New International Version - UK

Revelation 7

144,000 sealed

1After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea: ‘Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God.’ Then I heard the number of those who were sealed: 144,000 from all the tribes of Israel.

From the tribe of Judah 12,000 were sealed,

from the tribe of Reuben 12,000,

from the tribe of Gad 12,000,

from the tribe of Asher 12,000,

from the tribe of Naphtali 12,000,

from the tribe of Manasseh 12,000,

from the tribe of Simeon 12,000,

from the tribe of Levi 12,000,

from the tribe of Issachar 12,000,

from the tribe of Zebulun 12,000,

from the tribe of Joseph 12,000,

from the tribe of Benjamin 12,000.

The great multitude in white robes

After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. 10 And they cried out in a loud voice:

‘Salvation belongs to our God,
who sits on the throne,
and to the Lamb.’

11 All the angels were standing round the throne and round the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, 12 saying:

‘Amen!
Praise and glory
and wisdom and thanks and honour
and power and strength
be to our God for ever and ever.
Amen!’

13 Then one of the elders asked me, ‘These in white robes – who are they, and where did they come from?’

14 I answered, ‘Sir, you know.’

And he said, ‘These are they who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. 15 Therefore,

‘they are before the throne of God
    and serve him day and night in his temple;
and he who sits on the throne
    will shelter them with his presence.
16 “Never again will they hunger;
    never again will they thirst.
The sun will not beat down on them,”[a]
    nor any scorching heat.
17 For the Lamb at the centre of the throne
    will be their shepherd;
“he will lead them to springs of living water.”[b]
    “And God will wipe away every tear from their eyes.”[c]

Footnotes

  1. Revelation 7:16 Isaiah 49:10
  2. Revelation 7:17 Isaiah 49:10
  3. Revelation 7:17 Isaiah 25:8

En Levende Bok

Apenbaring 7

Guds folk skal bli frelst

1Så fikk jeg se fire engler stå ved jordens fire hjørner. De hindret de fire vindene i å blåse over jorden. Løvet rørte seg ikke på trærne og havet lå blankt som et speil. Jeg fikk se en engel komme opp i øst. Han hadde med seg et segl fra den Gud som lever, og ropte til de fire englene, de som hadde fått makt til å skade jorden og havet: ”Vent! Ikke skad jorden, havet eller trærne før vi har fått satt et merke på vår Guds tjenere, et segl i pannen.”

4-8 Jeg fikk høre hvor mange som hadde blitt merket med Guds segl. Det var 144 000.[a] De kom fra alle Israels stammer: 12 000 fra Juda stamme var merket med segl.

12 000 fra Rubens stamme.

12 000 fra Gads stamme.

12 000 fra Asjers stamme.

12 000 fra Naftali stamme.

12 000 fra Manasse[b] stamme.

12 000 fra Simons stamme.

12 000 fra Levi stamme.

12 000 fra Isaskars stamme.

12 000 fra Sebulons stamme.

12 000 fra Josefs stamme

og 12 000 fra Benjamins stamme.

Den store forsamlingen hyller Gud og Lammet

Videre fikk jeg se en enorm forsamling mennesker som ingen kunne telle. De var fra alle folk, stammer, land og språk. De sto for tronen og Lammet, kledd i hvite klær og med palmegrener i hendene. 10 De ropte med kraft: ”Det er vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet som har frelst oss.”

11 Alle englene sto rundt tronen, de 24 lederne i himmelen og de fire skikkelsene. De falt ned på sine ansikter for tronen og tilba Gud. 12 De sa:

”Vi synger lovsanger og ærer vår Gud for hans visdom.
    Ja, vi synger lovsanger for ham![c]
Vi takker og hyller ham i evighet for hans makt og styrke.
    Ja, vi takker ham![d]

13 En av de 24 lederne i himmelen spurte meg: ”Vet du hvem disse er som er kledd i hvite klær, og hvor de kommer fra?”

14 ”Nei, min herre”, svarte jeg, ”du er den som har det svaret.”

Da sa han til meg: ”Det er de som er kommet ut av de store lidelsene. De har vasket klærne sine, gjort seg rene og hvite i Lammets blod.[e]

15 Det er derfor de står her for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel.
    Han som sitter på tronen skal bo blant dem og beskytte alle.
16 De skal aldri mer gå sultne og tørste.
    Verken solen eller annen brennende hete skal skade dem.
17 For Lammet, som står for tronen,
    skal være gjeteren deres og lede dem til kildene med livets vann[f].
Gud skal tørke bort tårene fra deres øyne.”

Footnotes

  1. 7:4-8 De 144 000 er et symbolsk uttrykk, 12×12×1 000. Det står enten for alle troende, eller for alle jøder som har begynt å tro på Jesus som Messias, den lovede kongen. Se også noten til 21:16.
  2. 7:4-8 Manasse hørte egentlig til Josefs stamme, etter som han var Josefs sønn. Men Manasse måtte erstatte Dans stamme, etter som de hadde blitt avgudsdyrkere i følge Dommerboken 18:30.
  3. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  4. 7:12 I grunnteksten: Amen!
  5. 7:14 De har blitt skyldfri innfor Gud ved troen på at Jesus tok straffen for menneskenes synder da han døde og ofret sitt blod.
  6. 7:17 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.