New Living Translation

John 15

Jesus, the True Vine

1“I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn’t produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me.

“Yes, I am the vine; you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted! When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father.

“I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. 10 When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father’s commandments and remain in his love. 11 I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow! 12 This is my commandment: Love each other in the same way I have loved you. 13 There is no greater love than to lay down one’s life for one’s friends. 14 You are my friends if you do what I command. 15 I no longer call you slaves, because a master doesn’t confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. 16 You didn’t choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. 17 This is my command: Love each other.

The World’s Hatred

18 “If the world hates you, remember that it hated me first. 19 The world would love you as one of its own if you belonged to it, but you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. 20 Do you remember what I told you? ‘A slave is not greater than the master.’ Since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. 21 They will do all this to you because of me, for they have rejected the one who sent me. 22 They would not be guilty if I had not come and spoken to them. But now they have no excuse for their sin. 23 Anyone who hates me also hates my Father. 24 If I hadn’t done such miraculous signs among them that no one else could do, they would not be guilty. But as it is, they have seen everything I did, yet they still hate me and my Father. 25 This fulfills what is written in their Scriptures[a]: ‘They hated me without cause.’

26 “But I will send you the Advocate[b]—the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. 27 And you must also testify about me because you have been with me from the beginning of my ministry.

Footnotes

  1. 15:25 Greek in their law. Pss 35:19; 69:4.
  2. 15:26 Or Comforter, or Encourager, or Counselor. Greek reads Paraclete.

Ang Pulong Sa Dios

Juan 15

Si Jesus ang Tinuod nga Punoan sa Ubas

1Nagpadayon si Jesus sa pagsulti, “Ako ang tinuod nga punoan sa ubas, ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga putlon niya, ug ang matag sanga nga mamunga, pul-ungan niya aron mamunga pa gayod ug daghan. Kamo nahinloan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kon dili magpabilin sa punoan, kamo dili usab makapamunga[a] kon mobulag kamo kanako.

“Ako mao ang punoan sa ubas, ug kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan, kay kon wala ako kaninyo wala gayod kamoy mahimo. Ang tawo nga mobulag kanako ibalibag, sama sa mga sanga nga ibalibag ug unya malaya, dayon tigomon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Kon magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasingkasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto, ug madawat ninyo kini. Kon padayon kamo nga mamungag daghan, dayegon sa mga tawo ang akong Amahan, ug pinaagi niini masayran nga kamo akong mga sumusunod. Kon unsa ang paghigugma sa Amahan kanako mao usab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. 10 Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo; sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong Amahan, busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako.

11 “Gisulti ko kini kaninyo aron malipay usab kamo sama kanako, ug mahimong hingpit gayod ang inyong kalipay. 12 Mao kini ang akong sugo kaninyo: paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. 13 Kon adunay tawo nga magpakamatay alang sa iyang mga higala, kana nga paghigugma dili na gayod malabwan. 14 Mga higala ko kamo kon tumanon ninyo ang akong mga sugo. 15 Dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala masayod kon unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Tawgon ko na kamo karon nga akong mga higala, kay kon unsa ang akong nadungog gikan sa akong Amahan mao usab ang akong gisulti kaninyo. 16 Dili kamo ang nagpili kanako kondili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga nga molungtad; aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Amahan pinaagi sa akong ngalan ihatag niya kaninyo. 17 Busa mao kini ang akong sugo kaninyo: paghigugmaay kamo.”

Ang mga Nagatuo kang Jesus Gikasilagan sa mga Tawo sa Kalibotan

18 Miingon pa gayod si Jesus, “Kon gikasilagan kamo sa mga tawo sa kalibotan, ayaw kamo katingala tungod kay nahibalo kamo nga ako mao ang una nilang gikasilagan. 19 Kon sama kamo sa mga tawo sa kalibotan, higugmaon nila kamo. Apan gikasilagan nila kamo tungod kay dili nila kamo kauban, kondili gipili ko kamo gikan kanila. 20 Hinumdomi ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kon gilutos nila ako, lutoson usab nila kamo. (Ug kon tumanon nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong.) 21 Kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kay nagatuo kamo kanako, ug wala sila makaila sa nagpadala kanako. 22 Kon wala ako moanhi dinhi sa kalibotan ug magtudlo kanila, wala unta silay tulubagon, apan karon dili na gayod sila makapangulipas sa ilang mga sala. 23 Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong Amahan. 24 Kon wala ako maghimo ug mga milagro sa ilang taliwala, nga walay laing makahimo, wala unta silay tulubagon. Apan bisan nakita na gayod nila ang akong mga gihimo, nasilag pa gihapon sila kanako ug sa akong Amahan. 25 Sa ilang ginabuhat natuman ang nahisulat sa ilang Kasugoan nga nagaingon, ‘Gikasilagan nila ako sa walay igong hinungdan.’”[b]

26 Miingon dayon si Jesus kanila, “Ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan. Siya mao ang Magdadasig ug siya usab ang magtutudlo sa kamatuoran. Ug kon moabot na siya, mosulti siya mahitungod kanako. 27 Ug kamo kinahanglan mosulti usab mahitungod kanako tungod kay kauban ko na kamo sukad pa kaniadto.[c]

Footnotes

  1. Juan 15:4 makapamunga: buot ipasabot, makabuhat sa maayo nga mga binuhatan.
  2. Juan 15:25 Tan-awa usab ang Salmo 35:19; 69:4.
  3. Juan 15:27 sukad pa kaniadto: siguro ang buot ipasabot sukad pa sa pagsugod sa akong pagpanudlo.