Romans 10 – NIV & NUB

New International Version

Romans 10:1-21

1Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. 2For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. 3Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. 4Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.

5Moses writes this about the righteousness that is by the law: “The person who does these things will live by them.”10:5 Lev. 18:5 6But the righteousness that is by faith says: “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’ ”10:6 Deut. 30:12 (that is, to bring Christ down) 7“or ‘Who will descend into the deep?’ ”10:7 Deut. 30:13 (that is, to bring Christ up from the dead). 8But what does it say? “The word is near you; it is in your mouth and in your heart,”10:8 Deut. 30:14 that is, the message concerning faith that we proclaim: 9If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. 11As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”10:11 Isaiah 28:16 (see Septuagint) 12For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him, 13for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”10:13 Joel 2:32

14How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!”10:15 Isaiah 52:7

16But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our message?”10:16 Isaiah 53:1 17Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 18But I ask: Did they not hear? Of course they did:

“Their voice has gone out into all the earth,

their words to the ends of the world.”10:18 Psalm 19:4

19Again I ask: Did Israel not understand? First, Moses says,

“I will make you envious by those who are not a nation;

I will make you angry by a nation that has no understanding.”10:19 Deut. 32:21

20And Isaiah boldly says,

“I was found by those who did not seek me;

I revealed myself to those who did not ask for me.”10:20 Isaiah 65:1

21But concerning Israel he says,

“All day long I have held out my hands

to a disobedient and obstinate people.”10:21 Isaiah 65:2

Swedish Contemporary Bible

Romarbrevet 10:1-21

1Syskon, jag önskar av hela hjärtat, och jag ber ständigt till Gud, att Israels folk ska bli räddat. 2Jag kan vittna om hur ivrigt de tjänar Gud, men de saknar insikt. 3De förstår inte den rättfärdighet som kommer från Gud, utan fortsätter att vidhålla sin egen. De har inte underordnat sig Guds rättfärdighet. 4Kristus är slutet på lagen, för att var och en som tror ska kunna bli rättfärdig.

Räddningen gäller alla

5När det gäller den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose: ”Den som håller buden ska leva genom dem.”10:5 Se 3 Mos 18:5. 6Men den rättfärdighet som kommer av tro säger: ”Du behöver inte fråga i ditt hjärta: Vem ska fara upp till himlen?” (det vill säga, för att hämta ner Kristus). 7Eller: ”Vem ska fara ner i avgrunden?” (det vill säga, för att hämta tillbaka Kristus från de döda).

8Men vad säger den då? ”Ordet är nära dig. Det finns i ditt hjärta och på dina läppar” (det vill säga, det budskap om tron som vi förkunnar).10:8 Citaten är hämtade från 5 Mos 30:12-14. 9Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. 10Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. 11Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.”10:11 Se Jes 28:16. 12Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, 13för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad”10:13 Se Joel 2:32..

Alla trodde inte på budskapet om Kristus

14Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på någon som de inte har hört om? Hur ska de höra om ingen förkunnar? 15Hur kan någon förkunna om han inte är utsänd? Det står skrivet: ”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som bär bud om goda ting!”10:15,16 Se Jes 52:7. 16Men alla israeliter trodde inte på evangeliet, för Jesaja säger också: ”Herre, vem trodde på vårt budskap?”10:15,16 Se Jes 53:1. 17Tron kommer alltså av att man hör budskapet, och budskapet hörs genom Kristus ord.

18Men då blir min fråga: Har de inte hört? Jo, visst har de hört det!

”Deras röst når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.”10:18 Se Ps 19:5.

19Men då säger jag: Israel kanske aldrig förstod? Först säger Mose:

”Jag ska göra er svartsjuka genom sådana som inte är ett folk.

Jag ska göra er arga på ett folk som saknar förstånd.”10:19 Se 5 Mos 32:21.

20Jesaja går så långt att han säger:

”Jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig,

och jag visade mig för dem som inte frågade efter mig.”10:20 Se Jes 65:1.

21Men om Israels folk säger han:

”Hela dagen har jag räckt ut mina händer

mot ett olydigt och upproriskt folk.”10:21 Se Jes 65:2.