New Living Translation

Matthew 18

The Greatest in the Kingdom

1About that time the disciples came to Jesus and asked, “Who is greatest in the Kingdom of Heaven?”

Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, “I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the Kingdom of Heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the Kingdom of Heaven.

“And anyone who welcomes a little child like this on my behalf[a] is welcoming me. But if you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea.

“What sorrow awaits the world, because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting. So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.[b]

10 “Beware that you don’t look down on any of these little ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father.[c]

Parable of the Lost Sheep

12 “If a man has a hundred sheep and one of them wanders away, what will he do? Won’t he leave the ninety-nine others on the hills and go out to search for the one that is lost? 13 And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away! 14 In the same way, it is not my heavenly Father’s will that even one of these little ones should perish.

Correcting Another Believer

15 “If another believer[d] sins against you,[e] go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. 16 But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. 17 If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won’t accept the church’s decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.

18 “I tell you the truth, whatever you forbid[f] on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit[g] on earth will be permitted in heaven.

19 “I also tell you this: If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. 20 For where two or three gather together as my followers,[h] I am there among them.”

Parable of the Unforgiving Debtor

21 Then Peter came to him and asked, “Lord, how often should I forgive someone[i] who sins against me? Seven times?”

22 “No, not seven times,” Jesus replied, “but seventy times seven![j]

23 “Therefore, the Kingdom of Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. 24 In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars.[k] 25 He couldn’t pay, so his master ordered that he be sold—along with his wife, his children, and everything he owned—to pay the debt.

26 “But the man fell down before his master and begged him, ‘Please, be patient with me, and I will pay it all.’ 27 Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt.

28 “But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few thousand dollars.[l] He grabbed him by the throat and demanded instant payment.

29 “His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. ‘Be patient with me, and I will pay it,’ he pleaded. 30 But his creditor wouldn’t wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full.

31 “When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. 32 Then the king called in the man he had forgiven and said, ‘You evil servant! I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. 33 Shouldn’t you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?’ 34 Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt.

35 “That’s what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters[m] from your heart.”

Footnotes

 1. 18:5 Greek in my name.
 2. 18:9 Greek the Gehenna of fire.
 3. 18:10 Some manuscripts add verse 11, And the Son of Man came to save those who are lost. Compare Luke 19:10.
 4. 18:15a Greek If your brother.
 5. 18:15b Some manuscripts do not include against you.
 6. 18:18a Or bind, or lock.
 7. 18:18b Or loose, or open.
 8. 18:20 Greek gather together in my name.
 9. 18:21 Greek my brother.
 10. 18:22 Or seventy-seven times.
 11. 18:24 Greek 10,000 talents [375 tons or 340 metric tons of silver].
 12. 18:28 Greek 100 denarii. A denarius was equivalent to a laborer’s full day’s wage.
 13. 18:35 Greek your brother.

Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 18

Aliye Mkuu Katika Ufalme Wa Mbinguni

1Wakati huo, wanafunzi walimjia Yesu wakamwuliza, “Ni nani aliye mkuu kuliko wote katika Ufalme wa mbinguni?” Yesu akam wita mtoto mdogo akamsimamisha mbele yao. Kisha akasema, “Nawa hakikishieni kwamba msipobadilika na kuwa kama watoto wadogo, kamwe hamtaingia katika Ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mtu ye yote anayejinyenyekeza akawa kama huyu mtoto, ndiye aliye mkuu kuliko wote katika Ufalme wa mbinguni.

“Na ye yote anayemkaribisha mtoto mdogo kama huyu kwa jina langu, ananikaribisha mimi. Lakini kama mtu ye yote anamsabab isha mmojawapo wa hawa wadogo wanaoniamini atende dhambi, ingali kuwa nafuu kwake afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake akazam ishwe katika kilindi cha bahari. Ole kwa ulimwengu, kwa sababu ya mambo yanayosababisha watu kutenda dhambi! Mambo hayo lazima yawepo, lakini ole wake mtu yule ambaye huyaleta. Ikiwa mkono wako au mguu wako unakusababisha utende dhambi, ukate, uutupilie mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja au mguu mmoja, kuliko kuwa na mikono miwili na miguu miwili lakini ukatupwa katika moto wa milele. Na kama jicho lako lina kusababisha utende dhambi ling’oe, ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na jicho moja, kuliko kuwa na macho mawili lakini ukatupwa katika moto wa Jehena.

10 “Angalia usimdharau mmojawapo wa hawa wadogo, kwa maana nawaambieni, malaika wao mbinguni wanaonana daima na Baba yangu aliye mbinguni.” [ 11 Maana mimi Mwana wa Adamu nilikuja kuokoa kilichopotea.]

Mfano Wa Kondoo Aliyepotea

12 “Mnaonaje? Kama mtu ana kondoo mia moja na mmoja wao akapotea, hatawaacha wale tisini na tisa mlimani aende kumtafuta yule aliyepotea? 13 Na akisha mpata, nawaambia kweli, anafurahi zaidi kwa ajili ya huyo kondoo mmoja kuliko kwa wale tisini na tisa ambao hawakupotea. 14 Hali kadhalika, Baba yenu wa mbin guni hapendi hata mmojawapo wa hawa wadogo apotee.”

Ndugu Yako Akikukosea

15 “Kama ndugu yako akikukosea, nenda ukamwambie kosa lake mkiwa ninyi wawili peke yenu. Akikusikiliza, utakuwa umempata tena ndugu yako. 16 Kama hatakusikiliza, nenda na mtu mwingine mmoja au wawili kusudi wawepo mashahidi wawili au watatu wa kuthi bitisha jambo hilo. 17 Akikataa kuwasikiliza, liambie kanisa. Kama akikataa kulisikiliza kanisa, basi mhesabu yeye kama ni mpa gani au mtoza ushuru.

18 “Nawaambieni kweli, lo lote mtakalokataza duniani lita kuwa limekatazwa mbinguni. Na lo lote mtakaloruhusu duniani litaruhusiwa mbinguni.

19 “Tena ninawaambia, ikiwa wawili kati yenu mtakubaliana hapa duniani kuhusu jambo lo lote mnaloomba, Baba yangu wa mbin guni atawatimizia. 20 Kwa maana wanapokutana watu wawili au watatu katika jina langu, hapo mimi nipo pamoja nao.”

Hakuna Mwisho Wa Kusamehe

21 Kisha Petro akaja kwa Yesu akamwuliza, “Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami niendelee kumsamehe? Hata mara saba?” 22 Yesu akamjibu, “Sikuambii mara saba, bali saba mara sabini.”

Mfano Wa Mdaiwa Asiyesamehe

23 “Kwa hiyo Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme aliyetaka kukamilisha hesabu zake za fedha na watumishi wake. 24 Alipoanza kukagua hesabu zake, mtu mmoja aliyekuwa na deni la mamilioni ya shilingi, aliletwa kwake. 25 Na kwa kuwa alikuwa hawezi kulipa deni hilo, bwana wake aliamuru kwamba auzwe, yeye, mke wake, watoto wake na vyote alivyo navyo, ili zipatikane fedha za kulipa deni lake.

26 “Yule mtumishi akapiga magoti, akamsihi yule bwana akisema, ‘Naomba univumilie, nitakulipa deni lako lote.’ 27 Yule bwana akamwonea huruma, akafuta deni lake lote, akamwachilia.

28 “Lakini yule mtumishi alipotoka, alikutana na mtumishi mwenzake aliyekuwa amemkopesha shilingi chache. Akamkamata, akam kaba koo akimwambia, ‘Nilipe deni langu!’

29 “Yule mtumishi mwenzake akapiga magoti akamsihi akisema, ‘Naomba univumilie, nitakulipa deni lako lote.’ 30 Lakini akaka taa. Badala yake akampeleka afungwe gerezani mpaka aweze kulipa hilo deni.

31 “Watumishi wenzake walipoona mambo haya, walisikitika sana. Wakamwendea bwana wao wakamweleza yote yaliyotokea.

32 “Yule bwana akamwita yule mtumishi akamwambia, ‘Wewe mtumishi mwovu, uliponisihi, nilikusamehe deni lako lote. 33 Je, hukupaswa kumhurumia mtumishi mwenzako kama mimi nilivyokuhuru mia?’ 34 Kwa hasira yule bwana akamkabidhi yule mtumishi kwa askari wa gereza mpaka atakapomaliza kulipa deni lote.

35 “Na hivi ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyomfanyia kila mmoja wenu ambaye hatamsamehe ndugu yake kwa moyo.”