New International Version – UK

Acts 1:1-26

Jesus taken up into heaven

1In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach 2until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. 3After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spoke about the kingdom of God. 4On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: ‘Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. 5For John baptised with1:5 Or in water, but in a few days you will be baptised with1:5 Or in the Holy Spirit.’

6Then they gathered round him and asked him, ‘Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?’

7He said to them: ‘It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. 8But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.’

9After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.

10They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 11‘Men of Galilee,’ they said, ‘why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.’

Matthias chosen to replace Judas

12Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day’s walk1:12 That is, about 1 kilometre from the city. 13When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were:

Peter, John, James and Andrew;

Philip and Thomas;

Bartholomew and Matthew;

James son of Alphaeus, Simon the Zealot and Judas son of James.

14They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.

15In those days Peter stood up among the believers (a group numbering about a hundred and twenty) 16and said, ‘Brothers and sisters,1:16 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in 6:3; 11:29; 12:17; 16:40; 18:18, 27; 21:7, 17; 28:14, 15. the Scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. 17He was one of our number and shared in our ministry.’

18(With the payment he received for his wickedness, Judas bought a field; there he fell headlong, his body burst open and all his intestines spilled out. 19Everyone in Jerusalem heard about this, so they called that field in their language Akeldama, that is, Field of Blood.)

20‘For,’ said Peter, ‘it is written in the Book of Psalms:

‘ “May his place be deserted;

let there be no-one to dwell in it,”1:20 Psalm 69:25

and,

‘ “May another take his place of leadership.”1:20 Psalm 109:8

21Therefore it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, 22beginning from John’s baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection.’

23So they nominated two men: Joseph called Barsabbas (also known as Justus) and Matthias. 24Then they prayed, ‘Lord, you know everyone’s heart. Show us which of these two you have chosen 25to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs.’ 26Then they cast lots, and the lot fell to Matthias; so he was added to the eleven apostles.

Swedish Contemporary Bible

Apostlagärningarna 1:1-26

Löftet om den heliga Anden – Jesus återvänder till himlen

1I min första bok1:1 Lukasevangeliet. berättade jag, ärade Theofilos, om allt som Jesus började göra och undervisa om 2ända fram till den dag då han togs upp till himlen, efter att han genom den heliga Anden gett sina befallningar till apostlarna1:2 Eller sändebuden. som han hade utvalt. 3Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under fyrtio dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike.

4Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem, sa han till dem: ”Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om! 5Johannes döpte er i vatten men om några få dagar ska ni bli döpta i den heliga Anden.”

6När de var samlade frågade de Jesus: ”Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike?” 7Han svarade då: ”Det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8Men när den heliga Anden kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig, både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden.”

9Strax efter att han sagt detta, såg de honom lyftas upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10De försökte titta upp mot himlen när han uppsteg, då plötsligt två vitklädda män stod bland dem 11och sa: ”Ni män från Galileen, varför står ni här och tittar upp mot himlen? Denne Jesus som har tagits upp från er till himlen ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom fara upp på.”

Mattias blir vald att ersätta Judas

(Matt 10:2-4; Mark 3:16-19; Luk 6:14-16)

12De återvände då till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget och som ligger en sabbatsväg1:12 Man fick färdas en knapp kilometer på sabbaten. från staden. 13När de kom fram, gick de upp till det rum på andra våningen där de brukade hålla till. Det var Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Tomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, son till Alfaios, Simon seloten1:13 Selot betyder ivrare. Antingen var Simon ivrig till sin läggning eller så hade tillhört han ”seloterna”, ett politiskt parti som ville göra uppror mot romarna. Eller: den ivrige, och Judas, son till Jakob. 14Alla dessa höll ihop och bad ständigt tillsammans, så också flera kvinnor, Maria, Jesus mor och Jesus bröder.

15En gång under dessa dagar när omkring 120 troende var samlade, reste sig Petrus upp bland dem och sa: 16”Mina syskon, det som var förutsagt i Skriften skulle gå i uppfyllelse,1:16 Förutsägelsen är citerad i v. 20. som den heliga Anden meddelade genom David om Judas, han som vägledde dem som grep Jesus. 17Han var en av oss med samma uppdrag som vi. 18(Men för de pengar han fick för sitt brott köpte han en åker och där föll han framstupa så att hans kropp sprack och inälvorna rann ut. 19Hela Jerusalems invånare fick kännedom om det, och platsen kallades på deras eget språk Akeldamak som betyder ’Blodsåkern’.) 20Det står nämligen i Psaltaren:

’Låt hans hem stå öde

låt ingen mer bo där’,

och:

’Låt en annan ta hans tjänst.’ 1:20 Se Ps 69:26; 109:8; i det första citatet finns små skillnader till psaltartexten.

21Därför måste nu någon annan som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick mitt ibland oss, 22från det att han döptes av Johannes till den dag då han togs upp till himlen, någon av dem måste tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse.”

23Man föreslog då två män: Josef Barsabbas som också kallades Justus och Mattias. 24Sedan bad de: ”Herre, du känner allas hjärtan. Visa oss vilken av de här två som du har utvalt 25till denna tjänst som apostel istället för Judas som svek sitt uppdrag och har gått till den plats där han hör hemma.”

26Sedan kastade de lott som föll på Mattias och han blev vald till apostel tillsammans med de elva.