2 Corinthians 13 – NIVUK & HLGN

New International Version – UK

2 Corinthians 13:1-14

Final warnings

1This will be my third visit to you. ‘Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses.’13:1 Deut. 19:15 2I already gave you a warning when I was with you the second time. I now repeat it while absent: on my return I will not spare those who sinned earlier or any of the others, 3since you are demanding proof that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you, but is powerful among you. 4For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God’s power. Likewise, we are weak in him, yet by God’s power we will live with him in our dealing with you.

5Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves. Do you not realise that Christ Jesus is in you – unless, of course, you fail the test? 6And I trust that you will discover that we have not failed the test. 7Now we pray to God that you will not do anything wrong – not so that people will see that we have stood the test but so that you will do what is right even though we may seem to have failed. 8For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. 9We are glad whenever we are weak but you are strong; and our prayer is that you may be fully restored. 10This is why I write these things when I am absent, that when I come I may not have to be harsh in my use of authority – the authority the Lord gave me for building you up, not for tearing you down.

Final greetings

11Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.

12Greet one another with a holy kiss.

13All God’s people here send their greetings.

14May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Ang Pulong Sang Dios

2 Corinto 13:1-13

Ang Katapusan nga mga Laygay kag mga Bilin

1Amo na ini ang akon mangin ikatlo nga pagkadto dira sa inyo. Nagasiling ang Kasulatan, “Ang akusasyon dapat mapamatud-an sang duha ukon tatlo ka saksi.”13:1 Deu. 19:15. 2Karon, gusto ko nga paandaman ang mga nakasala sang una, kag pati man ang tanan, nga ang mga butang nga akon ginhambal sang ikaduha ko nga pagkadto dira ginasulit ko subong—nga sa akon pag-abot liwat dira wala gid sing may makalikaw sa akon pagdisiplina. 3Himuon ko ini agod pamatud-an sa inyo nga si Cristo ang nagahambal paagi sa akon, kay amo man ini ang inyo ginapangita. Indi siya maluya sa iya pagpanghikot sa inyo kundi makagagahom. 4Matuod ginlansang si Cristo sa krus tungod kay ginpaubos niya ang iya kaugalingon, pero subong buhi siya tungod sa gahom sang Dios. Kag tungod kay ara kami kay Cristo, nagapaubos kami sang amon kaugalingon pareho sa iya. Pero sa amon pag-alagad sa inyo, makita man ninyo nga ang gahom sang Dios ari man sa amon tungod kay siya upod namon.

5Usisaa ninyo ang inyo kaugalingon kon bala may pagtuo gid kamo kay Cristo. Indi bala nahibaluan na ninyo nga si Cristo Jesus ara sa inyo?—luwas kon indi kamo matuod nga mga tumuluo. 6Nagasalig ako nga makita ninyo nga kami matuod gid nga mga apostoles ni Cristo. 7Nagapangamuyo kami sa Dios nga indi kamo maghimo sang bisan ano nga malain. Wala kami nagapangamuyo sini agod makita sang mga tawo nga ginasunod ninyo ang amon mga ginatudlo sa inyo, kay bisan indi ninyo kami pagkilalahon nga mga apostoles ni Cristo, basta nagahimo kamo sing maayo. 8Kay indi kami makahimo sang bisan ano nga kontra sa kamatuoran, kundi ang para gid lang sa kamatuoran. 9Nagakalipay kami kay sa pagpaubos namon sang amon kaugalingon nangin mabaskog kamo sa inyo pagtuo. Ang amon ginapangamuyo nga wala gid sing may makita nga kasawayan sa inyo. 10Nagasulat ako sini sa inyo samtang wala pa ako dira, agod nga sa pag-abot ko indi na ako mapilitan nga maggamit sang akon awtoridad sa masakit nga mga hambal. Kay ginhatag sa akon sang Dios ang awtoridad nga ini para palig-unon kamo, kag indi nga para gub-on.

11Diri lang kutob ang akon sulat sa inyo. Bilang katapusan, mga utod, nagapangabay ako nga tadlungon ninyo ang inyo kabuhi. Sunda ninyo ang akon mga laygay. Maghiliusa kamo. Dapat maayo ang inyo relasyon sa isa kag isa. Kag kon himuon ninyo ini, ang Dios nga ginahalinan sang gugma kag kalinong magaupod sa inyo.

12Magkamustahanay kamo bilang mag-ulutod kay Cristo.13:12 bilang mag-ulutod kay Cristo: sa literal, nga may balaan nga halok.

Ang tanan nga katawhan sang Dios diri nagapangamusta sa inyo.

13Kabay pa nga ara sa inyo tanan ang pagpakamaayo sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang gugma sang Dios, kag ang pagpakig-upod sang Espiritu Santo.