New International Version

Zephaniah 1

1The word of the Lord that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, during the reign of Josiah son of Amon king of Judah:

Judgment on the Whole Earth in the Day of the Lord

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,”
declares the Lord.
“I will sweep away both man and beast;
    I will sweep away the birds in the sky
    and the fish in the sea—
    and the idols that cause the wicked to stumble.”[a]

“When I destroy all mankind
    on the face of the earth,”
declares the Lord,
“I will stretch out my hand against Judah
    and against all who live in Jerusalem.
I will destroy every remnant of Baal worship in this place,
    the very names of the idolatrous priests—
those who bow down on the roofs
    to worship the starry host,
those who bow down and swear by the Lord
    and who also swear by Molek,[b]
those who turn back from following the Lord
    and neither seek the Lord nor inquire of him.”

Be silent before the Sovereign Lord,
    for the day of the Lord is near.
The Lord has prepared a sacrifice;
    he has consecrated those he has invited.

“On the day of the Lord’s sacrifice
    I will punish the officials
    and the king’s sons
and all those clad
    in foreign clothes.
On that day I will punish
    all who avoid stepping on the threshold,[c]
who fill the temple of their gods
    with violence and deceit.

10 “On that day,”
    declares the Lord,
“a cry will go up from the Fish Gate,
    wailing from the New Quarter,
    and a loud crash from the hills.
11 Wail, you who live in the market district[d];
    all your merchants will be wiped out,
    all who trade with[e] silver will be destroyed.
12 At that time I will search Jerusalem with lamps
    and punish those who are complacent,
    who are like wine left on its dregs,
who think, ‘The Lord will do nothing,
    either good or bad.’
13 Their wealth will be plundered,
    their houses demolished.
Though they build houses,
    they will not live in them;
though they plant vineyards,
    they will not drink the wine.”

14 The great day of the Lord is near—
    near and coming quickly.
The cry on the day of the Lord is bitter;
    the Mighty Warrior shouts his battle cry.
15 That day will be a day of wrath—
    a day of distress and anguish,
        a day of trouble and ruin,
    a day of darkness and gloom,
        a day of clouds and blackness—
16     a day of trumpet and battle cry
against the fortified cities
    and against the corner towers.

17 “I will bring such distress on all people
    that they will grope about like those who are blind,
    because they have sinned against the Lord.
Their blood will be poured out like dust
    and their entrails like dung.
18 Neither their silver nor their gold
    will be able to save them
    on the day of the Lord’s wrath.”

In the fire of his jealousy
    the whole earth will be consumed,
for he will make a sudden end
    of all who live on the earth.

Footnotes

  1. Zephaniah 1:3 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.
  2. Zephaniah 1:5 Hebrew Malkam
  3. Zephaniah 1:9 See 1 Samuel 5:5.
  4. Zephaniah 1:11 Or the Mortar
  5. Zephaniah 1:11 Or in

Swedish Contemporary Bible

Zephaniah 1

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom[a],

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.[b]

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.[c]

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Footnotes

  1. 1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.
  2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.
  3. 1:14 Grundtextens innebörd är osäker.