New International Version – UK

Hosea 14:1-9

Repentance to bring blessing

In Hebrew texts 14:1-9 is numbered 14:2-10. 1Return, Israel, to the Lord your God.

Your sins have been your downfall!

2Take words with you

and return to the Lord.

Say to him:

‘Forgive all our sins

and receive us graciously,

that we may offer the fruit of our lips.14:2 Or offer our lips as sacrifices of bulls

3Assyria cannot save us;

we will not mount warhorses.

We will never again say “Our gods”

to what our own hands have made,

for in you the fatherless find compassion.’

4‘I will heal their waywardness

and love them freely,

for my anger has turned away from them.

5I will be like the dew to Israel;

he will blossom like a lily.

Like a cedar of Lebanon

he will send down his roots;

6his young shoots will grow.

His splendour will be like an olive tree,

his fragrance like a cedar of Lebanon.

7People will dwell again in his shade;

they will flourish like the corn,

they will blossom like the vine –

Israel’s fame will be like the wine of Lebanon.

8Ephraim, what more have I14:8 Or Hebrew; Septuagint What more has Ephraim to do with idols?

I will answer him and care for him.

I am like a flourishing juniper;

your fruitfulness comes from me.’

9Who is wise? Let them realise these things.

Who is discerning? Let them understand.

The ways of the Lord are right;

the righteous walk in them,

but the rebellious stumble in them.

Ang Pulong Sa Dios

Hosea 14:1-9

Nagpakilooy si Hosea sa mga Taga-Israel

1Miingon si Hosea, “Mga taga-Israel, balik kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kay nalaglag kamo tungod sa inyong mga sala. 2Balik kamo sa Ginoo ug ingna siya, ‘Ginoo, pasayloa kami sa tanan namong mga sala ug dawata kami sumala sa imong kaayo, aron nga makahalad kami kanimo ug mga pagdayeg gikan sa among mga baba. 3Dili na kami mangayo ug tabang sa Asiria ug dili na kami mosalig sa mga kabayo nga alang sa gira. Dili na usab namo tawgon nga among dios ang among hinimo. Kay gikaloy-an mo kami nga sama sa mga ilo.’ ”

4Miingon ang Ginoo, “Ayohon ko ang akong mga katawhan gikan sa ilang pagkamalapason, ug higugmaon ko sila sa hingpit, kay nawala na ang akong kasuko kanila. 5Panalanginan ko ang mga taga-Israel; mahisama ako sa yamog nga mobisbis sa mga tanom. Mouswag sila nga daw liryo nga nagapamulak. Molig-on sila sama sa mga kahoyng sedro sa Lebanon nga lawom ug mga gamot. 6Modaghan sila sama sa mga sanga nga nanalingsing. Mahimo silang bantogan sama sa matahom nga kahoyng olibo ug sa mahumot nga kahoyng sedro sa Lebanon. 7Mopuyo sila pag-usab ilalom sa akong pagpanalipod. Modaghan sila ug mouswag sama sa lugas, ug sa ubas nga nagapamulak. Ug mahimo silang bantogan sama sa bino sa Lebanon.

8“Mga taga-Israel,14:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. ayaw na kamo pagdangop pa sa mga dios-dios. Tubagon ko ang inyong mga pag-ampo ug atimanon ko kamo. Sama ako sa labong nga kahoy nga sipres, nga kanunayng berde. Ako ang nagapauswag kaninyo.14:8 nagapauswag kaninyo: o, nagahatag sa inyong mga kinahanglanon.

Kataposan nga Tambag

9Hinaut nga ang mga maalamon mosabot sa mga nahisulat dinhi. Husto gayod ang mga pamaagi sa Ginoo ug ginasunod kini sa mga matarong, apan mahimo kining kapandolan sa mga malapason.