Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 27

Judášova smrť

1 Ráno sa veľkňaz opäť zišiel so židovskými vodcami a radili sa, ako by donútili Rimanov, aby potvrdili rozsudok smrti.

Potom poslali spútaného Ježiša k rímskemu miestodržiteľovi Pilátovi.

Keď Judáš videl, že Ježiša odsúdili na smrť, trýznilo ho svedomie za to, že ho zradil. Vzal tridsať strieborných, ktoré dostal za zradu, a chcel ich vrátiť veľkňazom a židovským vodcom.

Zhrešil som, zradil som nevinného človeka!"

Čo nás po tom. To je tvoja vec!" odsekli mu ľahostajne.

Odhodil peniaze na zem v chráme, vybehol von a obesil sa.

Veľkňazi pozbierali peniaze a povedali si: Čo s nimi? Do chrámovej pokladnice to nemôžeme dať. Lipne na nich krv!"

Dohodli sa teda, že za ne kúpia pozemok, kde hrnčiari voľakedy kopali hlinu, a že tam budú pochovávať cudzincov, ktorí zomrú v Jeruzaleme.

A tak sa to pole dodnes volá Krvavé pole".

Tak sa splnilo Jeremiášovo proroctvo: Vzali tridsať strieborných, cenu človeka, na akú ho ocenili synovia Izraela,

10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im Boh prikázal."

Rozsudok smrti

11 Ježiša predviedli pred rímskeho miestodržiteľa Piláta. Spýtal sa ho: Tak ty si židovský kráľ?"

Ty sám to hovoríš," odpovedal Ježiš.

12 Ale na ostatné žaloby veľkňazov a židovských vodcov Ježiš vôbec neodpovedal.

13 Nepočuješ, z čoho ťa obviňujú?" vyzval ho Pilát.

14 Ale na jeho nesmierne prekvapenie Ježiš mlčal a neobhajoval sa.

15 Bolo zvykom, že cez veľkonočné sviatky vladár prepustil jedného väzňa podľa želania ľudu.

16 V tom čase bol vo väzení povestný zločinec Barabáš.

17 Keď sa ľudia toho rána zhromaždili pred Pilátovým domom, spýtal sa ich: Koho vám mám prepustiť, Barabáša alebo Ježiša, vášho Mesiáša?"

18 Vedel, že Ježiša zo závisti udali veľkňazi.

19 Keď Pilát sedel v sudcovskom kresle, dostal odkaz od svojej ženy: Ruky preč od toho spravodlivého človeka. Kvôli nemu ma v noci prenasledovali strašné sny."

20 Židovskí veľkňazi a predstavitelia ľudu medzitým presviedčali zástupy, aby žiadali slobodu pre Barabáša a smrť pre Ježiša.

21 Keď sa Pilát znova spýtal, koho z tých dvoch má prepustiť, ozval sa krik: Barabáša!"

22 A čo mám urobiť s Ježišom, vaším Mesiášom?"

Ukrižuj ho!" kričal dav.

23 A čoho sa vlastne dopustil?" namietal Pilát.

Ukrižuj ho, ukrižuj!" ešte naliehavejšie sa domáhal dav.

24 Keď Pilát videl, že jeho úsilie zachrániť Ježiša je márne a dav je čoraz zúrivejší, dal si doniesť nádobu s vodou, pred očami všetkých si umyl ruky a povedal: Som čistý od krvi tohto človeka. Je nevinný, zodpovednosť leží na vás!"

25 Nech trest za jeho vyliatu krv padne na nás a na naše deti!" kričal rozvášnený dav.

26 A tak im prepustil Barabáša, Ježiša nariadil zbičovať a dal súhlas, aby ho ukrižovali.

27 Rímski vojaci odviedli Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú čatu.

28 Vyzliekli ho, cez plecia mu prehodili šarlátový plášť,

29 uplietli mu z tŕnia korunu, narazili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali palicu. Potom si pred ním kľakali a posmievali sa mu: Nech žije židovský kráľ!"

30 Pľuvali naňho a bili ho po hlave palicou.

31 Keď sa mu do vôle naposmievali, strhli z neho plášť, zasa mu obliekli jeho rúcho a viedli ho na popravisko.

Ukrižovanie

32 Cestou stretli človeka z Kyrény v Afrike, ktorý sa volal Šimon, a prinútili ho, aby niesol Ježišov kríž.

33 Došli na miesto zvané Golgota, čiže Lebka.

34 Tam mu dali piť skysnuté víno zmiešané so žlčou, aby ho omámilo. Ale keď ochutnal, odmietol.

35 Potom ho pribili na kríž a losovaním si rozdelili jeho rúcho. Tak sa naplnilo jedno z proroctiev: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali."

36 Posadali si okolo neho a strážili ho.

37 Nad hlavu mu pripevnili nápis s jeho previnením: Ježiš, kráľ Židov."

38 Toho rána ukrižovali spolu s ním dvoch zločincov, jedného po jeho pravej, druhého po ľavej strane.

39 Ľudia, čo šli okolo, sa mu posmievali:

40 Tak to si ty chcel zboriť chrám a za tri dni ho postaviť? Teraz ukáž svoju moc a zachráň sám seba. Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"

41 Aj veľkňazi a židovskí vodcovia sa k nim pridali:

42 Iných zachraňoval, a sám seba nemôže zachrániť. Židovský kráľ -- a visí na kríži! Zostúp dolu a uveríme ti.

43 Dúfal v Boha, vravel, že je Boží Syn. Tak nech ho teraz vyslobodí Boh."

44 A zločinci, čo s ním boli ukrižovaní, ho podobne potupovali.

Ježišova smrť

45 Napoludnie sa zrazu nad celým krajom rozprestrela tma a trvala tri hodiny.

46 A vtedy zvolal silným hlasom: Eli, Eli, lama sabachtani?", čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

47 Niektorí z tých, čo tam stáli, sa domnievali, že volá proroka Eliáša.

48 Jeden z nich bežal po špongiu, namočil ju do octu, nabodol na tyč a dával mu piť.

49 Ostatní ho okrikovali: Len ho nechaj, nech vidíme, či ho Eliáš príde zachrániť."

50 Potom Ježiš opäť skríkol mocným hlasom a skonal.

51 V tej chvíli sa v chráme roztrhol záves odhora až nadol, zem sa chvela, skaly pukali

52 a hroby sa otvárali.

53 Keď potom Ježiš vstal z mŕtvych, mnohí v Jeruzaleme dosvedčovali, že videli vzkriesených z tých hrobov.

54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, premkla ich hrôza a vraveli: To bol naozaj Boží Syn!"

55 Z diaľky sa prizeralo aj mnoho žien, ktoré prišli za Ježišom až z Galiley a starali sa oňho i o jeho učeníkov.

56 Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Jakuba a Jána Zebedejovcov.

Ježišov pohreb

57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatey, volal sa Jozef, a tiež patril k Ježišovým nasledovníkom.

58 Dal sa ohlásiť u Piláta a poprosil ho, aby mu vydal Ježišovo telo. Pilát mu vyhovel.

59 Jozef zavinul Ježišovo telo do čistého plátna

60 a uložil ho do hrobu, ktorý si dal vytesať v skale. Vchod do hrobu dal po pohrebe privaliť balvanom. Potom odišiel.

61 Dve Márie -- jedna z nich bola Mária Magdaléna -- sa prizerali pohrebu.

62 Na druhý deň -- v sobotu, po prípravnom dni sviatkov -- veľkňazi a farizeji sa zhromaždili u Piláta

63 a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca svojho času povedal: Po troch dňoch opäť vstanem k životu.

64 Daj teda aspoň tri dni strážiť hrob, lebo prídu jeho učeníci, ukradnú ho a potom budú ľudí presviedčať, že vstal z mŕtvych. A to by bol ešte väčší podvod ako prvý!"

65 Dobre," povedal Pilát, máte vlastnú stráž, tak si ho strážte."

66 A tak aj urobili, postavili k hrobu stráž, dokonca zapečatili balvan, ktorým bol hrob privalený.

La Bible du Semeur

Matthieu 27

Jésus devant Pilate

1L’aube s’était levée. L’ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains.

Le suicide de Judas

En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l’avait trahi, fut pris de remords: il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les trente pièces d’argent et leur dit: J’ai péché en livrant un innocent à la mort!

Mais ils lui répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde!

Judas jeta les pièces d’argent dans le Temple, partit, et alla se pendre.

Les chefs des prêtres ramassèrent l’argent et déclarèrent: On n’a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du Temple, car c’est le prix du sang[a].

Ils tinrent donc conseil et décidèrent d’acquérir, avec cet argent, le «Champ-du-Potier» et d’en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s’appelle encore de nos jours «le champ du sang».

Ainsi s’accomplit la parole du prophète Jérémie:

Ils ont pris les trente pièces d’argent, le prix auquel les descendants d’Israël l’ont estimé, 10 et ils les ont données pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné[b].

Jésus condamné à mort

11 Jésus comparut devant le gouverneur qui l’interrogea.

– Es-tu le roi des Juifs? lui demanda-t-il.

– Tu le dis toi-même, répondit Jésus.

12 Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l’accuser, il ne répondit rien.

13 Alors Pilate lui dit: Tu n’entends pas tout ce qu’ils disent contre toi?

14 Mais, au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point.

15 A chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l’habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. 16 Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous, un prisonnier célèbre nommé Barabbas[c].

17 En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc: Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu’on appelle le Messie?

18 En effet, il s’était bien rendu compte que c’était par jalousie qu’on lui avait livré Jésus.

19 Pendant qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant: Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car cette nuit, j’ai été fort tourmentée par des rêves à cause de lui.

20 Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l’exécution de Jésus.

21 Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche?

– Barabbas! crièrent-ils.

22 – Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus, qu’on appelle le Messie[d]?

Et tous répondirent: Crucifie-le!

23 – Mais enfin, reprit Pilate, qu’a-t-il fait de mal?

Eux, cependant, criaient de plus en plus fort: Crucifie-le!

24 Quand Pilate vit qu’il n’aboutissait à rien, mais qu’au contraire, l’agitation de la foule augmentait, il prit de l’eau et, devant la foule, se lava les mains en disant: Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde.

25 Et tout le peuple répondit: Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants!

26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l’avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu’on le crucifie.

(Mc 15.16-20; Lc 23.11; Jn 19.2-3)

27 Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l’intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. 28 Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d’un manteau écarlate. 29 Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux; dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s’agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique: Salut, roi des Juifs!

30 Ils crachaient sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. 31 Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l’emmenèrent pour le crucifier.

La mort de Jésus

32 A la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus.

33 Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha (c’est-à-dire: «le lieu du crâne»). 34 Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel[e]; mais quand il l’eut goûté, il refusa de le boire. 35 Après l’avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. 36 Puis ils s’assirent pour monter la garde.

37 Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation: «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.» 38 Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.

39 Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête, 40 et criaient: Hé, toi qui démolis le Temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

41 De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la Loi et les responsables du peuple, en disant: 42 Dire qu’il a sauvé les autres, et qu’il est incapable de se sauver lui-même! C’est ça le roi d’Israël? Qu’il descende donc de la croix; alors nous croirons en lui! 43 Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu’il le délivre[f] ! N’a-t-il pas dit: «Je suis le Fils de Dieu»?

44 Les brigands crucifiés avec lui l’insultaient, eux aussi, de la même manière.

(Mc 15.33-41; Lc 23.44-49; Jn 19.25-30)

45 A partir de midi, et jusqu’à trois heures de l’après-midi, le pays entier[g] fut plongé dans l’obscurité.

46 Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? ce qui veut dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné[h] ?

47 En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Il appelle Elie!

48 L’un d’entre eux courut aussitôt prendre une éponge, qu’il imbiba de vinaigre et piqua au bout d’un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu’il boive, 49 quand les autres lui dirent: Attends! On va bien voir si Elie vient le délivrer.

50 A ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l’esprit. 51 Et voici qu’au même instant, le rideau du Temple se déchira en deux, de haut en bas; la terre trembla, les rochers se fendirent. 52 Des tombes s’ouvrirent et les corps de beaucoup d’hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Ils quittèrent leurs tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent.

54 En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l’officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d’épouvante et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu[i]!

55 Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin; c’étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée[j], pour être à son service. 56 Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée.

Jésus mis au tombeau

57 Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d’Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. 58 Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l’ordre de le lui remettre. 59 Joseph prit donc le corps, l’enroula dans un drap de lin pur 60 et le déposa dans le tombeau tout neuf qu’il s’était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l’entrée du tombeau et s’en alla. 61 Il y avait là Marie de Magdala et l’autre Marie, assises en face de la tombe.

62 Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat[k], les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate 63 pour lui dire: Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu’il était encore en vie: «Après trois jours, je ressusciterai.» 64 Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu’à ce troisième jour: il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu’il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première.

65 Pilate leur déclara: D’accord! Prenez un corps de garde[l] et assurez la protection de ce tombeau à votre guise.

66 Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde.

Footnotes

 1. 27.6 Le prix du sang, c’est-à-dire le prix d’une vie humaine.
 2. 27.10 Za 11.12-13. Voir Jr 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
 3. 27.16 Barabbas : certains manuscrits ont Jésus Barabbas. De même qu’au v. 17.
 4. 27.22 Autre traduction: Christ.
 5. 27.34 Sorte d’anesthésique destiné à adoucir la douleur. Mais Jésus a voulu rester lucide jusqu’à la fin.
 6. 27.43 Ps 22.9.
 7. 27.45 Autre traduction: sur toute la terre.
 8. 27.46 Ps 22.2.
 9. 27.54 Ou: un fils de Dieu!
 10. 27.55 Le ministère de Jésus avait commencé dans la province du nord du pays d’Israël, la Galilée.
 11. 27.62 Le vendredi était appelé jour de la préparation (du sabbat): les Juifs accomplissaient toutes les tâches qui leur éviteraient de travailler le jour du repos.
 12. 27.65 Autre traduction: vous avez une garde.