1 Chronicles 26 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

1 Chronicles 26:1-32

The gatekeepers

1The divisions of the gatekeepers:

from the Korahites:

Meshelemiah son of Kore, one of the sons of Asaph. 2Meshelemiah had sons:

Zechariah the firstborn, Jediael the second,

Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

3Elam the fifth, Jehohanan the sixth

and Eliehoenai the seventh.

4Obed-Edom also had sons:

Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second,

Joah the third, Sakar the fourth,

Nethanel the fifth, 5Ammiel the sixth,

Issachar the seventh and Peullethai the eighth.

(For God had blessed Obed-Edom.)

6Obed-Edom’s son Shemaiah also had sons, who were leaders in their father’s family because they were very capable men. 7The sons of Shemaiah:

Othni, Rephael, Obed and Elzabad;

his relatives Elihu and Semakiah were also able men.

8All these were descendants of Obed-Edom; they and their sons and their relatives were capable men with the strength to do the work – descendants of Obed-Edom, 62 in all.

9Meshelemiah had sons and relatives, who were able men – 18 in all.

10Hosah the Merarite had sons:

Shimri the first (although he was not the firstborn, his father had appointed him the first),

11Hilkiah the second, Tabaliah the third

and Zechariah the fourth.

The sons and relatives of Hosah were 13 in all.

12These divisions of the gatekeepers, through their leaders, had duties for ministering in the temple of the Lord, just as their relatives had. 13Lots were cast for each gate, according to their families, young and old alike.

14The lot for the East Gate fell to Shelemiah.26:14 A variant of Meshelemiah

Then lots were cast for his son Zechariah, a wise counsellor, and the lot for the North Gate fell to him.

15The lot for the South Gate fell to Obed-Edom, and the lot for the storehouse fell to his sons.

16The lots for the West Gate and the Shalleketh Gate on the upper road fell to Shuppim and Hosah.

Guard was alongside guard:

17there were six Levites a day on the east,

four a day on the north,

four a day on the south

and two at a time at the storehouse.

18As for the court26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. to the west, there were four at the road and two at the court26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. itself.

19These were the divisions of the gatekeepers who were descendants of Korah and Merari.

The treasurers and other officials

20Their fellow Levites were26:20 Septuagint; Hebrew As for the Levites, Ahijah was in charge of the treasuries of the house of God and the treasuries for the dedicated things.

21The descendants of Ladan, who were Gershonites through Ladan and who were heads of families belonging to Ladan the Gershonite, were Jehieli, 22the sons of Jehieli, Zetham and his brother Joel. They were in charge of the treasuries of the temple of the Lord.

23From the Amramites, the Izharites, the Hebronites and the Uzzielites:

24Shubael, a descendant of Gershom son of Moses, was the official in charge of the treasuries. 25His relatives through Eliezer: Rehabiah his son, Jeshaiah his son, Joram his son, Zikri his son and Shelomith his son.

26(Shelomith and his relatives were in charge of all the treasuries for the things dedicated by King David, by the heads of families who were the commanders of thousands and commanders of hundreds, and by the other army commanders. 27Some of the plunder taken in battle they dedicated for the repair of the temple of the Lord. 28And everything dedicated by Samuel the seer and by Saul son of Kish, Abner son of Ner and Joab son of Zeruiah, and all the other dedicated things were in the care of Shelomith and his relatives.)

29From the Izharites:

Kenaniah and his sons were assigned duties away from the temple, as officials and judges over Israel.

30From the Hebronites:

Hashabiah and his relatives – seventeen hundred able men – were responsible in Israel west of the Jordan for all the work of the Lord and for the king’s service. 31As for the Hebronites, Jeriah was their chief according to the genealogical records of their families.

(In the fortieth year of David’s reign a search was made in the records, and capable men among the Hebronites were found at Jazer in Gilead. 32Jeriah had two thousand seven hundred relatives, who were able men and heads of families, and King David put them in charge of the Reubenites, the Gadites and the half-tribe of Manasseh for every matter pertaining to God and for the affairs of the king.)

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 26:1-32

Breasla portarilor

1Cetele portarilor au fost:

dintre korahiți: Meșelemia, fiul lui Kore, dintre fiii lui Asaf;

2Meșelemia a avut ca fii pe:

Zaharia, întâiul născut;

Iediael, al doilea;

Zebadia, al treilea;

Iatniel, al patrulea;

3Elam, al cincilea;

Iehohanan, al șaselea;

Elioenai, al șaptelea;

4Obed-Edom a avut și el ca fii pe:

Șemaia, întâiul născut;

Iehozabad, al doilea;

Ioah, al treilea;

Sacar, al patrulea;

Netanel, al cincilea;

5Amiel, al șaselea;

Isahar, al șaptelea;

Peuletai, al optulea

(căci Dumnezeu îl binecuvântase).

6Și fiului său Șemaia i s‑au născut fii care au ajuns conducători în familiile lor, căci erau bărbați destoinici. 7Fiii lui Șemaia au fost: Otni, Refael, Obed, Elzabad, – ai cărui frați erau oameni destoinici, – Elihu și Semachia. 8Toți aceștia au fost urmașii lui Obed-Edom, atât ei, cât și fiii și frații lor fiind bărbați viteji, plini de putere pentru slujire – erau șaizeci și doi de urmași ai lui Obed-Edom.

9Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji și ei, erau în număr de optsprezece.

10Hosa, dintre fiii lui Merari, a avut și el ca fii pe: Șimri, care era căpetenie, chiar dacă nu era întâi născut, căci așa l‑a pus tatăl său; 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea (toți fiii și frații lui Hosa erau în număr de treisprezece).

12Cetele acestea de portari, potrivit căpeteniilor lor, aveau, la fel ca frații lor, îndatorirea de a sluji la Casa Domnului. 13Au aruncat sorții pentru cei mici și pentru cei mari, potrivit familiilor lor, pentru fiecare poartă.

14Partea de răsărit i‑a căzut la sorți lui Șelemia. Au aruncat sorții pentru fiul său Zaharia, un sfetnic chibzuit, și i‑a ieșit la sorți partea de nord. 15Lui Obed-Edom – partea de sud, iar fiilor săi – magaziile. 16Lui Șupim și lui Hosa – partea de apus cu Poarta Șalechet, pe drumul principal care duce în sus.

O strajă era în fața alteia. 17La răsărit se aflau șase leviți, la nord se aflau patru în fiecare zi, la sud – patru în fiecare zi, iar la magazii – câte doi odată. 18La apus, lângă colonadă, se aflau patru pentru drumul principal, și doi – pentru colonadă.

19Acestea sunt cetele de portari, dintre fiii korahiților și urmașii lui Merari.

Supraveghetorii

20Levitul Ahia era responsabil de vistieriile Casei lui Dumnezeu și de depozitele pentru lucrurile sfinte.

21Urmașii lui Ladan, adică fiii gherșoniților proveniți din Ladan, căpeteniile familiilor provenite din gherșonitul Ladan, erau: Iehieli 22și fiii lui Iehieli – Zetam și Ioel, fratele lui. Ei erau responsabili de magaziile Casei Domnului.

23Dintre amramiți, ițhariți, hebroniți și uzieliți:

24Șebuel, un urmaș al lui Gherșom, fiul lui Moise, era conducătorul responsabil cu depozitele. 25Rudele lui prin Eliezer au fost: fiul acestuia, Rehabia, fiul lui Isaia, fiul lui Ioram, fiul lui Zicri, fiul lui Șelomit. 26Acest Șelomit împreună cu frații lui erau responsabili de toate depozitele cu lucrurile sfinte, care fuseseră închinate26 Vezi nota de la 18:11 și în continuare v. 27-28. de regele David, de căpeteniile familiilor, adică de căpeteniile peste mii și peste sute, și de conducătorii oștirii. 27Ei le închinaseră din prada de război pentru întreținerea Casei Domnului. 28Tot ceea ce fusese închinat de văzătorul Samuel, de Saul, fiul lui Chiș, de Abner, fiul lui Ner și de Ioab, fiul Țeruiei, toate aceste lucruri sfinte, se aflau în grija lui Șelomit și a fraților săi.

29Dintre ițhariți, lui Chenania și fiilor săi li s‑au încredințat lucrări în afara Templului, ca supraveghetori și judecători peste Israel.

30Dintre hebroniți, Hașabia și frații săi, bărbați viteji în număr de o mie șapte sute, responsabili peste Israelul de dincolo de Iordan, în tot ce ține de lucrarea Domnului și de slujba regelui. 31În ce‑i privește pe hebroniți, Ieria era căpetenia hebroniților, potrivit genealogiilor familiilor lor. În al patruzecilea an al domniei lui David, s‑au făcut cercetări cu privire la ei și s‑au găsit printre ei bărbați destoinici la Iazer, în Ghilad. 32Frații lui Ieria, bărbați viteji, erau în număr de două mii șapte sute de căpetenii peste familii. Regele David i‑a pus responsabili peste rubeniți, peste gadiți și peste jumătatea seminției lui Manase, în tot ce ține de lucrurile lui Dumnezeu și de lucrurile regelui.