New International Version

Numbers 8:1-26

Setting Up the Lamps

1The Lord said to Moses, 2“Speak to Aaron and say to him, ‘When you set up the lamps, see that all seven light up the area in front of the lampstand.’ ”

3Aaron did so; he set up the lamps so that they faced forward on the lampstand, just as the Lord commanded Moses. 4This is how the lampstand was made: It was made of hammered gold—from its base to its blossoms. The lampstand was made exactly like the pattern the Lord had shown Moses.

The Setting Apart of the Levites

5The Lord said to Moses: 6“Take the Levites from among all the Israelites and make them ceremonially clean. 7To purify them, do this: Sprinkle the water of cleansing on them; then have them shave their whole bodies and wash their clothes. And so they will purify themselves. 8Have them take a young bull with its grain offering of the finest flour mixed with olive oil; then you are to take a second young bull for a sin offering.8:8 Or purification offering; also in verse 12 9Bring the Levites to the front of the tent of meeting and assemble the whole Israelite community. 10You are to bring the Levites before the Lord, and the Israelites are to lay their hands on them. 11Aaron is to present the Levites before the Lord as a wave offering from the Israelites, so that they may be ready to do the work of the Lord.

12“Then the Levites are to lay their hands on the heads of the bulls, using one for a sin offering to the Lord and the other for a burnt offering, to make atonement for the Levites. 13Have the Levites stand in front of Aaron and his sons and then present them as a wave offering to the Lord. 14In this way you are to set the Levites apart from the other Israelites, and the Levites will be mine.

15“After you have purified the Levites and presented them as a wave offering, they are to come to do their work at the tent of meeting. 16They are the Israelites who are to be given wholly to me. I have taken them as my own in place of the firstborn, the first male offspring from every Israelite woman. 17Every firstborn male in Israel, whether human or animal, is mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set them apart for myself. 18And I have taken the Levites in place of all the firstborn sons in Israel. 19From among all the Israelites, I have given the Levites as gifts to Aaron and his sons to do the work at the tent of meeting on behalf of the Israelites and to make atonement for them so that no plague will strike the Israelites when they go near the sanctuary.”

20Moses, Aaron and the whole Israelite community did with the Levites just as the Lord commanded Moses. 21The Levites purified themselves and washed their clothes. Then Aaron presented them as a wave offering before the Lord and made atonement for them to purify them. 22After that, the Levites came to do their work at the tent of meeting under the supervision of Aaron and his sons. They did with the Levites just as the Lord commanded Moses.

23The Lord said to Moses, 24“This applies to the Levites: Men twenty-five years old or more shall come to take part in the work at the tent of meeting, 25but at the age of fifty, they must retire from their regular service and work no longer. 26They may assist their brothers in performing their duties at the tent of meeting, but they themselves must not do the work. This, then, is how you are to assign the responsibilities of the Levites.”

New Serbian Translation

4. Мојсијева 8:1-26

Седам светиљки

1Господ рече Мојсију: 2„Говори Арону и реци му: ’Када будеш постављао светиљке, нека седам светиљки светле испред свећњака.’“

3Арон учини тако; поставио је светиљке да светле испред свећњака, као што је Господ заповедио Мојсију. 4А свећњак је овако био направљен: био је искован од злата, од постоља до латица; тако је био искован. Свећњак је био направљен према слици коју је Господ показао Мојсију.

Посвећење Левита за службу

5Господ рече Мојсију: 6„Узми Левите између народа и очисти их. 7Овако ћеш поступити с њима како би их очистио: пошкропи их водом очишћења, а они нека обрију бритвом све своје тело и оперу своју одећу, па ће бити чисти. 8Затим нека узму једног јунца заједно са житном жртвом од брашна замешеног с уљем, а ти узми другог јунца за жртву за грех. 9Онда доведи Левите испред Шатора од састанка и сабери сву израиљску заједницу. 10Кад доведеш Левите пред Господа, нека Израиљци положе своје руке на Левите. 11Тада нека Арон принесе Левите пред Господом, као жртву дизаницу синова Израиљевих, да би могли обављати службу Господњу.

12Потом нека Левити положе руке јунцима на главу; ти принеси једног као жртву за грех, а другог као жртву свеспалницу Господу за откупљење Левита. 13Кад поставиш Левите пред Арона и пред његове синове, принеси их Господу као жртву дизаницу. 14Затим издвој Левите између Израиљаца да буду моји.

15Након тога, кад их очистиш и принесеш их на жртву дизаницу, нека Левити ступе у службу Шатора од састанка. 16Наиме, између Израиљаца, они су посвећени за мене. Ја сам их узео за себе уместо свих који се први рађају из мајчине утробе, уместо свих првенаца потомака Израиљевих. 17Јер, мени припада сваки првенац између потомака Израиљевих, како од људи тако од стоке; ја сам их посветио за себе онога дана кад сам побио све првенце у Египту. 18А Левите сам узео уместо свих прворођенаца међу Израиљцима. 19Од Израиљаца, Арону и његовим синовима додељујем Левите, да обављају службу за Израиљце у Шатору од састанка, и да врше откупљење за Израиљце, да не би дошао помор на Израиљце кад дођу до Светилишта.“

20Мојсије, Арон и сва заједница потомака Израиљевих учине с Левитима све како је Господ заповедио Мојсију; Израиљци су учинили с Левитима баш тако. 21Левити су се очистили од греха и опрали своју одећу, а Арон их је принео као жртву дизаницу пред Господом. Арон је извршио над њима обред откупљења да би их очистио. 22После тога су Левити дошли да обављају службу у Шатору од састанка пред Ароном и његовим синовима. Како је Господ заповедио Мојсију за Левите, тако су учинили с њима.

23Господ опет рече Мојсију: 24„Ово је уредба за Левите: од двадесет пет година па навише, нека ступају у службу да обављају службу у Шатору од састанка. 25А кад ко наврши педесету годину, нека се повуче из службе и не ради више. 26Он може помагати својој браћи у вршењу службе у Шатору од састанка, али нека не обавља службу. Овако ћеш поступати с Левитима у вези с њиховим дужностима.“