New International Version

Numbers 32:1-42

The Transjordan Tribes

1The Reubenites and Gadites, who had very large herds and flocks, saw that the lands of Jazer and Gilead were suitable for livestock. 2So they came to Moses and Eleazar the priest and to the leaders of the community, and said, 3“Ataroth, Dibon, Jazer, Nimrah, Heshbon, Elealeh, Sebam, Nebo and Beon— 4the land the Lord subdued before the people of Israel—are suitable for livestock, and your servants have livestock. 5If we have found favor in your eyes,” they said, “let this land be given to your servants as our possession. Do not make us cross the Jordan.”

6Moses said to the Gadites and Reubenites, “Should your fellow Israelites go to war while you sit here? 7Why do you discourage the Israelites from crossing over into the land the Lord has given them? 8This is what your fathers did when I sent them from Kadesh Barnea to look over the land. 9After they went up to the Valley of Eshkol and viewed the land, they discouraged the Israelites from entering the land the Lord had given them. 10The Lord’s anger was aroused that day and he swore this oath: 11‘Because they have not followed me wholeheartedly, not one of those who were twenty years old or more when they came up out of Egypt will see the land I promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob— 12not one except Caleb son of Jephunneh the Kenizzite and Joshua son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly.’ 13The Lord’s anger burned against Israel and he made them wander in the wilderness forty years, until the whole generation of those who had done evil in his sight was gone.

14“And here you are, a brood of sinners, standing in the place of your fathers and making the Lord even more angry with Israel. 15If you turn away from following him, he will again leave all this people in the wilderness, and you will be the cause of their destruction.”

16Then they came up to him and said, “We would like to build pens here for our livestock and cities for our women and children. 17But we will arm ourselves for battle32:17 Septuagint; Hebrew will be quick to arm ourselves and go ahead of the Israelites until we have brought them to their place. Meanwhile our women and children will live in fortified cities, for protection from the inhabitants of the land. 18We will not return to our homes until each of the Israelites has received their inheritance. 19We will not receive any inheritance with them on the other side of the Jordan, because our inheritance has come to us on the east side of the Jordan.”

20Then Moses said to them, “If you will do this—if you will arm yourselves before the Lord for battle 21and if all of you who are armed cross over the Jordan before the Lord until he has driven his enemies out before him— 22then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free from your obligation to the Lord and to Israel. And this land will be your possession before the Lord.

23“But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord; and you may be sure that your sin will find you out. 24Build cities for your women and children, and pens for your flocks, but do what you have promised.”

25The Gadites and Reubenites said to Moses, “We your servants will do as our lord commands. 26Our children and wives, our flocks and herds will remain here in the cities of Gilead. 27But your servants, every man who is armed for battle, will cross over to fight before the Lord, just as our lord says.”

28Then Moses gave orders about them to Eleazar the priest and Joshua son of Nun and to the family heads of the Israelite tribes. 29He said to them, “If the Gadites and Reubenites, every man armed for battle, cross over the Jordan with you before the Lord, then when the land is subdued before you, you must give them the land of Gilead as their possession. 30But if they do not cross over with you armed, they must accept their possession with you in Canaan.”

31The Gadites and Reubenites answered, “Your servants will do what the Lord has said. 32We will cross over before the Lord into Canaan armed, but the property we inherit will be on this side of the Jordan.”

33Then Moses gave to the Gadites, the Reubenites and the half-tribe of Manasseh son of Joseph the kingdom of Sihon king of the Amorites and the kingdom of Og king of Bashan—the whole land with its cities and the territory around them.

34The Gadites built up Dibon, Ataroth, Aroer, 35Atroth Shophan, Jazer, Jogbehah, 36Beth Nimrah and Beth Haran as fortified cities, and built pens for their flocks. 37And the Reubenites rebuilt Heshbon, Elealeh and Kiriathaim, 38as well as Nebo and Baal Meon (these names were changed) and Sibmah. They gave names to the cities they rebuilt.

39The descendants of Makir son of Manasseh went to Gilead, captured it and drove out the Amorites who were there. 40So Moses gave Gilead to the Makirites, the descendants of Manasseh, and they settled there. 41Jair, a descendant of Manasseh, captured their settlements and called them Havvoth Jair.32:41 Or them the settlements of Jair 42And Nobah captured Kenath and its surrounding settlements and called it Nobah after himself.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 32:1-42

Освајање и подела области источно од Јордана

1А Рувимовци и Гадовци су имали силно мноштво стоке. Кад су Рувимовци и Гадовци видели да је област Јазира и Галада погодно место за стоку, 2дошли су к Мојсију, свештенику Елеазару и кнезовима заједнице и рекли: 3„Атарот, Девон, Јазир, Намра, Есевон, Елеалија, Севама, Навав и Веан, 4земља коју је Господ покорио пред израиљском заједницом је погодна земља за стоку, а твоје слуге имају стоку.“ 5Они наставише: „Ако смо стекли наклоност пред тобом, нека се ова земља да твојим слугама у посед. Не води нас преко Јордана.“

6Мојсије одговори Гадовцима и Рувимовцима: „Зар да ваша браћа иду у рат, а ви да останете овде? 7Зашто одвраћате Израиљце од преласка у земљу коју им је дао Господ? 8Тако су поступили и ваши очеви кад сам их послао из Кадис-Варније да извиде земљу. 9И кад су отишли до потока Есхола и видели земљу, одвратили су Израиљце од уласка у земљу коју им је дао Господ. 10Тог дана је Господ плануо гневом и заклео се говорећи: 11’Ниједан од људи од двадесет година па навише који су изашли из Египта, неће видети земљу за коју сам се заклео њиховим прецима Аврахаму, Исаку и Јакову, јер ме нису верно следили, 12осим Кенезејца Халева, сина Јефонијиног, и Исуса, сина Навиновог, зато што су верно следили Господа.’ 13Међутим, Господ је плануо гневом на Израиљ, па је учинио да четрдесет година лутају по пустињи, док није помро сав тај нараштај који је чинио зло пред Господом.

14А сада сте, породе грешнички, ступили на место својих предака да још више навучете на Израиља пламтећи гнев Господњи. 15Ако се одвратите од њега, он ће их и даље оставити у пустињи; тако ћете упропастити сав овај народ.“

16А они му приступише и рекоше: „Подигли бисмо овде само оборе за нашу стоку и градове за наше жене и децу, 17али ћемо се наоружати и хитро стати на чело Израиљаца, док их не доведемо на њихово место. А наше жене и деца нека остану у утврђеним градовима због становника ове земље. 18Својим се домовима нећемо враћати све док сваки Израиљац не прими свој део у наследство. 19Ипак, ми нећемо примити свој део у наследство са њима, тамо с оне стране Јордана и даље, пошто нам је наследство припало на овој, источној страни Јордана.“

20Мојсије им рече: „Ако одржите реч – ако наоружани пођете у рат пред Господом, 21те сваки од вас наоружан пређе преко Јордана пред Господом, док он не истера испред себе своје непријатеље, 22и док земља не буде покорена пред Господом, онда се можете вратити, па ћете бити решени кривице пред Господом и пред Израиљцима. Тада ће вам ова земља припасти у наследство пред Господом.

23Али ако не урадите тако, згрешићете против Господа. Знајте да ћете испаштати за свој грех. 24Подигните градове за своје жене и децу и торове за своје овце, али урадите што сте обећали.“

25Гадовци и Рувимовци одговорише Мојсију: „Твоје слуге ће учинити као што наш господар заповеда. 26Наша деца и жене, наша стада и стока остаће тамо у галадским градовима, 27а твоје слуге, сви који су наоружани за рат, прећи ће да ратују пред Господом, као што наш господар каже.“

28Затим је Мојсије ради њих издао заповест свештенику Елеазару, Исусу, сину Навиновом и главарима отачких домова Израиљевих племена. 29Мојсије им рече: „Ако Гадовци и Рувимовци, сви људи наоружани за рат, пређу с вама преко Јордана испред Господа, и земља буде покорена пред вама, ви ћете им дати галадску земљу у посед. 30Уколико њихови људи не пређу наоружани с вама, нека приме свој посед међу вама у хананској земљи.“

31Гадовци и Рувимовци одговоре: „Учинићемо онако како је Господ рекао твојим слугама. 32Прећи ћемо под оружјем пред Господом у хананску земљу, али ћемо задржати наследство у нашем поседу с ове стране Јордана.“

33Затим је Мојсије доделио Гадовцима, Рувимовцима и половини племена Манасије, Јосифовог сина, царство аморејског цара Сихона, и царство васанског цара Ога, земљу са градовима унутар њених граница, и околне области.

34Гадовци су подигли Девон, Атарот, Ароир. 35Атарот-Софан, Јазир, Јогвеју, 36утврђене градове Вет-Нимру и Вет-Аран, и торове за овце. 37Рувимовци су саградили Есевон, Елеалију, Киријатајим, 38Навав и Вал-Меон, којима су променили имена, и Сивму; градовима које су саградили дали су другачија имена.

39Потомци Махира, сина Манасијиног, су отишли у Галад, освојили га и истерали из њега Аморејце који су били у њему. 40Мојсије је дао Галад Махиру, сину Манасијином, који се населио у њему. 41Манасијин син Јаир је отишао и освојио њихова села, које је прозвао „Јаирова села“. 42Затим је Новах отишао и освојио Кенат са његовим насељима, и прозвао га Новах по свом имену.