New International Version – UK

Numbers 1:1-54

The census

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the Desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said: 2‘Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. 3You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army. 4One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you.

5‘These are the names of the men who are to assist you:

‘from Reuben, Elizur son of Shedeur;

6from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai;

7from Judah, Nahshon son of Amminadab;

8from Issachar, Nethanel son of Zuar;

9from Zebulun, Eliab son of Helon;

10from the sons of Joseph:

from Ephraim, Elishama son of Ammihud;

from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur;

11from Benjamin, Abidan son of Gideoni;

12from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai;

13from Asher, Pagiel son of Okran;

14from Gad, Eliasaph son of Deuel;

15from Naphtali, Ahira son of Enan.’

16These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel.

17Moses and Aaron took these men whose names had been specified, 18and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and families, and the men twenty years old or more were listed by name, one by one, 19as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the Desert of Sinai:

20From the descendants of Reuben the firstborn son of Israel:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22From the descendants of Simeon:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24From the descendants of Gad:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26From the descendants of Judah:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28From the descendants of Issachar:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30From the descendants of Zebulun:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32From the sons of Joseph:

From the descendants of Ephraim:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34From the descendants of Manasseh:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36From the descendants of Benjamin:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38From the descendants of Dan:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40From the descendants of Asher:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42From the descendants of Naphtali:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, each one representing his family. 45All the Israelites twenty years old or more who were able to serve in Israel’s army were counted according to their families. 46The total number was 603,550.

47The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. 48The Lord had said to Moses: 49‘You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. 50Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law – over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings; they are to take care of it and camp round it. 51Whenever the tabernacle is to move, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. 52The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. 53The Levites, however, are to set up their tents round the tabernacle of the covenant law so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle of the covenant law.’

54The Israelites did all this just as the Lord commanded Moses.

Ang Pulong Sang Dios

Numero 1:1-54

Ang Nahauna nga Pagsensos sang Israel

1Sang nahauna nga adlaw, sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpakigsugilanon ang Ginoo kay Moises sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa kamingawan sang Sinai. Siling niya: 2Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki 3nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado. Kamo ni Aaron ang magdumala sa pagsensos. 4Magabulig sa inyo ang pangulo sang kada tribo. 5-15Amo ini sila ang magabulig sa inyo:

Tribo PanguloReuben Elizur nga anak ni ShedeurSimeon Shelumiel nga anak ni ZurishadaiJuda Nashon nga anak ni AminadabIsacar Netanel nga anak ni ZuarZebulun Eliab nga anak ni HelonEfraim nga anak ni Jose Elishama nga anak ni AmihudManase nga anak ni Jose Gamaliel nga anak ni PedazurBenjamin Abidan nga anak ni GideoniDan Ahiezer nga anak ni AmishadaiAsher Pagiel nga anak ni OcranGad Eliasaf nga anak ni DeuelNaftali Ahira nga anak ni Enan

16Amo ato sila ang mga pangulo sang mga tribo nga ginpili halin sa katilingban sang Israel.

17-18Ginpatipon ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sadto mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ila mga pamilya. 19Ginlista sila ni Moises didto sa kamingawan sang Sinai, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

20-43Amo ini ang kadamuon sang mga lalaki nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado, nga nalista suno sa ila tribo kag pamilya:

Tribo KadamuonReuben (ang kamagulangan ni Jacob1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.) 46,500Simeon 59,300Gad 45,650Juda 74,600Isacar 54,400Zebulun 57,400Efraim nga anak ni Jose 40,500Manase nga anak ni Jose 32,200Benjamin 35,400Dan 62,700Asher 41,500Naftali 53,400

44-45Amo ato ang mga lalaki nga gin-isip ni Moises kag ni Aaron kag sang dose ka pangulo sang Israel. Ang kada isa sa ila nagarepresentar sang iya pamilya, kag nagaedad sila sing 20 ka tuig paibabaw kag puwede magsoldado. 46Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 603,550 tanan.

47Pero wala malakip diri ang mga kaliwat ni Levi. 48Kay nagsiling ang Ginoo kay Moises, 49“Indi pag-ilakip ang tribo ni Levi sa pagsensos upod sa iban nga mga Israelinhon nga magaserbisyo sa tion sang inaway. 50Sa baylo, ihatag sa ila ang responsibilidad sa pagdumala sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan, kag sang tanan nga kagamitan sini. Sila ang magdala sang Tolda kag sang tanan nga kagamitan sini, kag kinahanglan nga atipanon nila ini kag magkampo sila sa palibot sini. 51Kon sayluhon na gani ang Tolda, sila ang maghimos sini, kag kon patindugon naman ini, sila man gihapon ang magpatindog sini. Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga buluhaton sa Tolda, nga indi kaliwat ni Levi, pagapatyon. 52Magakampo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo, kag ang kada tribo may bandera. 53Pero ang mga kaliwat ni Levi magakampo sa palibot sang Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, agod indi ako maakig sa katilingban sang Israel. Ang mga kaliwat ni Levi amo ang responsable sa pag-atipan sa Tolda.”

54Ginhimo ini tanan sang mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.