2 Corinthians 13 – NIVUK & APSD-CEB

New International Version – UK

2 Corinthians 13:1-14

Final warnings

1This will be my third visit to you. ‘Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses.’13:1 Deut. 19:15 2I already gave you a warning when I was with you the second time. I now repeat it while absent: on my return I will not spare those who sinned earlier or any of the others, 3since you are demanding proof that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you, but is powerful among you. 4For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God’s power. Likewise, we are weak in him, yet by God’s power we will live with him in our dealing with you.

5Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves. Do you not realise that Christ Jesus is in you – unless, of course, you fail the test? 6And I trust that you will discover that we have not failed the test. 7Now we pray to God that you will not do anything wrong – not so that people will see that we have stood the test but so that you will do what is right even though we may seem to have failed. 8For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. 9We are glad whenever we are weak but you are strong; and our prayer is that you may be fully restored. 10This is why I write these things when I am absent, that when I come I may not have to be harsh in my use of authority – the authority the Lord gave me for building you up, not for tearing you down.

Final greetings

11Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.

12Greet one another with a holy kiss.

13All God’s people here send their greetings.

14May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Ang Pulong Sa Dios

2 Corinto 13:1-13

Ang Kataposang mga Tambag

1Mao kini ang akong ikatulo nga pag-anha diha kaninyo. Sumala sa Kasulatan, “Kon may sumbong ang usa batok sa usa, kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka mga testigo.”13:1 Tan-awa usab ang Deu. 19:15. 2Karon, gusto kong pasidan-an ang mga nakasala kaniadto, ug ingon man usab ang tanan, nga ang akong gipanulti niadtong ikaduha ko nga pag-anha diha sublion ko karon—nga sa akong pagbalik diha wala gayoy makalingkawas sa akong pagdisiplina. 3Buhaton ko kini sa pagpamatuod kaninyo nga ang akong gipanulti gikan kang Cristo, kay mao man kini ang inyong gipangita. Gamhanan siya ug dili huyang sa iyang pagpanglihok diha sa inyong kinabuhi. 4Tinuod nga gilansang si Cristo sa krus tungod kay siya nagmapainubsanon, apan karon buhi siya tungod sa gahom sa Dios. Ug tungod kay anaa kami kang Cristo nagmapainubsanon kami sama kaniya. Apan sa among pag-alagad kaninyo makita ninyo nga ang gahom sa Dios ania kanamo kay siya uban namo.

5Susiha ninyo ang inyong kaugalingon kon tinud-anay ba ang inyong pagtuo kang Cristo. Dili ba nasayran na man ninyo nga si Cristo Jesus anaa kaninyo?—gawas kon dili kamo tinuod nga mga tumutuo. 6Nagalaom ako nga makita ninyo nga kami tinuod gayod nga mga apostoles ni Cristo. 7Nagaampo kami sa Dios nga dili kamo magbuhat ug bisan unsa nga daotan. Wala kami mag-ampo niini aron makita sa mga tawo nga gisunod ninyo ang among mga gitudlo kaninyo, kay bisan dili ninyo kami ilhon nga mga apostoles ni Cristo, ang mahinungdanon mao nga magbuhat kamo ug maayo. 8Kay dili kami makabuhat sa bisan unsa nga supak sa kamatuoran, kondili ang alang lang gayod sa kamatuoran. 9Malipayon kami, kay sa pagpaubos namo sa among kaugalingon nalig-on kamo sa inyong pagtuo. Among pag-ampo nga wala gayoy ikasaway kaninyo. 10Ang hinungdan nga nagsulat ako niini kaninyo samtang wala pa ako diha aron nga sa pag-anha ko, dili na kinahanglan nga mosulti pa akog masakit agig paggamit sa akong katungod. Kay gihatag kanako sa Dios kini nga katungod aron lig-onon kamo, ug dili aron gub-on.

11Dinhi lang kutob ang akong sulat kaninyo. Sa kataposan, mga igsoon, nanghangyo ako nga tarungon ninyo ang inyong pagkinabuhi. Sunda ninyo ang akong mga tambag. Paghiusa kamo. Kinahanglan maayo ang inyong relasyon sa usag usa. Ug kon buhaton ninyo kini, ang Dios nga tinubdan sa gugma ug kalinaw magauban kaninyo.

12Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.13:12 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok.

Ang tanang katawhan sa Dios dinhi nangumusta kaninyo.

13Hinaut pa nga anaa kaninyong tanan ang panalangin sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang gugma sa Dios, ug ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo.