New International Version – UK

Hosea 14:1-9

Repentance to bring blessing

In Hebrew texts 14:1-9 is numbered 14:2-10. 1Return, Israel, to the Lord your God.

Your sins have been your downfall!

2Take words with you

and return to the Lord.

Say to him:

‘Forgive all our sins

and receive us graciously,

that we may offer the fruit of our lips.14:2 Or offer our lips as sacrifices of bulls

3Assyria cannot save us;

we will not mount warhorses.

We will never again say “Our gods”

to what our own hands have made,

for in you the fatherless find compassion.’

4‘I will heal their waywardness

and love them freely,

for my anger has turned away from them.

5I will be like the dew to Israel;

he will blossom like a lily.

Like a cedar of Lebanon

he will send down his roots;

6his young shoots will grow.

His splendour will be like an olive tree,

his fragrance like a cedar of Lebanon.

7People will dwell again in his shade;

they will flourish like the corn,

they will blossom like the vine –

Israel’s fame will be like the wine of Lebanon.

8Ephraim, what more have I14:8 Or Hebrew; Septuagint What more has Ephraim to do with idols?

I will answer him and care for him.

I am like a flourishing juniper;

your fruitfulness comes from me.’

9Who is wise? Let them realise these things.

Who is discerning? Let them understand.

The ways of the Lord are right;

the righteous walk in them,

but the rebellious stumble in them.

Vietnamese Contemporary Bible

Ô-sê 14:1-9

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

1Hỡi Ít-ra-ên, hãy quay về với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các ngươi,

vì tội lỗi các ngươi đã làm các ngươi vấp ngã.

2Hãy lấy lời cầu khẩn mà trở lại với Chúa Hằng Hữu.

Hãy thưa với Ngài:

“Xin tha thứ tất cả tội ác chúng con và nhận chúng con với lòng nhân từ,

chúng con sẽ dâng tế lễ ca ngợi14:2 Nt bò con của môi miệng Ngài.

3A-sy-ri không thể cứu chúng con,

hay chúng con không cỡi ngựa chiến nữa.

Không bao giờ chúng con còn gọi các tượng do mình tạo ra rằng:

‘Đây là thần của chúng tôi.’

Không, vì chỉ trong Chúa,

người mồ côi mới được thương xót.”

4Chúa Hằng Hữu phán:

“Ta sẽ chữa lành bệnh bất trung của con;

tình yêu của Ta thật vô hạn,

vì cơn giận Ta sẽ ra đi mãi mãi.

5Ta sẽ đối với Ít-ra-ên

như sương móc tưới nhuần từ trời.

Ít-ra-ên sẽ nở rộ như hoa huệ;

rễ sẽ đâm sâu trong đất

như cây tùng trong Li-ban.

6Các cành con sẽ vươn ra xa như cây ô-liu tươi tốt,

và thơm ngát như cây tùng của Li-ban.

7Dân Ta sẽ một lần nữa sống dưới bóng Ta.

Họ sẽ được tưới nhuần như cây lúa và trổ hoa như cây nho.

Họ sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt như rượu Li-ban.

8Hỡi Ép-ra-im, hãy tránh xa các thần tượng!

Chính Ta là Đấng đáp lời cầu nguyện của con và chăm sóc con.

Ta như cây bách luôn xanh tươi;

nhờ Ta mà con sẽ sinh ra nhiều bông trái.”

9Hãy để những người khôn ngoan tìm hiểu những điều này.

Hãy để họ sáng suốt nhận thức cẩn thận.

Vì đường lối của Chúa Hằng Hữu là chân thật và đúng đắn,

những người công chính sẽ bước đi trong đó.

Nhưng trong con đường ấy tội nhân lại vấp ngã.