New International Version

Revelation 22

Eden Restored

1Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.

John and the Angel

The angel said to me, “These words are trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place.”

“Look, I am coming soon! Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll.”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, “Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God!”

10 Then he told me, “Do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. 11 Let the one who does wrong continue to do wrong; let the vile person continue to be vile; let the one who does right continue to do right; and let the holy person continue to be holy.”

Epilogue: Invitation and Warning

12 “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

14 “Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. 15 Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood.

16 “I, Jesus, have sent my angel to give you[a] this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come!” And let the one who hears say, “Come!” Let the one who is thirsty come; and let the one who wishes take the free gift of the water of life.

18 I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll: If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. 19 And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the Holy City, which are described in this scroll.

20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.”

Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:16 The Greek is plural.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 22

Blaženosť nebeského Jeruzalema

1 Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako krištáľ, ktorá vyvierala pri Božom a Baránkovom tróne.

Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky, rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie dvanásťkrát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.

A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a Baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť,

budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno.

Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom, a budú kraľovať na večné veky.

Záverečné slová

Potom mi anjel povedal: Tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán, Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať.

Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy."

Ja Ján som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal.

Ale on mi povedal: Nerob to! Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

10 Potom mi povedal: Nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia.

11 Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej, kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane, ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posväcuje.

12 Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil.

13 Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný.

14 Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia, a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta.

15 Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá.

16 Ja Ježiš posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda.

17 Duch aj nevesta volajú: Príď!" A kto počúva, nech povie: Príď!" Kto je smädný, nech príde, kto túži, nech si zadarmo naberie vody života.

18 Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy: Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe.

19 A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.

20 Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem skoro!"

Áno, príď, Pane Ježišu!

21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.