New International Version – UK

Joshua 1:1-18

Joshua installed as leader

1After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to Joshua son of Nun, Moses’ assistant: 2‘Moses my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the River Jordan into the land I am about to give to them – to the Israelites. 3I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. 4Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates – all the Hittite country – to the Mediterranean Sea in the west. 5No-one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you; I will never leave you nor forsake you. 6Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them.

7‘Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. 8Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. 9Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.’

10So Joshua ordered the officers of the people: 11‘Go through the camp and tell the people, “Get your provisions ready. Three days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own.” ’

12But to the Reubenites, the Gadites and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, 13‘Remember the command that Moses the servant of the Lord gave you after he said, “The Lord your God will give you rest by giving you this land.” 14Your wives, your children and your livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan, but all your fighting men, ready for battle, must cross over ahead of your fellow Israelites. You are to help them 15until the Lord gives them rest, as he has done for you, and until they too have taken possession of the land that the Lord your God is giving them. After that, you may go back and occupy your own land, which Moses the servant of the Lord gave you east of the Jordan towards the sunrise.’

16Then they answered Joshua, ‘Whatever you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. 17Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. 18Whoever rebels against your word and does not obey it, whatever you may command them, will be put to death. Only be strong and courageous!’

Vietnamese Contemporary Bible

Giô-suê 1:1-18

Huấn Lệnh của Chúa Hằng Hữu cho Giô-suê

1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, Chúa Hằng Hữu phán bảo Giô-suê, con của Nun, người phụ tá của Môi-se: 2“Môi-se, đầy tớ Ta đã chết; bây giờ con đứng ra lãnh đạo dân tộc vượt Sông Giô-đan tiến vào đất hứa. 3Như Ta đã hứa với Môi-se, nơi nào con đặt chân đến, nơi ấy sẽ thuộc về người Ít-ra-ên, 4từ hoang mạc đến núi Li-ban, từ Biển Lớn chạy dài đến tận Sông Ơ-phơ-rát, kể cả lãnh thổ của dân tộc Hê-tít. 5Suốt đời con, quân thù đều phải khuất phục. Như Ta đã từng ở với Môi-se, Ta cũng sẽ ở với con luôn, Ta sẽ không quên, và không lìa bỏ con đâu.

6Hãy can đảm, và bền chí; con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân tộc Ít-ra-ên chinh phục vùng đất Ta đã hứa cho tổ tiên họ. 7Chỉ cần can đảm và bền chí, nghiêm chỉnh tuân hành tất cả điều luật mà Môi-se, đầy tớ Ta truyền lại, không tẽ tách chút nào, thì con sẽ thành công trong mọi việc. 8Đừng xao lãng việc đọc Sách Luật này. Phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành. Như vậy con mới thành công và được phước. 9Ta đã dạy con phải can đảm và bền chí, đừng sợ gì cả, vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi.”

Huấn Lệnh của Giô-suê cho Người Ít-ra-ên

10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp lãnh đạo: 11“Hãy thông báo cho dân chúng chuẩn bị1:11 Nt chuẩn bị lương thực sẵn sàng! Trong ba ngày nữa chúng ta sẽ vượt Sông Giô-đan, tiến chiếm vùng đất Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta dành cho chúng ta.”

12Riêng với người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se, Giô-suê nhắc lại lời của Môi-se, đầy tớ Chúa: 13“Chúa Hằng Hữu đã cho anh em được an nghỉ và cũng ban cho phần đất bên này sông. 14Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên này sông Giô-đan. Còn tất cả anh em là người dũng cảm, được trang bị đầy đủ phải tiên phong vượt sông, chiến đấu cùng với các đại tộc khác. 15Anh em chỉ trở về đất mình ở bên bờ phía đông Sông Giô-đan do Môi-se, đầy tớ Chúa cấp cho, khi nào các đại tộc kia hoàn tất cuộc chiếm hữu đất đai.”

16Họ thưa với Giô-suê: “Chúng tôi xin tuân theo mọi điều ông dạy bảo, đi bất cứ nơi nào ông sai. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông như đã vâng lời Môi-se. Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ông ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Môi-se trước kia. 18Người nào cãi lệnh ông, người đó phải chết. Xin ông hãy can đảm và bền chí.”