Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 1

Ježišovi predkovia

1 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:

Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),

Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,

Aram, Aminadab, Náson,

Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse,

Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),

Roboám, Abia, Azaf,

Jozafat, Jorám, Oziáš,

Joatam, Achaz, Ezechiáš,

10 Manases, Amos, Joziáš,

11 Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona),

12 Salatiel,

13 Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim,

14 Azor, Sádok, Achim,

15 Elind, Eleazar, Máttam, Jakob.

16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

17 Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.

Boh sa stane človekom

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.

19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.

20 Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu.

22 Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša:

23 Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami. "

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou.

25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.

O Livro

Mateus 1

A genealogia de Jesus Cristo

1São estes os antepassados de Jesus Cristo, descendente do rei David e de Abraão:

2/6 Os descendentes de Abraão foram sucessivamente Isaque, Jacob, Judá mais os irmãos deste. Judá foi pai de Peres e de Zera. (Tamar foi a mãe de ambos.) Depois de Peres vieram Hezrom, Rão, Aminadabe, Nassom, Salmom, Boaz (cuja mãe foi Raabe), Obede (que teve por mãe Rute), Jessé, e o rei David.

A seguir a David os descendentes foram Salomão (cuja mãe tinha sido mulher de Urias), 7/11 Reboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amom, Josias, Jeconias e seus irmãos (que nasceram quando os judeus foram deportados para Babilónia).

12/16 Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiude, Eliaquim, Azor, Zadoque, Jaquim, Eliude, Eleazar, Matã, Jacob e por fim José, marido de Maria, mãe de Jesus Cristo, o Messias.

17 São catorze gerações desde Abraão até ao rei David; catorze desde o tempo do rei David até ao exílio em Babilónia; e catorze do exílio até Cristo.

O nascimento de Jesus

18 Eis o que se passou antes do nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava noiva de José, mas, embora fosse ainda virgem, ficou grávida, pelo Espírito Santo. 19 Então José, seu noivo, homem de princípios, decidiu pôr termo à promessa de casamento, querendo, porém, fazê­lo de tal modo que ela não ficasse com má fama entre o povo.

20/22 Estando ele a pensar no caso, teve um sonho no qual via um anjo de pé, ao seu lado, dizendo­lhe: “José, filho de David, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher! A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Ela terá um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.” Assim se cumpriu a mensagem de Deus através dos seus profetas:

23     “Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho
    e ser­lhe­á posto o nome de Emanuel.”

Emanuel quer dizer: Deus está connosco.

24/25 Quando acordou, José fez o que o anjo lhe mandara e levou Maria para casa como sua mulher. Mas ela continuou virgem até nascer o seu filho. José pôs­lhe o nome de Jesus.