Ephesians 3 – NIVUK & APSD-CEB

New International Version – UK

Ephesians 3:1-21

God’s marvellous plan for the Gentiles

1For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles –

2Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. 4In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, 5which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God’s holy apostles and prophets. 6This mystery is that through the gospel the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus.

7I became a servant of this gospel by the gift of God’s grace given me through the working of his power. 8Although I am less than the least of all the Lord’s people, this grace was given me: to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, 9and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. 10His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, 11according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. 12In him and through faith in him we may approach God with freedom and confidence. 13I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory.

A prayer for the Ephesians

14For this reason I kneel before the Father, 15from whom every family3:15 The Greek for family (patria) is derived from the Greek for father (pater). in heaven and on earth derives its name. 16I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, 17so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, 18may have power, together with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, 19and to know this love that surpasses knowledge – that you may be filled to the measure of all the fullness of God.

20Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, 21to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen.

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 3:1-21

Ang Plano sa Dios alang sa mga Dili Judio

1Ako, si Pablo, gibilanggo tungod kay nagaalagad ako kang Cristo pinaagi sa pagsangyaw nga kamong mga dili Judio nahiapil usab sa pagpanalangin sa Dios. 2Sigurado gayod nga nadunggan ninyo nga pinaagi sa grasya sa Dios iya akong gisaligan nga mahimong magwawali alang sa inyong kaayohan. 3Gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga plano alang kaninyo nga mga dili Judio. (Nakasulat na akog mubo bahin niini. 4Kon basahon ninyo ang akong gisulat, masayran ninyo nga nasabtan ko gayod ang plano sa Dios alang kaninyo pinaagi kang Cristo.) 5Kaniadto wala ibutyag sa Dios ngadto sa mga tawo ang bahin niini nga plano, apan karon gipadayag na niya sa iyang mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu Santo. 6Ug mao kini ang iyang plano: nga pinaagi sa Maayong Balita bahin kang Cristo, ang mga dili Judio mahimong mga manununod sa mga saad sa Dios uban sa mga Judio, ug mahimo silang sakop sa usa ka lawas tungod kay sila anaa na usab kang Cristo Jesus.

7Tungod sa gasa sa Dios ug pinaagi sa iyang gahom nahimo akong magsasangyaw sa Maayong Balita. 8Ako ang labing ubos sa tanang mga katawhan sa Dios, apan gihatagan ako sa Dios ug pribilihiyo sa pagsangyaw sa mga dili Judio sa Maayong Balita mahitungod sa dili matugkad nga panalangin nga gikan kang Cristo. 9Ang Dios nga nagmugna sa tanang mga butang wala magsugilon kang bisan kinsa kon unsa ang iyang tinago nga plano. Apan karon gisugo niya ako sa pagpadayag sa tanan kon sa unsa nga pamaagi niya gituman kadto nga plano, 10aron pinaagi sa mga tumutuo ikapakita niya karon sa mga pangulo ug sa mga may gahom sa kalangitan kon unsa gayod ang iyang kaalam nga iyang gipadayag sa nagkalain-lain nga pamaagi. 11Mao na kini ang iyang plano bisan pa kaniadto, ug natuman na niya kini pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. 12Tungod sa atong pagtuo kang Cristo ug tungod kay kita anaa na kaniya, makaduol na kita sa Dios nga walay kahadlok o kataha. 13Busa hangyoon ko kamo nga dili kamo magmaluya tungod sa akong mga pag-antos, kay kini alang man sa inyong kaayohan.

Ang Gugma ni Cristo

14-15Sa akong pagpamalandong sa plano sa Dios nagaluhod ako sa pagsimba kaniya. Siya mao ang Amahan sa tanan nga ania sa kalibotan ug didto sa langit, nga iyang gitawag nga sakop sa iyang pamilya. 16Makagagahom gayod siya. Busa nagaampo ako kaniya nga hatagan niya sa gahom ug kusog ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang Espiritu, 17aron si Cristo magpuyo sa inyong kasingkasing tungod sa inyong pagtuo. Giampo ko usab nga mogamot kamo ug molig-on sa gugma sa Dios, 18-19aron nga kamo ug ang uban pa nga mga katawhan sa Dios makasabot kon unsa kadako ang gugma ni Cristo kanato. Hinaut pa nga masayran ninyo ang iyang gugma, bisan tuod ug dili kini masabtan sa hingpit; aron kon unsa ang anaa sa Dios maanaa usab kaninyo.

20Dayegon ta ang Dios, tungod kay pinaagi sa iyang gahom nga nagalihok sulod kanato, ang iyang mahimo labaw pa kaysa atong mapangayo o mahunahuna. 21Dayegon ta siya sa kahangtoran tungod sa mga kaayohan nga iyang gihimo kanato nga mga tumutuo nga anaa kang Cristo Jesus. Amen.