1 Chronicles 27 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

1 Chronicles 27:1-34

Army divisions

1This is the list of the Israelites – heads of families, commanders of thousands and commanders of hundreds, and their officers, who served the king in all that concerned the army divisions that were on duty month by month throughout the year. Each division consisted of 24,000 men.

2In charge of the first division, for the first month, was Jashobeam son of Zabdiel. There were 24,000 men in his division. 3He was a descendant of Perez and chief of all the army officers for the first month.

4In charge of the division for the second month was Dodai the Ahohite; Mikloth was the leader of his division. There were 24,000 men in his division.

5The third army commander, for the third month, was Benaiah son of Jehoiada the priest. He was chief and there were 24,000 men in his division. 6This was the Benaiah who was a mighty warrior among the Thirty and was over the Thirty. His son Ammizabad was in charge of his division.

7The fourth, for the fourth month, was Asahel the brother of Joab; his son Zebadiah was his successor. There were 24,000 men in his division.

8The fifth, for the fifth month, was the commander Shamhuth the Izrahite. There were 24,000 men in his division.

9The sixth, for the sixth month, was Ira the son of Ikkesh the Tekoite. There were 24,000 men in his division.

10The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

11The eighth, for the eighth month, was Sibbekai the Hushathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

12The ninth, for the ninth month, was Abiezer the Anathothite, a Benjaminite. There were 24,000 men in his division.

13The tenth, for the tenth month, was Maharai the Netophathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

14The eleventh, for the eleventh month, was Benaiah the Pirathonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

15The twelfth, for the twelfth month, was Heldai the Netophathite, from the family of Othniel. There were 24,000 men in his division.

Leaders of the tribes

16The leaders of the tribes of Israel:

over the Reubenites: Eliezer son of Zikri;

over the Simeonites: Shephatiah son of Maakah;

17over Levi: Hashabiah son of Kemuel;

over Aaron: Zadok;

18over Judah: Elihu, a brother of David;

over Issachar: Omri son of Michael;

19over Zebulun: Ishmaiah son of Obadiah;

over Naphtali: Jerimoth son of Azriel;

20over the Ephraimites: Hoshea son of Azaziah;

over half the tribe of Manasseh: Joel son of Pedaiah;

21over the half-tribe of Manasseh in Gilead: Iddo son of Zechariah;

over Benjamin: Jaasiel son of Abner;

22over Dan: Azarel son of Jeroham.

These were the leaders of the tribes of Israel.

23David did not take the number of the men twenty years old or less, because the Lord had promised to make Israel as numerous as the stars in the sky. 24Joab son of Zeruiah began to count the men but did not finish. God’s wrath came on Israel on account of this numbering, and the number was not entered in the book27:24 Septuagint; Hebrew number of the annals of King David.

The king’s overseers

25Azmaveth son of Adiel was in charge of the royal storehouses.

Jonathan son of Uzziah was in charge of the storehouses in the outlying districts, in the towns, the villages and the watchtowers.

26Ezri son of Kelub was in charge of the workers who farmed the land.

27Shimei the Ramathite was in charge of the vineyards.

Zabdi the Shiphmite was in charge of the produce of the vineyards for the wine vats.

28Baal-Hanan the Gederite was in charge of the olive and sycamore-fig trees in the western foothills.

Joash was in charge of the supplies of olive oil.

29Shitrai the Sharonite was in charge of the herds grazing in Sharon.

Shaphat son of Adlai was in charge of the herds in the valleys.

30Obil the Ishmaelite was in charge of the camels.

Jehdeiah the Meronothite was in charge of the donkeys.

31Jaziz the Hagrite was in charge of the flocks.

All these were the officials in charge of King David’s property.

32Jonathan, David’s uncle, was a counsellor, a man of insight and a scribe.

Jehiel son of Hakmoni took care of the king’s sons.

33Ahithophel was the king’s counsellor.

Hushai the Arkite was the king’s confidant.

34(Ahithophel was succeeded by Jehoiada son of Benaiah and by Abiathar.)

Joab was the commander of the royal army.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 27:1-34

Diviziile militare și căpeteniile lor

1Aceștia au fost fiii lui Israel după numărul lor, cu căpeteniile peste familii, căpeteniile peste mii și peste sute și supraveghetorii care slujeau regelui în orice lucru ce ținea de cetele care intrau și care ieșeau din slujbă lună de lună, în toate lunile anului; fiecare ceată avea douăzeci și patru de mii de oameni.

2În fruntea primei cete, pentru luna întâi, era Iașobeam, fiul lui Zabdiel, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni. 3El era dintre urmașii lui Pereț și era căpetenia tuturor conducătorilor oștirii în luna întâi.

4În fruntea cetei pentru luna a doua, era ahohitul Dodai; ceata lui îl avea drept conducător pe Miklot; erau douăzeci și patru de mii de oameni în ceata lui.

5A treia căpetenie militară, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada. El era căpetenia cetei sale de douăzeci și patru de mii de oameni. 6Benaia acesta era unul dintre cei treizeci de viteji ai lui David și căpetenie a acestora. La conducerea cetei sale era fiul său Amizabad.

7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și după el Zebadia, fiul lui. Și ceata lui avea douăzeci și patru de mii de oameni.

8A cincea căpetenie, pentru luna a cincea, era izrahitul Șamhut, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

9Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș din Tekoa, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era pelonitul Heleț, unul dintre urmașii lui Efraim, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

11Al optulea, pentru luna a opta, era hușatitul Sibecai, dintre zerahiți, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

12Al nouălea, pentru luna a noua, era anatotitul Abiezer, dintre beniamiți, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

13Al zecelea, pentru luna a zecea, era netofatitul Maharai, dintre zerahiți, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era piratonitul Benaia, unul dintre urmașii lui Efraim, ceata lui având douăzeci și patru de mii de oameni.

15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era netofatitul Heldai, un urmaș al lui Otniel, ceata lui având tot douăzeci și patru de mii de oameni.

Căpeteniile semințiilor lui Israel

16Căpeteniile semințiilor lui Israel erau următorii:

conducătorul rubeniților era Eliezer, fiul lui Zicri;

al simeoniților – Șefatia, fiul lui Maaca;

17al leviților – Hașabia, fiul lui Chemuel, iar al urmașilor lui Aaron – Țadok;

18al lui Iuda – Elihu, unul dintre frații lui David;

al lui Isahar – Omri, fiul lui Mihail;

19al lui Zabulon – Ișmaia, fiul lui Obadia;

al lui Neftali – Ierimot, fiul lui Azriel;

20al urmașilor lui Efraim – Osea, fiul lui Azazia;

al unei jumătăți din seminția lui Manase – Ioel, fiul lui Pedaia;

21al celeilalte jumătăți din seminția lui Manase, în Ghilad – Ido, fiul lui Zaharia;

al lui Beniamin – Iaasiel, fiul lui Abner;

22al lui Dan – Azarel, fiul lui Ieroham. Acestea au fost căpeteniile semințiilor lui Israel.

23David nu a inclus în numărul lor pe cei în vârstă de douăzeci de ani sau mai puțin, pentru că Domnul promisese că‑l va înmulți pe Israel ca stelele cerurilor. 24Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar nu a terminat‑o. Din cauza numărătorii izbucnise mânia împotriva lui Israel, iar rezultatul numărătorii nu a fost trecut în „Cronicile regelui David“.

Funcționarii regelui

25Azmavet, fiul lui Adiel, era responsabil de vistieriile regelui.

Ionatan, fiul lui Uzia, era responsabil de magaziile din țară, din cetăți, din sate și din turnuri.25 Sau: din fortificații.

26Ezri, fiul lui Chelub, era responsabil de cei ce se ocupau cu munca la câmp, care lucrau pământul.

27Șimei din Rama era responsabil de vii, iar Zabdi, șifmitul, – de cramele cu vin din vii.

28Ghederitul Baal-Hanan era responsabil de livezile de măslini și de sicomorii din zona deluroasă28 Ebr.: Șefelah, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei., iar Ioaș – de depozitele cu ulei.

29Șitrai din Șaron era responsabil de vitele care pășteau în Șaron, iar Șafat, fiul lui Adlai, – de vitele din văi.

30Ismaelitul Obil era responsabil de cămile, iar meronotitul Iehdeia de măgărițe.

31Hagritul Iaziz era responsabil de turme.

Toate acestea erau căpeteniile care aveau grijă de averea regelui David.

32Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, fiind om cu discernământ și scrib.

Iehiel, fiul lui Hacmoni, avea grijă de fiii regelui.

33Ahitofel era sfetnicul regelui; architul Hușai era prietenul regelui. 34După Ahitofel, au mai fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar. Ioab era conducătorul oștirii regelui.