židovským vodcom.

Zhrešil som, zradil som nevinného človeka!"

Čo nás po tom. To je tvoja vec!" odsekli mu ľahostajne.

Odhodil peniaze na zem v chráme, vybehol von a obesil sa.

Veľkňazi pozbierali peniaze a povedali si: Čo s nimi? Do chrámovej pokladnice to nemôžeme dať. Lipne na nich krv!"

Dohodli sa teda, že za ne kúpia pozemok, kde hrnčiari voľakedy kopali hlinu, a že tam budú pochovávať cudzincov, ktorí zomrú v Jeruzaleme.

A tak sa to pole dodnes volá Krvavé pole".

Tak sa splnilo Jeremiášovo proroctvo: Vzali tridsať strieborných, cenu človeka, na akú ho ocenili synovia Izraela,

10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im Boh prikázal."

Rozsudok smrti

11 Ježiša predviedli pred rímskeho miestodržiteľa Piláta. Spýtal sa ho: Tak ty si židovský kráľ?"

Ty sám to hovoríš," odpovedal Ježiš.

12 Ale na ostatné žaloby veľkňazov a židovských vodcov Ježiš vôbec neodpovedal.

13 Nepočuješ, z čoho ťa obviňujú?" vyzval ho Pilát.

14 Ale na jeho nesmierne prekvapenie Ježiš mlčal a neobhajoval sa.

15 Bolo zvykom, že cez veľkonočné sviatky vladár prepustil jedného väzňa podľa želania ľudu.

16 V tom čase bol vo väzení povestný zločinec Barabáš.

17 Keď sa ľudia toho rána zhromaždili pred Pilátovým domom, spýtal sa ich: Koho vám mám prepustiť, Barabáša alebo Ježiša, vášho Mesiáša?"

18 Vedel, že Ježiša zo závisti udali veľkňazi.

19 Keď Pilát sedel v sudcovskom kresle, dostal odkaz od svojej ženy: Ruky preč od toho spravodlivého človeka. Kvôli nemu ma v noci prenasledovali strašné sny."

20 Židovskí veľkňazi a predstavitelia ľudu medzitým presviedčali zástupy, aby žiadali slobodu pre Barabáša a smrť pre Ježiša.

21 Keď sa Pilát znova spýtal, koho z tých dvoch má prepustiť, ozval sa krik: Barabáša!"

22 A čo mám urobiť s Ježišom, vaším Mesiášom?"

Ukrižuj ho!" kričal dav.

23 A čoho sa vlastne dopustil?" namietal Pilát.

Ukrižuj ho, ukrižuj!" ešte naliehavejšie sa domáhal dav.

24 Keď Pilát videl, že jeho úsilie zachrániť Ježiša je márne a dav je čoraz zúrivejší, dal si doniesť nádobu s vodou, pred očami všetkých si umyl ruky a povedal: Som čistý od krvi tohto človeka. Je nevinný, zodpovednosť leží na vás!"

25 Nech trest za jeho vyliatu krv padne na nás a na naše deti!" kričal rozvášnený dav.

26 A tak im prepustil Barabáša, Ježiša nariadil zbičovať a dal súhlas, aby ho ukrižovali.

27 Rímski vojaci odviedli Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú čatu.

28 Vyzliekli ho, cez plecia mu prehodili šarlátový plášť,

29 uplietli mu z tŕnia korunu, narazili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali palicu. Potom si pred ním kľakali a posmievali sa mu: Nech žije židovský kráľ!"

30 Pľuvali naňho a bili ho po hlave palicou.

31 Keď sa mu do vôle naposmievali, strhli z neho plášť, zasa mu obliekli jeho rúcho a viedli ho na popravisko.

Ukrižovanie

32 Cestou stretli človeka z Kyrény v Afrike, ktorý sa volal Šimon, a prinútili ho, aby niesol Ježišov kríž.

33 Došli na miesto zvané Golgota, čiže Lebka.

34 Tam mu dali piť skysnuté víno zmiešané so žlčou, aby ho omámilo. Ale keď ochutnal, odmietol.

35 Potom ho pribili na kríž a losovaním si rozdelili jeho rúcho. Tak sa naplnilo jedno z proroctiev: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali."

36 Posadali si okolo neho a strážili ho.

37 Nad hlavu mu pripevnili nápis s jeho previnením: Ježiš, kráľ Židov."

38 Toho rána ukrižovali spolu s ním dvoch zločincov, jedného po jeho pravej, druhého po ľavej strane.

39 Ľudia, čo šli okolo, sa mu posmievali:

40 Tak to si ty chcel zboriť chrám a za tri dni ho postaviť? Teraz ukáž svoju moc a zachráň sám seba. Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"

41 Aj veľkňazi a židovskí vodcovia sa k nim pridali:

42 Iných zachraňoval, a sám seba nemôže zachrániť. Židovský kráľ -- a visí na kríži! Zostúp dolu a uveríme ti.

43 Dúfal v Boha, vravel, že je Boží Syn. Tak nech ho teraz vyslobodí Boh."

44 A zločinci, čo s ním boli ukrižovaní, ho podobne potupovali.

Ježišova smrť

45 Napoludnie sa zrazu nad celým krajom rozprestrela tma a trvala tri hodiny.

46 A vtedy zvolal silným hlasom: Eli, Eli, lama sabachtani?", čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

47 Niektorí z tých, čo tam stáli, sa domnievali, že volá proroka Eliáša.

48 Jeden z nich bežal po špongiu, namočil ju do octu, nabodol na tyč a dával mu piť.

49 Ostatní ho okrikovali: Len ho nechaj, nech vidíme, či ho Eliáš príde zachrániť."

50 Potom Ježiš opäť skríkol mocným hlasom a skonal.

51 V tej chvíli sa v chráme roztrhol záves odhora až nadol, zem sa chvela, skaly pukali

52 a hroby sa otvárali.

53 Keď potom Ježiš vstal z mŕtvych, mnohí v Jeruzaleme dosvedčovali, že videli vzkriesených z tých hrobov.

54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, premkla ich hrôza a vraveli: To bol naozaj Boží Syn!"

55 Z diaľky sa prizeralo aj mnoho žien, ktoré prišli za Ježišom až z Galiley a starali sa oňho i o jeho učeníkov.

56 Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Jakuba a Jána Zebedejovcov.

Ježišov pohreb

57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatey, volal sa Jozef, a tiež patril k Ježišovým nasledovníkom.

58 Dal sa ohlásiť u Piláta a poprosil ho, aby mu vydal Ježišovo telo. Pilát mu vyhovel.

59 Jozef zavinul Ježišovo telo do čistého plátna

60 a uložil ho do hrobu, ktorý si dal vytesať v skale. Vchod do hrobu dal po pohrebe privaliť balvanom. Potom odišiel.

61 Dve Márie -- jedna z nich bola Mária Magdaléna -- sa prizerali pohrebu.

62 Na druhý deň -- v sobotu, po prípravnom dni sviatkov -- veľkňazi a farizeji sa zhromaždili u Piláta

63 a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca svojho času povedal: Po troch dňoch opäť vstanem k životu.

64 Daj teda aspoň tri dni strážiť hrob, lebo prídu jeho učeníci, ukradnú ho a potom budú ľudí presviedčať, že vstal z mŕtvych. A to by bol ešte väčší podvod ako prvý!"

65 Dobre," povedal Pilát, máte vlastnú stráž, tak si ho strážte."

66 A tak aj urobili, postavili k hrobu stráž, dokonca zapečatili balvan, ktorým bol hrob privalený.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 27

1Când s-a făcut dimineaţă, toţi conducătorii preoţilor şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L condamne la moarte. L-au legat, L-au dus şi L-au dat pe mâna lui Pilat, guvernatorul[a].

Iuda se spânzură

Atunci lui Iuda, trădătorul, când a văzut că Isus a fost condamnat, i-a părut rău şi a dus înapoi cei treizeci de arginţi[b] la conducătorii preoţilor şi la bătrâni, zicând:

– Am păcătuit, căci am trădat sânge nevinovat!

Ei i-au răspuns:

– Ce ne pasă nouă? Treaba ta!

El a aruncat arginţii în Templu şi a plecat. Apoi s-a dus şi s-a spânzurat.

Conducătorii preoţilor au luat arginţii şi au zis: „Nu este voie să fie puşi în vistierie, pentru că sunt preţ de sânge“. Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu ei ogorul olarului ca loc de înmormântare pentru străini. Iată de ce ogorul acela a fost numit „Ogorul Sângelui“ până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia[c], care zice:

„Au[d] luat cei treizeci de arginţi,
    preţul pus pe El[e],
        la care a fost apreciat de către fiii lui Israel,
10 şi i-au[f] dat pe ogorul olarului,
    după cum mi-a poruncit Domnul“[g].

Isus înaintea lui Pilat

11 Isus a fost adus deci înaintea guvernatorului. Guvernatorul L-a întrebat:

– Eşti Tu Împăratul iudeilor?

Isus i-a răspuns:

– Este aşa cum spui.

12 Dar când a fost acuzat de conducătorii preoţilor şi de bătrâni, n-a răspuns nimic. 13 Atunci Pilat I-a zis:

– Nu auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?

14 Dar Isus nu i-a răspuns nici măcar cu un cuvânt, spre marea mirare a guvernatorului.

15 Guvernatorul obişnuia ca la fiecare sărbătoare să elibereze pentru mulţime un prizonier pe care-l voiau ei. 16 La acea vreme aveau un prizonier vestit, numit (Isus[h]) Baraba. 17 Aşadar, după ce mulţimea a fost adunată, Pilat i-a întrebat:

– Pe cine vreţi să vi-l eliberez, pe (Isus) Baraba sau pe Isus, Cel numit Cristos?

18 Căci el ştia că din invidie Îl dăduseră pe mâna lui.

19 În timp ce stătea pe scaunul de judecată, soţia lui a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic de-a face cu Acel Om drept, pentru că azi am suferit mult în vis din cauza Lui!“

20 Dar conducătorii preoţilor şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar Isus să fie omorât.

21 Guvernatorul i-a întrebat iarăşi:

– Pe care dintre aceştia doi vreţi să vi-l eliberez?

– Pe Baraba! au răspuns ei.

22 Pilat a zis:

– Şi atunci ce să fac cu Isus, numit Cristos?

Ei au răspuns cu toţii:

– Să fie răstignit!

23 El i-a întrebat:

– Dar ce rău a făcut?

Însă ei strigau şi mai tare:

– Să fie răstignit!

24 Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, spunând:

– Eu sunt nevinovat de sângele Acestui Om! Treaba voastră!

25 Tot poporul i-a răspuns:

– Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri!

26 Atunci li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască[i], L-a dat să fie răstignit.

Isus, batjocorit de soldaţi

27 Atunci soldaţii guvernatorului L-au adus pe Isus în pretoriu[j] şi au adunat în jurul Lui toată cohorta[k]. 28 L-au dezbrăcat şi au pus pe El o mantie stacojie[l], 29 au împletit o coroană de spini, I-au aşezat-o pe cap, I-au pus o trestie în mâna dreaptă şi apoi au îngenuncheat înaintea Lui şi şi-au bătut joc de El, zicând: „Să trăiți, Împărate al iudeilor!“[m] 30 Ei Îl scuipau, Îi luau trestia şi-L loveau peste cap. 31 După ce şi-au bătut joc de El astfel, L-au dezbrăcat de mantie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

32 Când au ieşit, au găsit un om din Cirena, pe nume Simon, şi l-au obligat pe acesta să ducă crucea lui Isus. 33 Când au ajuns la locul numit Golgota, căruia i se mai zice şi „Locul Craniului“[n], 34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere[o], dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea.[p] 35 După ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.[q] 36 Apoi s-au aşezat jos şi Îl păzeau acolo. 37 Îi puseseră deasupra capului următoarea acuzaţie: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor“. 38 Tot atunci au fost răstigniţi cu El şi doi tâlhari, unul la dreapta şi unul la stânga Lui.

39 Cei ce treceau pe acolo Îl insultau, dădeau din cap 40 şi ziceau: „Tu, Cel Care dărâmi Templul şi-l reconstruieşti în trei zile, salvează-Te pe Tine Însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, (şi)[r] dă-Te jos de pe cruce!“

41 Tot aşa Îl batjocoreau şi conducătorii preoţilor, împreună cu cărturarii şi bătrânii, zicând: 42 „Pe alţii i-a salvat, dar pe Sine Însuşi nu Se poate salva! Doar este Împăratul lui Israel! Să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El! 43 S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum Dumnezeu dacă vrea! Căci a zis: «Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!»“ 44 La fel Îl batjocoreau şi tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El.

Moartea lui Isus

45 De la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea[s] s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli[t], lema[u] sabactani?“[v], care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“[w]

47 Unii dintre cei ce stăteau acolo L-au auzit şi au zis: „Acest Om îl strigă pe Ilie!“

48 Imediat unul dintre ei a alergat şi a luat un burete, l-a umplut cu vin acru[x], l-a pus într-o trestie şi I l-a dat să-l bea. 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-L salveze!“

50 Isus a strigat din nou cu glas tare şi apoi Şi-a dat duhul.

51 Şi iată că draperia[y] Templului a fost despicată în două, de sus până jos; pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au fost înviate. 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în Cetatea Sfântă şi li s-au arătat multora.

54 Centurionul[z] şi cei ce-L păzeau pe Isus împreună cu el au văzut cutremurul şi cele întâmplate şi s-au înspăimântat foarte tare. Ei au zis: „Într-adevăr, Acesta era Fiul lui[aa] Dumnezeu!“

55 Acolo mai erau şi multe femei care priveau de departe, cele care Îl urmaseră pe Isus din Galileea şi Îi slujiseră. 56 Printre ele erau Maria Magdalena, Maria – mama lui Iacov şi a lui Iosif – şi mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57 Când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimateea, pe nume Iosif, care fusese şi el ucenic al lui Isus. 58 Acesta s-a dus la Pilat şi i-a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat. 59 Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză de in curată 60 şi L-a pus într-un mormânt nou de-al lui, mormânt pe care-l săpase în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului şi a plecat. 61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau şi ele acolo, aşezate înaintea mormântului.

Mormântul este păzit

62 A doua zi[ab], cea de după Ziua Pregătirii, conducătorii preoţilor şi fariseii s-au adunat împreună la Pilat 63 şi i-au zis:

– Stăpâne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, în timp ce trăia, a zis: „După trei zile voi învia!“ 64 Aşadar, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure[ac], iar apoi să spună poporului: „A fost înviat din morţi!“ Atunci această înşelăciune din urmă ar fi mai rea decât prima!

65 Pilat le-a răspuns:

– Aveţi o gardă[ad]; duceţi-vă şi păziţi-L cum ştiţi!

66 Ei s-au dus şi au luat măsuri pentru paza mormântului, sigilând piatra şi lăsând garda acolo.

Footnotes

 1. Matei 27:2 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată şi care necesita prezenţa trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincţie între provinciile romane) al Iudeii (26-36 d.Cr.); peste tot în capitol
 2. Matei 27:3 Vezi nota de la 26:15; şi în vs. 5, 6
 3. Matei 27:9 Citatul care urmează este o combinaţie între cuvintele profetului Zaharia şi cele ale profetului Ieremia, evanghelistul numindu-l doar pe Ieremia (vezi şi Mc. 1:2-3 şi nota)
 4. Matei 27:9 Sau: Am
 5. Matei 27:9 Sau: preţul Celui Preţuit
 6. Matei 27:10 Câteva mss conţin: i-am
 7. Matei 27:10 Vezi Zah. 11:12-13; Ier. 19:1-13; 32:6-9
 8. Matei 27:16 Cele mai importante mss nu conţin acest nume, însă el era foarte obişnuit în acea vreme; a fost omis în aceste mss probabil din respect pentru Isus Cristos; prin urmare, este posibil ca numele să fi apărut în original; şi în v. 17
 9. Matei 27:26 O pedeapsă cruntă: romanii foloseau un bici din mai multe fâşii de piele, la capătul cărora se aflau bucăţi de os sau de plumb. În timp ce evreii nu permiteau mai mult de 39 de lovituri, la romani nu exista limită, adesea victimele decedând
 10. Matei 27:27 Pretoriul era un cartier general, în cazul de faţă cartierul general al lui Pilat din Ierusalim, probabil palatul construit de Irod cel Mare sau fortăreaţa Antonia
 11. Matei 27:27 Diviziune a legiunii romane care, în timpul Imperiului, număra un efectiv de 600 de soldaţi
 12. Matei 27:28 Sau: roşie
 13. Matei 27:29 Corespondentul lui Ave Cezar!, însă rostit în batjocură
 14. Matei 27:33 Lat.: Calvariae, de unde avem cuvântul românesc calvar
 15. Matei 27:34 Mc. 15:23 conţine vin amestecat cu smirnă; probabil Matei face o aluzie la Ps. 69:21
 16. Matei 27:34 Femeile obişnuiau să le dea condamnaţilor la moarte un fel de narcotic care să le uşureze suferinţa, însă, refuzându-l, Isus a dorit să fie pe deplin conştient în faţa morţii
 17. Matei 27:35 Unele mss adaugă, probabil pe baza lui In. 19:24 : ca să se împlinească cuvântul rostit prin profet: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei / şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi“ (vezi Ps. 22:18)
 18. Matei 27:40 Multe mss nu conţin conjuncţia, având: Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, dă-Te jos de pe cruce!
 19. Matei 27:45 Între ora 12:00 și ora 15:00.
 20. Matei 27:46 Unele mss conţin termenii aramaici Eloi, Eloi, probabil pe baza lui Mc. 15:34
 21. Matei 27:46 Unele mss conţin ebraicul lama
 22. Matei 27:46 Cuvintele rostite de Isus au dus la numeroase discuţii, deoarece primele două sunt în ebraică, iar ultimele două în aramaică. Se pare însă că în limba aramaică, în unele cazuri s-au păstrat numele ebraice ale lui Dumnezeu; de ex., Targumul aramaic (o parafrazare a textului ebraic în aramaică) al Ps. 22 păstrează termenul ebraic Eli
 23. Matei 27:46 Vezi Ps. 22:1
 24. Matei 27:48 Un vin de calitate inferioară, numit posca, diluat foarte tare cu apă, băutură pe care o consumau de obicei sclavii şi soldaţii
 25. Matei 27:51 Gr.: katapetasma, cea care despărţea Locul Sfânt de Locul Preasfânt; pentru semnificaţia acestui eveniment, vezi Evrei 9:1-14; 10:14-22
 26. Matei 27:54 Vezi nota de la titlul cap. 8
 27. Matei 27:54 Sau: un fiu de, cf. mitologiei greco-romane
 28. Matei 27:62 Sâmbătă (Sabatul), Ziua Pregătirii fiind ziua de vineri
 29. Matei 27:64 Unele mss adaugă: noaptea, probabil pe baza lui 28:13
 30. Matei 27:65 Sau: Luaţi o gardă