Revelation 2 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

Revelation 2:1-29

To the church in Ephesus

1‘To the angel2:1 Or messenger; also in verses 8, 12 and 18 of the church in Ephesus write:

These are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands.

2I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. 3You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary.

4Yet I hold this against you: you have forsaken the love you had at first. 5Consider how far you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. 6But you have this in your favour: you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate.

7Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.

To the church in Smyrna

8‘To the angel of the church in Smyrna write:

These are the words of him who is the First and the Last, who died and came to life again.

9I know your afflictions and your poverty – yet you are rich! I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor’s crown.

11Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death.

To the church in Pergamum

12‘To the angel of the church in Pergamum write:

These are the words of him who has the sharp, double-edged sword.

13I know where you live – where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city – where Satan lives.

14Nevertheless, I have a few things against you: there are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. 15Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. 16Repent therefore! Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth.

17Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it.

To the church in Thyatira

18‘To the angel of the church in Thyatira write:

These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze.

19I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first.

20Nevertheless, I have this against you: you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. 21I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. 22So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. 23I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds.

24Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan’s so-called deep secrets, “I will not impose any other burden on you, 25except to hold on to what you have until I come.”

26To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations – 27that one “will rule them with an iron sceptre and will dash them to pieces like pottery”2:27 Psalm 2:9 – just as I have received authority from my Father. 28I will also give that one the morning star. 29Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 2:1-29

Către îngerul bisericii din Efes

1Îngerului bisericii din Efes1 Efesul era capitala de facto a provinciei Asia, fiind așezat la răscrucea drumurilor comerciale, precum și a schimburilor interculturale. Era orașul de reședință al guvernatorului roman. Din punct de vedere religios, Efesul purta titlul de neokoros (păzitoarea templului), atât datorită cultului și vestitului templu al lui Artemis, cât și datorită cultului imperial (vezi nota de la F.A. 19:31). scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce ține cele șapte stele în mâna Sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur: 2știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu‑i poți suporta pe cei răi, că i‑ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. 3Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru Numele Meu și că n‑ai obosit.

4Dar ce am împotriva ta este că ți‑ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu‑ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește‑te și fă faptele dintâi! Dacă nu, voi veni la tine și‑ți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești! 6Ai însă aceasta: urăști faptele nicolaiților6 O grupare despre care se cunosc prea puține lucruri sau chiar deloc. Aparent, i‑ar fi îndemnat pe creștini să accepte anumite compromisuri cu păgânismul în ce privește moralitatea și religia de stat, pentru a scăpa de persecuții. Vezi, de asemenea, v. 15 și nota., pe care și Eu le urăsc.

7Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din Pomul Vieții, care se află în Raiul lui Dumnezeu.»

Către îngerul bisericii din Smirna

8Îngerului bisericii din Smirna8 Smirna (modernul Izmir), un oraș important al provinciei Asia. A fost un aliat credincios al Romei înainte ca Roma să devină stăpână în estul Mediteranei. Prin urmare, s‑a bucurat de mari privilegii din partea romanilor. Era un centru notoriu al cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31), fiind orașul care a zidit primul templu în cinstea lui Tiberius (care a domnit între anii 14–37 d.Cr.). Acolo locuia o mare comunitate de iudei. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel Ce a fost mort și a înviat: 9știu necazul și sărăcia ta – dar ești bogat – și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă9 Lit.: întrunire sau loc de adunare. a lui Satan9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan; [peste tot în carte].. 10Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi! Iată că diavolul10 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; [peste tot în carte]. urmează să‑i arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați, și veți fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții!

11Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de moartea a doua.»

Către îngerul bisericii din Pergam

12Îngerului bisericii din Pergam12 Pergam (modernul Bergama) era un oraș vestit pentru frumusețea și bogăția lui, fiind capitala de drept a provinciei Asia. Purta titlul de „De trei ori neokoros (păzitoare a templului)“, deoarece acolo existau trei temple dedicate cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31). Orașul era centrul religios al provinciei. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce are o sabie ascuțită, cu două tăișuri: 13știu unde locuiești – acolo unde este tronul lui Satan.13 Cu referire fie la cultul imperial, fie la altarul din marmură albă închinat lui Soter Zeus (Zeus Mântuitorul), sau la templul închinat lui Asclepios, zeul vindecării, reprezentat printr‑un șarpe. Tu ții strâns Numele Meu și nu ai negat credința Mea nici chiar în zilele când Antipa, martorul Meu credincios13 Vezi 1:5, unde Domnul Isus este numit astfel., a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan.

14Am însă câteva lucruri împotriva ta: ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l‑a învățat pe Balak să pună o piatră de poticnire14 Termenul grecesc skandalon se referă strict la bățul care declanșează o capcană, însă el cuprinde în aria sa semantică mai multe sensuri: ceea ce împinge o persoană să păcătuiască; prilej de cădere; cauză de poticnire. înaintea fiilor lui Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să curvească14 Vezi Num. 25:1-3; 31:16. Probabil unii dintre creștinii din Pergam participau la ritualurile religioase orgiastice ale locuitorilor orașului.. 15Tot așa și tu, ai câțiva care țin învățătura nicolaiților15 Este posibil ca învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților să fi fost asemănătoare, dat fiind că, etimologic, cuvintele sunt similare: nikao (a cuceri) și laos (popor); baal (a domni) și am (popor).. 16Pocăiește‑te, deci! Dacă nu, voi veni curând la tine și Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele!

17Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă și‑i voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou,17 Posibil că cei ce erau invitați la un banchet în cinstea unui zeu primeau o invitație pe care se prea poate să fi fost scris numele lor. Sau, este posibil ca piatra albă să face aluzie la amuletele pe care le purtau oamenii, care credeau că, purtând numele unei anume zeități înscris pe acea amuletă, se puteau folosi de puterea ei spre binele lor. pe care nu‑l cunoaște nimeni în afară de cel care‑l primește.»

Către îngerul bisericii din Tiatira

18Îngerului bisericii din Tiatira18 Tiatira (modernul Aksihar) nu era un oraș impunător, ca Efes, Smirna și Pergam, însă era important datorită meșteșugurilor și a comerțului. Probabil existau mai multe bresle, fiecare avându‑și propria zeitate. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins: 19știu faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele.

20Dar ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela20 Vezi 1 Regi 16:31-33; 2 Regi 9:22., femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să‑i ducă în rătăcire pe robii Mei, ca să curvească și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. 21I‑am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia21 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă [peste tot în carte]. ei. 22Iată, o arunc la pat, iar pe cei ce comit adulter cu ea îi arunc într‑un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei. 23Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și toate bisericile vor ști că Eu sunt Cel Care cercetez mințile și inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre.

24Vouă însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut ‘adâncimile lui Satan’24 Cu o posibilă referire la o anume învățătură gnostică, numele lui Satan fiind folosit pe un ton ironic. (Gnosticii susțineau că mântuirea se dobândește prin cunoaștere, și numai de către cei inițiați.) Sau, este posibil ca învățătura să fi promovat tocmai ideea eronată și periculoasă potrivit căreia nu poți cunoaște cu adevărat „adâncimea harului lui Dumnezeu“ până nu ai cunoscut pe deplin „adâncimile lui Satan“, adică adâncimile păcatului., cum le zic ei, vă spun: nu pun peste voi altă greutate. 25Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni!

26Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri –

27el le va conduce cu un sceptru de fier,

le va sfărâma ca pe niște vase de lut – 27 Vezi Ps. 2:9.

28tot așa cum am primit și Eu autoritate de la Tatăl Meu. Și îi voi da Steaua de dimineață28 Vezi 22:16.. 29Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»