New International Version

Romans 10:1-21

1Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. 2For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. 3Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. 4Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.

5Moses writes this about the righteousness that is by the law: “The person who does these things will live by them.”10:5 Lev. 18:5 6But the righteousness that is by faith says: “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’ ”10:6 Deut. 30:12 (that is, to bring Christ down) 7“or ‘Who will descend into the deep?’ ”10:7 Deut. 30:13 (that is, to bring Christ up from the dead). 8But what does it say? “The word is near you; it is in your mouth and in your heart,”10:8 Deut. 30:14 that is, the message concerning faith that we proclaim: 9If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. 11As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”10:11 Isaiah 28:16 (see Septuagint) 12For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him, 13for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”10:13 Joel 2:32

14How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!”10:15 Isaiah 52:7

16But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our message?”10:16 Isaiah 53:1 17Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 18But I ask: Did they not hear? Of course they did:

“Their voice has gone out into all the earth,

their words to the ends of the world.”10:18 Psalm 19:4

19Again I ask: Did Israel not understand? First, Moses says,

“I will make you envious by those who are not a nation;

I will make you angry by a nation that has no understanding.”10:19 Deut. 32:21

20And Isaiah boldly says,

“I was found by those who did not seek me;

I revealed myself to those who did not ask for me.”10:20 Isaiah 65:1

21But concerning Israel he says,

“All day long I have held out my hands

to a disobedient and obstinate people.”10:21 Isaiah 65:2

Tagalog Contemporary Bible

Roma 10:1-21

1Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Dios ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Judio. 2Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Dios, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. 3Itoʼy sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Dios na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Dios. 4Sapagkat hindi nila alam na si Cristo ang hangganan ng Kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Dios na matuwid.

Ang Kaligtasan ay para sa Lahat

5Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Dios na matuwid batay sa Kautusan: “Ang taong sumusunod sa Kautusan ay mabubuhay nang ayon sa Kautusan.”10:5 Lev. 18:5. 6Pero ganito naman ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya: “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ba ang aakyat sa langit?’ ” (para ibaba si Cristo). 7“O di kayaʼy, ‘Sino ang bababa sa lugar ng mga patay?’ ” (para ibangon si Cristo mula sa mga patay). 8Sa halip, sinasabi ng Kasulatan,

“Ang salita ng Dios ay malapit sa iyo; nasa bibig at puso mo.”10:8 Deu. 30:12-14.

Itoʼy walang iba kundi ang pananampalataya na ipinangangaral namin: 9na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka nang buong puso na muli siyang binuhay ng Dios, maliligtas ka. 10Sapagkat itinuring ng Dios na matuwid ang taong sumasampalataya sa kanya nang buong puso. At kung ipapahayag niya na siyaʼy sumasampalataya, maliligtas siya. 11Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya.”10:11 Isa. 28:16. 12At ang pangakong itoʼy para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Judio sa hindi Judio.10:12 hindi Judio: sa literal, Griego. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat, at pinagpapala niya nang masagana ang lahat ng tumatawag sa kanya. 13Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.”10:13 Joel 2:32.

14Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? 15At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa Kasulatan, “Napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita.”10:15 Isa. 52:7. 16Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang Magandang Balita. Sinabi nga ni Isaias, “Panginoon, sino po ba ang naniwala sa sinabi namin?”10:16 Isa. 53:1.

17Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Cristo, at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. 18Ito ngayon ang tanong ko: Hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila, dahil sinasabi sa Kasulatan, “Narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig, at ang sinabi nila ay nakarating sa buong mundo.”10:18 Salmo 19:4. 19Kung ganoon, hindi ba nila ito naunawaan? Naunawaan nila, dahil ayon sa isinulat ni Moises, sinabi ng Dios sa kanila, “Iinggitin ko kayo sa pamamagitan ng ibang bansa. Iinisin ko kayo dahil ipapakita ko ang aking awa sa mga taong hindi nakakakilala sa akin.”10:19 Deu. 32:21. 20At buong tapang naman na sinabi ni Isaias ang sinabing ito ng Dios:

“Natagpuan ako ng mga taong hindi naghahanap sa akin. Ipinakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin.”10:20 Isa. 65:1.

21Pero tungkol naman sa Israel, ito ang sinabi ng Dios: “Matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail.”10:21 Isa. 65:2.