Song of Songs 8 – NIVUK & APSD-CEB

New International Version – UK

Song of Songs 8:1-14

1If only you were to me like a brother,

who was nursed at my mother’s breasts!

Then, if I found you outside,

I would kiss you,

and no-one would despise me.

2I would lead you

and bring you to my mother’s house –

she who has taught me.

I would give you spiced wine to drink,

the nectar of my pomegranates.

3His left arm is under my head

and his right arm embraces me.

4Daughters of Jerusalem, I charge you:

do not arouse or awaken love

until it so desires.

Friends

5Who is this coming up from the wilderness

leaning on her beloved?

She

Under the apple tree I roused you;

there your mother conceived you,

there she who was in labour gave you birth.

6Place me like a seal over your heart,

like a seal on your arm;

for love is as strong as death,

its jealousy8:6 Or ardour unyielding as the grave.

It burns like blazing fire,

like a mighty flame.8:6 Or fire, / like the very flame of the Lord

7Many waters cannot quench love;

rivers cannot sweep it away.

If one were to give

all the wealth of one’s house for love,

it8:7 Or he would be utterly scorned.

Friends

8We have a little sister,

and her breasts are not yet grown.

What shall we do for our sister

on the day she is spoken for?

9If she is a wall,

we will build towers of silver on her.

If she is a door,

we will enclose her with panels of cedar.

She

10I am a wall,

and my breasts are like towers.

Thus I have become in his eyes

like one bringing contentment.

11Solomon had a vineyard in Baal Hamon;

he let out his vineyard to tenants.

Each was to bring for its fruit

a thousand shekels8:11 That is, about 12 kilograms; also in verse 12 of silver.

12But my own vineyard is mine to give;

the thousand shekels are for you, Solomon,

and two hundred8:12 That is, about 2.3 kilograms are for those who tend its fruit.

He

13You who dwell in the gardens

with friends in attendance,

let me hear your voice!

She

14Come away, my beloved,

and be like a gazelle

or like a young stag

on the spice-laden mountains.

Ang Pulong Sa Dios

Awit ni Solomon 8:1-14

1Kon sama pa lang unta ikaw sa akong igsoon nga gipasuso sa akong inahan, hagkan ko ikaw bisan asang lugara ug walay maghunahuna ug malisya kanako. 2Dad-on ko ikaw sa balay sa akong inahan, ug didto tudloan mo ako mahitungod sa gugma.8:2 mo ako… gugma: o, ako sa akong inahan. Paimnon ko ikaw sa mahumot nga bino nga gikan sa akong prutas nga pomegranata. 3Unlanan ko ang imong walang bukton ug ang imong tuong bukton nagagakos kanako.

4Kamong mga babaye sa Jerusalem, panumpa kamo nga dili ninyo pukawon ang gugma kon dili pa ang hustong panahon.

Mga Babaye sa Jerusalem

5Kinsa ba kining nagapadulong dinhi gikan sa kamingawan nga nagasandig sa iyang hinigugma?

Ang Babaye

Gipukaw ko ang imong pagbati didto ilalom sa punoan sa mansanas, diin ikaw natawo. 6Tipigan mo ako kanunay diha sa imong kasingkasing sama sa singsing nga anaa kanunay sa imong tudlo. Ipakita nga ako lamang gayod ang imong gihigugma. Ug sama nga ang lubnganan dili mapugngan sa pagdawat sa mga patay, dili usab mapugngan ang kainit sa pagbati. 7Dili kini mapalong bisan sa daghang tubig. Bisag bahaan pa kini, dili gihapon kini mapalong. Dili kini mapalit bisag ibayad pa sa tawo ang tanan niyang bahandi.

Ang mga Igsoong Lalaki sa Babaye

8May igsoon kami nga babaye nga batan-on pa ug wala pa mamukol. Unsay among buhaton kon may makagusto kaniya? 9Putli man siya o dili, panalipdan namo siya.8:9 sa literal, Kon paril siya, patindogan namo siya ug tore nga pilak. Kon pultahan siya, himoan namo siya ug sira gikan sa tabla nga sedro.

Ang Babaye

10Putli ako.8:10 Putli ako: sa literal, Paril ako. Ang akong dughan daw mga tore, ug kontento ang akong hinigugma kanako.

11May ubasan si Solomon sa Baal Hamon nga gipaarkilahan niya sa mga mag-uuma didto. Ang matag usa kanila nagahatag ug 1,000 ka buok nga pilak ingon nga bahin niya sa abot sa ubasan. 12Ikaw ang magbuot sa imong ubasan, Solomon. Imo ang 1,000 ka buok nga pilak ug ila sa mga mag-uuma ang 200 ka buok nga pilak. Apan ako ang magbuot sa akong ubasan.

Ang Lalaki

13O mahal ko, nga anaa sa hardin, namati sa imong tingog ang imong mga higala, padungga usab ako sa imong tingog.

Ang Babaye

14Pagdali ug anhi dinhi kanako, mahal ko. Dagan sama katulin sa usa ngadto sa mga bukid sa mga pahumot.