New International Version

Romans 10

1Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.

Moses writes this about the righteousness that is by the law: “The person who does these things will live by them.”[a] But the righteousness that is by faith says: “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’”[b] (that is, to bring Christ down) “or ‘Who will descend into the deep?’”[c] (that is, to bring Christ up from the dead). But what does it say? “The word is near you; it is in your mouth and in your heart,”[d] that is, the message concerning faith that we proclaim: If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. 11 As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”[e] 12 For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him, 13 for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”[f]

14 How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15 And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!”[g]

16 But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our message?”[h] 17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 18 But I ask: Did they not hear? Of course they did:

“Their voice has gone out into all the earth,
    their words to the ends of the world.”[i]

19 Again I ask: Did Israel not understand? First, Moses says,

“I will make you envious by those who are not a nation;
    I will make you angry by a nation that has no understanding.”[j]

20 And Isaiah boldly says,

“I was found by those who did not seek me;
    I revealed myself to those who did not ask for me.”[k]

21 But concerning Israel he says,

“All day long I have held out my hands
    to a disobedient and obstinate people.”[l]

Footnotes

 1. Romans 10:5 Lev. 18:5
 2. Romans 10:6 Deut. 30:12
 3. Romans 10:7 Deut. 30:13
 4. Romans 10:8 Deut. 30:14
 5. Romans 10:11 Isaiah 28:16 (see Septuagint)
 6. Romans 10:13 Joel 2:32
 7. Romans 10:15 Isaiah 52:7
 8. Romans 10:16 Isaiah 53:1
 9. Romans 10:18 Psalm 19:4
 10. Romans 10:19 Deut. 32:21
 11. Romans 10:20 Isaiah 65:1
 12. Romans 10:21 Isaiah 65:2

Ang Pulong Sa Dios

Roma 10

1Mga igsoon, dako gayod ang akong handom nga ang akong mga isigka-Judio maluwas, ug kini ginaampo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios, apan dili sumala sa kamatuoran. Kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha hinuon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. Wala sila makasabot nga ang Kasugoan natapos diha kang Cristo. Kay pinaagi sa gibuhat ni Cristo, ang matag usa nga nagatuo kaniya mao lang ang gipakamatarong.

Ang Kaluwasan Alang sa Tanan

Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan: “Ang tawo nga nagatuman sa Kasugoan magakinabuhi sumala sa Kasugoan.”[a] Apan mao kini ang ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuo, “Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, ‘Kinsa ba ang moadto sa langit?’” (ang buot ipasabot, sa pagpakanaog kang Cristo nganhi). “Ayaw usab pag-ingon, ‘Kinsa ang mokanaog sa kinahiladman sa yuta?’” (ang buot ipasabot, sa pagkuha kang Cristo gikan sa mga patay). Hinuon ang Kasulatan nagaingon,

“Ang pulong sa Dios haduol kanimo, anaa sa imong ngabil ug sa imong kasingkasing.”[b]

Ug kining pulong sa Dios mao ang mahitungod sa pagtuo nga among ginawali: kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. 10 Kay ang tawo pakamatarungon sa Dios kon motuo siya sa kinasingkasing. Ug kon mosugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. 11 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan.”[c] 12 Ug kini nga saad alang sa tanan, Judio man o dili Judio, tungod kay ang Ginoo, Ginoo sa tanan, ug nagahatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangop kaniya. 13 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Si bisan kinsa nga modangop sa Ginoo maluwas.”[d]

14 Apan unsaon nila pagdangop kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kaniya kon wala sila makadungog mahitungod kaniya? Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay mosugilon kanila? 15 Ug unsaon man paglakaw ug pagsugilon sa mga tigbalita kon wala sila ipadala? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom gayod kon moabot ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita.”[e] 16 Apan dili ang tanan nagdawat sa Maayong Balita. Sama sa giingon ni Isaias, “Ginoo, kinsa ba ang mituo sa among giwali?”[f] 17 Karon makaingon kita nga ang tawo motuo lang kang Cristo kon makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. Ug kining mensahe madungog lang kon may magtudlo niini. 18 Karon, nakadungog ba ang mga Israelinhon niini nga mensahe? Dili mahimo nga wala sila makadungog. Kay nagaingon ang Kasulatan, “Nadungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit. Ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok nga kalibotan.”[g] 19 Unsa man, wala ba sila makasabot? Dili mahimo nga wala sila makasabot. Kay sumala sa sinulat ni Moises nag-ingon ang Dios kanila, “Pasinahon ko kamo sa mga tawo nga dili Israelinhon. Pasuk-on ko kamo tungod kay ipakita ko ang akong kalooy sa mga tawo nga wala makaila kanako.”[h] 20 Misulti usab ang Dios kanila pinaagi kang Isaias (ug walay kahadlok nga misulti niini si Isaias sa mga tawo),

“Nakaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako,
Ug bisan wala sila mangutana mahitungod kanako, nagpaila ako kanila kon kinsa ako.”[i]

21 Apan mahitungod sa mga Israelinhon miingon siya, “Nagpadayon ako sa pagpaabot kanila nga mga gahig ulo ug mga masupilon nga mobalik sila kanako.”[j]

Footnotes

 1. Roma 10:5 Tan-awa usab ang Lev. 18:5.
 2. Roma 10:8 Tan-awa usab ang Deu. 30:12-14.
 3. Roma 10:11 Tan-awa usab ang Isa. 28:16.
 4. Roma 10:13 Tan-awa usab ang Joel 2:32.
 5. Roma 10:15 Tan-awa usab ang Isa. 52:7.
 6. Roma 10:16 Tan-awa usab ang Isa. 53:1.
 7. Roma 10:18 Tan-awa usab ang Salmo 19:4.
 8. Roma 10:19 Tan-awa usab ang Deu. 32:21.
 9. Roma 10:20 Tan-awa usab ang Isa. 65:1.
 10. Roma 10:21 Tan-awa usab ang Isa. 65:2.