New International Version

Genesis 11

The Tower of Babel

1Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward,[a] they found a plain in Shinar[b] and settled there.

They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the face of the whole earth.”

But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, “If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel[c]—because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth.

From Shem to Abram

10 This is the account of Shem’s family line.

Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father[d] of Arphaxad. 11 And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters.

12 When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah. 13 And after he became the father of Shelah, Arphaxad lived 403 years and had other sons and daughters.[e]

14 When Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. 15 And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters.

16 When Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. 17 And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters.

18 When Peleg had lived 30 years, he became the father of Reu. 19 And after he became the father of Reu, Peleg lived 209 years and had other sons and daughters.

20 When Reu had lived 32 years, he became the father of Serug. 21 And after he became the father of Serug, Reu lived 207 years and had other sons and daughters.

22 When Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. 23 And after he became the father of Nahor, Serug lived 200 years and had other sons and daughters.

24 When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. 25 And after he became the father of Terah, Nahor lived 119 years and had other sons and daughters.

26 After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor and Haran.

Abram’s Family

27 This is the account of Terah’s family line.

Terah became the father of Abram, Nahor and Haran. And Haran became the father of Lot. 28 While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. 29 Abram and Nahor both married. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife was Milkah; she was the daughter of Haran, the father of both Milkah and Iskah. 30 Now Sarai was childless because she was not able to conceive.

31 Terah took his son Abram, his grandson Lot son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Harran, they settled there.

32 Terah lived 205 years, and he died in Harran.

Footnotes

  1. Genesis 11:2 Or from the east; or in the east
  2. Genesis 11:2 That is, Babylonia
  3. Genesis 11:9 That is, Babylon; Babel sounds like the Hebrew for confused.
  4. Genesis 11:10 Father may mean ancestor; also in verses 11-25.
  5. Genesis 11:13 Hebrew; Septuagint (see also Luke 3:35, 36 and note at Gen. 10:24) 35 years, he became the father of Cainan. 13 And after he became the father of Cainan, Arphaxad lived 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan had lived 130 years, he became the father of Shelah. And after he became the father of Shelah, Cainan lived 330 years and had other sons and daughters

Swedish Contemporary Bible

Genesis 11

Babels torn och språkförbistringen

1Alla människorna på jorden talade ett och samma språk. 2När de spred sig österut, upptäckte de en slätt i Shinar[a] och bosatte sig där. 3De sa till varandra: ”Låt oss tillverka bränt tegel.” Så använde de tegel som byggsten och beck som murbruk. 4Sedan sa de: ”Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och göra vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden.”

5Men när Herren kom ned för att se staden och tornet som de höll på att bygga, 6sa han: ”De är ett folk och har ett och samma språk. När de börjar så här kommer inget att bli omöjligt för dem! 7Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de blir förvirrade och inte kan förstå varandra!”

8Så skingrade Herren dem över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9Det är därför som den kallas Babel[b], för det var där som Herren förvirrade dem genom språkförbistringen och skingrade dem därifrån över hela jorden.

Berättelsen om Sems släkt

(1 Krön 1:24-27)

10Detta är berättelsen om Sems släkt.

När Sem var 100 år gammal, föddes hans son Arpakshad två år efter floden. 11Efter Arpakshads födelse levde Sem ytterligare 500 år och fick söner och döttrar.

12När Arpakshad var 35 år gammal föddes hans son Shelach, 13och därefter levde han ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

14Shelach var 30 år gammal när hans son Ever föddes, 15och han levde därefter ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

16Ever var 34 år gammal när hans son Peleg föddes, 17och han levde därefter ytterligare 430 år och fick söner och döttrar.

18Peleg var 30 år gammal när hans son Regu föddes, 19och han levde därefter ytterligare 209 år och fick söner och döttrar.

20Regu var 32 år gammal när Serug föddes, 21och han levde därefter ytterligare 207 år och fick söner och döttrar.

22Serug var 30 år gammal när hans son Nachor föddes, 23och han levde därefter ytterligare 200 år och fick söner och döttrar.

24Nachor var 29 år gammal när hans son Terach föddes, 25och han levde därefter ytterligare 119 år och fick söner och döttrar.

26När Terach var 70 år gammal var han far till Abram, Nachor och Haran.

Från Terach till Abram

27Detta är berättelsen om Terachs släkt. Terach var far till Abram, Nachor och Haran, och Haran var far till Lot. 28Haran dog i det land där han föddes, i Ur i Kaldéen, medan hans far ännu levde.

29Både Abram och Nachor gifte sig. Abrams hustru hette Saraj, och Nachors hustru Milka, dotter till Haran som var far till både Milka och Jiska. 30Men Saraj kunde inte få några barn. 31Terach tog sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj och lämnade Ur i Kaldéen för att flytta till Kanaans land. Men de stannade och bosatte sig i staden Harran. 32Där dog Terach, 205 år gammal.

Footnotes

  1. 11:2 Se not till 10:10.
  2. 11:9 Betyder förvirring.