New International Version – UK

1 Chronicles 1:1-54

Historical records from Adam to Abraham

To Noah’s sons

1Adam, Seth, Enosh,

2Kenan, Mahalalel, Jared,

3Enoch, Methuselah, Lamech,

Noah.

4The sons of Noah:1:4 Septuagint; Hebrew does not have this line. Shem, Ham and Japheth.

The Japhethites

5The sons1:5 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 6-9, 17 and 23. of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

6The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath1:6 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also Septuagint and Gen. 10:3); most Hebrew manuscripts Diphath and Togarmah.

7The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Hamites

8The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

9The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

10Cush was the father1:10 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 11, 13, 18 and 20. of

Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

11Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13Canaan was the father of

Sidon his firstborn,1:13 Or of the Sidonians, the foremost and of the Hittites, 14Jebusites, Amorites, Girgashites, 15Hivites, Arkites, Sinites, 16Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Semites

17The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram:1:17 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 10:23); most Hebrew manuscripts do not have this line.

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18Arphaxad was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

19Two sons were born to Eber:

one was named Peleg,1:19 Peleg means division. because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21Hadoram, Uzal, Diklah, 22Obal,1:22 Some Hebrew manuscripts and Syriac (see also Gen. 10:28); most Hebrew manuscripts Ebal Abimael, Sheba, 23Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24Shem, Arphaxad,1:24 Hebrew; some Septuagint manuscripts Arphaxad, Cainan (see also note at Gen. 11:10) Shelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah

27and Abram (that is, Abraham).

The family of Abraham

28The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.

Descendants of Hagar

29These were their descendants:

Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Naphish and Kedemah.

These were the sons of Ishmael.

Descendants of Keturah

32The sons born to Keturah, Abraham’s concubine:

Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan:

Sheba and Dedan.

33The sons of Midian:

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All these were descendants of Keturah.

Descendants of Sarah

34Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac:

Esau and Israel.

Esau’s sons

35The sons of Esau:

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho,1:36 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also Gen. 36:11); most Hebrew manuscripts Zephi Gatam and Kenaz;

by Timna: Amalek.1:36 Some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:12); Hebrew Gatam, Kenaz, Timna and Amalek

37The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The people of Seir in Edom

38The sons of Seir:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39The sons of Lotan:

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40The sons of Shobal:

Alvan,1:40 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:23); most Hebrew manuscripts Alian Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon:

Aiah and Anah.

41The son of Anah:

Dishon.

The sons of Dishon:

Hemdan,1:41 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:26); most Hebrew manuscripts Hamran Eshban, Ithran and Keran.

42The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.1:42 Many Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:27); most Hebrew manuscripts Zaavan, Jaakan

The sons of Dishan1:42 See Gen. 36:28; Hebrew Dishon, a variant of Dishan:

Uz and Aran.

The rulers of Edom

43These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river1:48 Possibly the Euphrates succeeded him as king.

49When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

50When Baal-Hanan died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau,1:50 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts, Vulgate and Syriac (see also Gen. 36:39); most Hebrew manuscripts Pai and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab. 51Hadad also died.

The chiefs of Edom were:

Timna, Alvah, Jetheth, 52Oholibamah, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel and Iram.

These were the chiefs of Edom.

Tagalog Contemporary Bible

1 Cronica 1:1-54

Mga Lahi Mula kay Adan Hanggang sa mga Anak ni Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:1-26)

1Ang mga lahi ni Adan ay sina Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec at Noe. 4Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham at Jafet.

Ang Lahi ni Jafet

5Ang mga anak na lalaki ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. 6Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. at Togarma. 7Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang Lahi ni Ham

8Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Egipto. Tingnan sa Gen. 10:5. Put, at Canaan. 9Si Cush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca. Ang mga anak na lalaki ni Raama ay sina Sheba at Dedan. 10May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo.

11Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, 12Patruseo, Caslu, at mga Caftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo.

13Si Canaan ang ama nina Sidon at Het.1:13 Sidon at Het: Si Sidon ang pinagmulan ng mga Sidoneo at ang pinagmulan ng mga Heteo ay si Het. Si Sidon ang panganay. 14Si Canaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Girgaseo, 15Hiveo, Arkeo, Sineo, 16Arvadeo, Zemareo at Hamateo.

Ang Lahi ni Shem

17Ang mga anak na lalaki ni Shem: sina Elam, Ashur, Arfaxad, Lud at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina,1:17 Ang mga anak … sina: Hindi ito makikita sa halos karamihan ng tekstong Hebreo. Uz, Hul, Geter at Meshec.1:17 Meshec: o, Mash. 18Si Arfaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. 19May dalawang anak na lalaki si Eber: ang isa ay pinangalanang Peleg, dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati; ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. 20Si Joktan ang ama nina Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan.

24Ito ang lahi na mula kay Shem: sina Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu 26Serug, Nahor, Tera, 27at si Abram na siya ring si Abraham.

Ang Lahi ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaac at Ishmael. 29Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot (ang panganay), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ishmael. 32Ang mga anak na lalaki ni Ketura na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. 33Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanoc, Abida at Eldaa. Silang lahat ang angkan ni Ketura.

Ang Lahi ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham ang ama ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam at Kora. 36Ang mga anak na lalaki ni Elifaz ay sina Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna.1:36 Kenaz … Timna: Ito ay nasa ibang mga tekstong Septuagint; pero sa Hebreo, Kenaz, Timna at Amalek. 37Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shama at Miza.

Ang mga Edomita

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak na lalaki ni Seir ay sina Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer at Dishan. 39Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Magkapatid sina Lotan at Timna na isa pang asawa ni Elipaz. 40Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan,1:40 Alvan: o, Alian. Manahat, Ebal, Shefo1:40 Shefo: o, Shefi. at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Aya at Ana. 41Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishon. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran at Keran. 42Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan at Akan.1:42 Akan: o, Jaakan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan1:42 Dishan: o, Dishon. ay sina Uz at Aran.

Ang mga Hari ng Edom

(Gen. 36:31-43)

43Ito ang mga hari ng Edom, noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita:

Si Bela na taga-Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. 44Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga-Avit na anak ni Bedad. Si Hadad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga-Rehobot na malapit sa Ilog ng Eufrates. 49Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal Hanan na anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, pinalitan siya ni Hadad na taga-Pau. Ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Me-Zahab. 51Hindi nagtagal, namatay si Hadad.

Ito ang mga pinuno ng angkan ng Edom: Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel at Iram.