1 Corinthians 16 – NIV & VCB

New International Version

1 Corinthians 16:1-24

The Collection for the Lord’s People

1Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 2On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 3Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. 4If it seems advisable for me to go also, they will accompany me.

Personal Requests

5After I go through Macedonia, I will come to you—for I will be going through Macedonia. 6Perhaps I will stay with you for a while, or even spend the winter, so that you can help me on my journey, wherever I go. 7For I do not want to see you now and make only a passing visit; I hope to spend some time with you, if the Lord permits. 8But I will stay on at Ephesus until Pentecost, 9because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me.

10When Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord, just as I am. 11No one, then, should treat him with contempt. Send him on his way in peace so that he may return to me. I am expecting him along with the brothers.

12Now about our brother Apollos: I strongly urged him to go to you with the brothers. He was quite unwilling to go now, but he will go when he has the opportunity.

13Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong. 14Do everything in love.

15You know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord’s people. I urge you, brothers and sisters, 16to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. 17I was glad when Stephanas, Fortunatus and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you. 18For they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition.

Final Greetings

19The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla16:19 Greek Prisca, a variant of Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. 20All the brothers and sisters here send you greetings. Greet one another with a holy kiss.

21I, Paul, write this greeting in my own hand.

22If anyone does not love the Lord, let that person be cursed! Come, Lord16:22 The Greek for Come, Lord reproduces an Aramaic expression (Marana tha) used by early Christians.!

23The grace of the Lord Jesus be with you.

24My love to all of you in Christ Jesus. Amen.16:24 Some manuscripts do not have Amen.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Cô-rinh-tô 16:1-24

Quyên Giúp cho Giê-ru-sa-lem

1Về việc lạc quyên giúp đỡ các tín hữu, xin anh chị em thực hiện theo phương cách tôi đã dặn bảo các Hội Thánh xứ Ga-la-ti. 2Anh chị em nên dành một phần lợi tức theo khả năng Chúa cho từng người và quyên góp đều đặn mỗi Chúa nhật, đừng đợi nước tới trôn mới nhảy. 3Lúc đến Cô-rinh-tô tôi sẽ phái những người được anh chị em lựa chọn cầm thư uỷ nhiệm và mang tặng phẩm của anh chị em lên Giê-ru-sa-lem. 4Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi.

Huấn Thị Cuối Cùng của Phao-lô

5Tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi ghé qua Ma-xê-đoan, vì tôi phải đi ngang qua xứ ấy. 6Có lẽ tôi sẽ ở lại ít lâu với anh chị em—có thể cả mùa đông—và nhờ anh chị em đưa tôi đến những nơi tôi muốn viếng thăm. 7Tôi không có ý định chỉ ghé qua thăm anh chị em, nhưng nếu Chúa cho phép, tôi muốn lưu lại khá lâu với anh chị em. 8Hiện nay tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần. 9Vì tại đây cánh cửa truyền bá Phúc Âm mở rộng trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chống đối.

10Nếu Ti-mô-thê đến, anh chị em hãy niềm nở tiếp đón vì anh ấy cũng phục vụ Chúa như tôi. 11Đừng ai xem thường, nhưng hãy vui vẻ tiếp đón anh cho đến khi anh trở lại với tôi, vì tôi đang chờ anh về đây với các anh chị em khác.

12Tôi đã khuyên giục A-bô-lô cùng đi với các thân hữu đến thăm anh chị em, nhưng anh ấy chưa muốn đi lúc này. Khi nào có cơ hội, anh sẽ lên đường.

13Hãy đề cao cảnh giác, giữ vững đức tin, phải can đảm và mạnh mẽ. 14Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương.

15Anh chị em còn nhớ gia đình Sê-pha-na, là những người tin Chúa đầu tiên tại Hy Lạp. Họ đã hết lòng giúp đỡ phục vụ tín hữu khắp nơi. Tôi khuyên anh chị em 16hãy noi gương họ, hết sức giúp đỡ họ cũng như ủng hộ những người đã dày công hoạt động với anh chị em. 17Tôi vui mừng vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ đã thay mặt anh chị em đến thăm tôi. 18Nhờ đó tinh thần tôi được phấn khởi, chắc hẳn anh chị em cũng được họ khích lệ như tôi. Anh chị em nên ghi nhận công khó của họ.

Lời Chào Cuối của Phao-lô

19Các Hội Thánh Tiểu Á gửi lời chào anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin cùng Hội Thánh họp trong nhà họ, thân ái chào thăm anh chị em trong Chúa. 20Tất cả các thân hữu tại đây cũng gửi lời chào thăm anh chị em. Anh chị em hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật.

21Chính tay tôi, Phao-lô, viết dòng chữ này.

22Ai không yêu kính Chúa phải bị nguyền rủa! Lạy Chúa xin hãy đến!

23Cầu chúc anh chị em hằng hưởng được ơn phước của Chúa Giê-xu.

24Xin tất cả anh chị em nhận nơi đây lòng yêu thương chân thành của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.