New International Version – UK

Song of Songs 2:1-17

SheOr He

1I am a rose2:1 Probably a member of the crocus family of Sharon,

a lily of the valleys.

He

2Like a lily among thorns

is my darling among the young women.

She

3Like an apple2:3 Or possibly apricot; here and elsewhere in Song of Songs tree among the trees of the forest

is my beloved among the young men.

I delight to sit in his shade,

and his fruit is sweet to my taste.

4Let him lead me to the banquet hall,

and let his banner over me be love.

5Strengthen me with raisins,

refresh me with apples,

for I am faint with love.

6His left arm is under my head,

and his right arm embraces me.

7Daughters of Jerusalem, I charge you

by the gazelles and by the does of the field:

Do not arouse or awaken love

until it so desires.

8Listen! My beloved!

Look! Here he comes,

leaping across the mountains,

bounding over the hills.

9My beloved is like a gazelle or a young stag.

Look! There he stands behind our wall,

gazing through the windows,

peering through the lattice.

10My beloved spoke and said to me,

‘Arise, my darling,

my beautiful one, come with me.

11See! The winter is past;

the rains are over and gone.

12Flowers appear on the earth;

the season of singing has come,

the cooing of doves

is heard in our land.

13The fig-tree forms its early fruit;

the blossoming vines spread their fragrance.

Arise, come, my darling;

my beautiful one, come with me.’

He

14My dove in the clefts of the rock,

in the hiding-places on the mountainside,

show me your face,

let me hear your voice;

for your voice is sweet,

and your face is lovely.

15Catch for us the foxes,

the little foxes

that ruin the vineyards,

our vineyards that are in bloom.

She

16My beloved is mine and I am his;

he browses among the lilies.

17Until the day breaks

and the shadows flee,

turn, my beloved,

and be like a gazelle

or like a young stag

on the rugged hills.2:17 Or the hills of Bether

Ang Pulong Sang Dios

Kanta 2:1-17

Babayi

1Daw bulak ako sang Sharon kag daw liryo2:1 liryo: sa English, lily. sa mga kapatagan.

Lalaki

2Huo, kon ikomparar sa iban nga mga babayi, ang akon palangga pareho sa liryo sa tunga sang tunukon nga mga kahoy-kahoy.

Babayi

3Kon ikomparar sa iban nga bataon nga mga lalaki, ang akon hinigugma pareho sa puno sang mansanas sa tunga sang mga kahoy sa kagulangan. Nanamian ako magpasilong sa iya handong kag matam-is ang iya bunga. 4Gindala niya ako sa punsyon agod makita sang tanan kon daw ano ang iya paghigugma sa akon. 5Pabaskuga ninyo ako sang mga pasas kag mga mansanas, kay nagapalangluya ako tungod sa gugma. 6Ang iya wala nga kamot akon ginaunlan, kag ang iya tuo nagahakos sa akon.

7Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo paagi sa mga usa kag mga gasela nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion.

8Nabatian ko ang tingog sang akon hinigugma. Nagapadulong siya nga nagalukso-lukso sa kabukiran 9pareho sa usa. Tan-awa, ara siya sa guwa nga nagatindog sa kilid sang amon dingding kag nagalingling sa akon sa bintana. 10Nagsiling siya sa akon, “Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya. 11Tapos na ang tigtulugnaw kag ang tingulan. 12Nagapamukadkad na ang mga bulak sa latagon, kag tion na ini sang pagkanta. Mabatian na ang huni sang mga pating sa kaumahan. 13Bagnas2:13 Bagnas: ukon, Nagapamunga. na ang mga higera kag nagapaninghamot na ang nagapamukadkad nga mga ubas. Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya.”

Lalaki

14Pareho ka sang pating nga nagapanago sa guhab sang banglid. Ipakita sa akon ang imo matahom nga guya kag ipabati sa akon ang imo malulo nga tingog.

Mga Babayi sang Jerusalem

15Dali! Dakpa ang magagmay nga maila nga mga ido,2:15 maila nga mga ido: Sa English, foxes. nga nagaguba sang amon mga talamnan sang ubas nga nagapamukadkad.

Babayi

16Akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga liryo. 17Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magbalik ka sa akon, palangga ko. Magbalik ka nga daw pareho kadasig sang usa sa nalupyakan sang duha ka bukid.