Song of Songs 7 – NIVUK & APSD-CEB

New International Version – UK

Song of Songs 7:1-13

In Hebrew texts 7:1-13 is numbered 7:2-14. 1How beautiful your sandalled feet,

O prince’s daughter!

Your graceful legs are like jewels,

the work of an artist’s hands.

2Your navel is a rounded goblet

that never lacks blended wine.

Your waist is a mound of wheat

encircled by lilies.

3Your breasts are like two fawns,

like twin fawns of a gazelle.

4Your neck is like an ivory tower.

Your eyes are the pools of Heshbon

by the gate of Bath Rabbim.

Your nose is like the tower of Lebanon

looking towards Damascus.

5Your head crowns you like Mount Carmel.

Your hair is like royal tapestry;

the king is held captive by its tresses.

6How beautiful you are and how pleasing,

my love, with your delights!

7Your stature is like that of the palm,

and your breasts like clusters of fruit.

8I said, ‘I will climb the palm tree;

I will take hold of its fruit.’

May your breasts be like clusters of grapes on the vine,

the fragrance of your breath like apples,

9and your mouth like the best wine.

She

May the wine go straight to my beloved,

flowing gently over lips and teeth.7:9 Septuagint, Aquila, Vulgate and Syriac; Hebrew lips of sleepers

10I belong to my beloved,

and his desire is for me.

11Come, my beloved, let us go to the countryside,

let us spend the night in the villages.7:11 Or the henna bushes

12Let us go early to the vineyards

to see if the vines have budded,

if their blossoms have opened,

and if the pomegranates are in bloom –

there I will give you my love.

13The mandrakes send out their fragrance,

and at our door is every delicacy,

both new and old,

that I have stored up for you, my beloved.

Ang Pulong Sa Dios

Awit ni Solomon 7:1-13

1O babaye nga dungganon, pagkatahom sa imong mga tiil nga may sandalyas. Pagkaanindot sa mga kurba sa imong mga paa. Daw mga alahas kini nga hinimo sa hanas nga artesano.7:1 artesano: Tawong hanas nga tigbuhat ug nindot nga mga butang sama sa mga alahas, tibod, ug uban pang mga butang nga hinimo gikan sa metal, mahalong bato, ug uban pa. 2Ang imong pusod daw kopa nga dili makabsan ug lami nga bino. Ang imong hawak daw binugkos nga trigo nga nalibotan sa mga liryo. 3Ang imong dughan daw kaluha nga lating lagsaw. 4Ang imong liog daw tore nga hinimo gikan sa mga bangkil sa elepante. Ang imong mga mata sama katin-aw sa kaligoanan sa Heshbon, sa may pultahan sa Bet Rabim. Ang imong ilong daw ang bantayanang tore sa Lebanon nga nagaatubang sa Damascus. 5Ang imong ulo sama katahom sa Bukid sa Carmel. Ang imong buhok sama kanindot sa mahalong panapton. Nabihag ang hari sa katahom niini.

6Pagkatahom mo, mahal ko. Makawili ka. 7Ang imong barog sama sa kahoy nga palma, ug ang imong dughan daw sa nagpungpong nga bunga niini. 8Miingon ako, “Mosaka ako sa palma ug mohawid sa mga bunga niini.” O, ang imong dughan daw sa pungpong sa ubas ug ang kahumot sa imong gininhawa sama sa mansanas. 9Ang imong halok sama katam-is sa duga sa ubas. Kini nga duga sa ubas nagadagayday sa hinay-hinay sa baba ug ngipon sa akong hinigugma.

Ang Babaye

10Iya ako sa akong hinigugma ug ako lang ang iyang ginahandom. 11Dali, mahal ko, moadto kita sa uma, ug matulog kita taliwala sa mga bulak nga henna.7:11 mga bulak nga henna: o, mga lungsod. 12Mamangon kitag sayo ug atong tan-awon kon nanalingsing na ba ang ubas, ug namukhad na ba ang mga bulak niini. Tan-awon ta usab kon namulak na ba ang pomegranata, ug didto ihatag ko kanimo ang akong gugma. 13Nangalimyon ang kahumot sa tanom nga mandragora, ug ibabaw sa atong pultahan anaa ang tanang piniling mga butang, daan ug bag-o nga gitagana ko alang kanimo, mahal ko.