New Living Translation

Titus 2

Promote Right Teaching

1As for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Teach the older men to exercise self-control, to be worthy of respect, and to live wisely. They must have sound faith and be filled with love and patience.

Similarly, teach the older women to live in a way that honors God. They must not slander others or be heavy drinkers.[a] Instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes,[b] to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God.

In the same way, encourage the young men to live wisely. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can’t be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us.

Slaves must always obey their masters and do their best to please them. They must not talk back 10 or steal, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way.

11 For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. 12 And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, 13 while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. 14 He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds.

15 You must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so don’t let anyone disregard what you say.

Footnotes

  1. 2:3 Greek be enslaved to much wine.
  2. 2:5 Some manuscripts read to care for their homes.

Ang Pulong Sa Dios

Tito 2

Ang Husto nga Pagtulon-an

1Apan ikaw Tito, kinahanglan nga magtudlo ka sumala sa husto nga pagtulon-an. Tudloi ang hamtong nga mga lalaki sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nga mahimo silang talahuron, makatimbang-timbang sila kon unsa ang maayo o dili, lig-on ang ilang pagtuo, mahigugmaon sa ilang isigka-tawo, ug mainantuson sa tanan nga higayon. Ug tudloi usab ang hamtong nga mga babaye nga kinahanglan nga maayo ang ilang paggawi isip mga tumutuo sa Dios. Kinahanglan nga dili sila mga libakira o palainom. Kinahanglan nga itudlo nila ang maayo, aron makatuon ang mga batan-on nga mga babaye kon unsaon nila paghigugma ang ilang mga bana ug mga kabataan, ug kon unsaon nila pagtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili, ug aron sila makatuon sa pagkinabuhi nga putli, sa pag-atiman sa panimalay, sa pagbinuotan, ug sa pagpasakop sa ilang bana, aron nga walay makasulti ug daotan batok sa pulong sa Dios nga atong ginatudlo.

Dasiga usab ang mga batan-on nga mga lalaki nga magtimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. Kinahanglan nga mahimo ka nilang panig-ingnan sa pagbuhat ug maayo. Pagmatinud-anon ka ug pagseryoso sa imong pagtudlo. Siguroha nga ang imong gipanulti husto ug dili masaway, aron ang mga tawo nga nakigbatok kanato maulawan, ug wala silay ikasulti nga daotan mahitungod kanato.

Tudloi usab ang mga ulipon nga kinahanglang magmatinumanon sila kanunay aron malipay ang ilang mga agalon. Dili sila magsupak-supak o magtubag-tubag. 10 Ingna usab sila nga dili mangawat sa butang sa ilang agalon, hinuon magpakita nga sila maayo ug kasaligan, aron nga pinaagi sa tanan nilang mga gibuhat moingon ang mga tawo nga maayo gayod ang atong mga pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong Manluluwas.

11 Kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga nagahatag ug kaluwasan. 12 Ug kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglang isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili diosnon ug ang mga kalibotanon nga mga pangibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining kalibotan nga mahibalo motimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. Ug kinahanglan nga matarong ug diosnon ang atong binuhatan 13 samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong ginalaoman nga mao ang kahibulongang pagbalik ni Jesu-Cristo nga atong Manluluwas ug makagagahom nga Dios. 14 Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala, ug aron mahimo kitang iyang katawhan, nga hinlo ug madasigon gayod sa pagbuhat ug maayo.

15 Itudlo kini nga mga butang kanila, ug gamita ang imong katungod samtang ginadasig mo ug ginabadlong ang mga nagapaminaw kanimo. Ayaw buhata ang bisan unsa nga mahimong hinungdan nga tamayon ka sa uban.