New International Version

Romans 16

Personal Greetings

1I commend to you our sister Phoebe, a deacon[a][b] of the church in Cenchreae. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people and to give her any help she may need from you, for she has been the benefactor of many people, including me.

Greet Priscilla[c] and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I but all the churches of the Gentiles are grateful to them.

Greet also the church that meets at their house.

Greet my dear friend Epenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia.

Greet Mary, who worked very hard for you.

Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews who have been in prison with me. They are outstanding among[d] the apostles, and they were in Christ before I was.

Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord.

Greet Urbanus, our co-worker in Christ, and my dear friend Stachys.

10 Greet Apelles, whose fidelity to Christ has stood the test.

Greet those who belong to the household of Aristobulus.

11 Greet Herodion, my fellow Jew.

Greet those in the household of Narcissus who are in the Lord.

12 Greet Tryphena and Tryphosa, those women who work hard in the Lord.

Greet my dear friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord.

13 Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been a mother to me, too.

14 Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas and the other brothers and sisters with them.

15 Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister, and Olympas and all the Lord’s people who are with them.

16 Greet one another with a holy kiss.

All the churches of Christ send greetings.

17 I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. 18 For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery they deceive the minds of naive people. 19 Everyone has heard about your obedience, so I rejoice because of you; but I want you to be wise about what is good, and innocent about what is evil.

20 The God of peace will soon crush Satan under your feet.

The grace of our Lord Jesus be with you.

21 Timothy, my co-worker, sends his greetings to you, as do Lucius, Jason and Sosipater, my fellow Jews.

22 I, Tertius, who wrote down this letter, greet you in the Lord.

23 Gaius, whose hospitality I and the whole church here enjoy, sends you his greetings.

Erastus, who is the city’s director of public works, and our brother Quartus send you their greetings. [24] [e]

25 Now to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, 26 but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from[f] faith— 27 to the only wise God be glory forever through Jesus Christ! Amen.

Footnotes

 1. Romans 16:1 Or servant
 2. Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. 1:1 and 1 Tim. 3:8,12.
 3. Romans 16:3 Greek Prisca, a variant of Priscilla
 4. Romans 16:7 Or are esteemed by
 5. Romans 16:24 Some manuscripts include here May the grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. Amen.
 6. Romans 16:26 Or that is

Swedish Contemporary Bible

Romans 16

Personliga hälsningar

1Vår syster Foibe, som är tjänare i församlingen i Kenchreai, vill jag tala varmt för. 2Ta väl emot henne, i Herren, på ett sådant sätt som de heliga bör göra. Hjälp henne med allt hon behöver, för hon har varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har till och med riskerat livet för min skull. Men det är inte bara jag som är tacksam för dem, utan även alla hednakristna församlingar.

5Hälsa också församlingen som möts i deras hus.

Hälsa min gode vän Epainetos, som var den första i provinsen Asien[a] som började tro på Kristus.

6Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för er.

7Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.

8Hälsa Ampliatus, som jag älskar i Herren.

9Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min käre Stachys.

10Hälsa Apelles, som har bestått provet i Kristus.

Hälsa också alla hos Aristoboulos.

11Hälsa Herodion, min landsman.

Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren.

12Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis, som har arbetat så hårt för att tjäna Herren.

13Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är som en mor också för mig.

14Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de troende syskon som är tillsammans med dem.

15Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga som är tillsammans med dem.

16Hälsa varandra med en helig kyss.[b]

Alla Kristus församlingar hälsar till er.

En sista förmaning

17Slutligen vill jag uppmana er, syskon: Akta er för dem som orsakar splittring och får människor på fall genom att undervisa sådant som strider mot det ni har fått lära er. Håll er borta från dem! 18Sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan sina egna magar.[c] Med sina vackra ord och sitt smicker förleder de godtrogna människors hjärtan.

19Alla känner ju till er lydnad, och det gör mig mycket glad. Men jag önskar att ni ska vara uppfinningsrika i allt gott, och okunniga i allt ont.

20Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.

Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.

21Min medarbetare Timotheos hälsar till er, och det gör också mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros.

22Även jag, Tertius, som har skrivit ner det här brevet,[d] hälsar till er i Herren.

23Gaius hälsar till er. Det är i hans hus jag bor, och där träffas också hela församlingen.

Stadskassören Erastos hälsar till er, och det gör också Quartus, en annan av de troende.[e]

Avslutande hyllning till Gud

25Honom som förmår styrka er genom det evangelium som jag förkunnar om Jesus Kristus, den avslöjade hemlighet, som har legat gömd sedan tidens början 26men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att alla folk ska kunna tro och lyda honom, 27Gud, den ende som är vis, honom tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.

Footnotes

 1. 16:5 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
 2. 16:16 Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
 3. 16:18 De undervisade antagligen om att viss mat var förbjuden.
 4. 16:22 Paulus använde sig ibland av sekreterare, i detta fall Tertius.
 5. 16:23 En del handskrifter har med vers 24, orden från slutet av v. 20: Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Amen.