New International Version

Numbers 27:1-23

Zelophehad’s Daughters

1The daughters of Zelophehad son of Hepher, the son of Gilead, the son of Makir, the son of Manasseh, belonged to the clans of Manasseh son of Joseph. The names of the daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah and Tirzah. They came forward 2and stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting and said, 3“Our father died in the wilderness. He was not among Korah’s followers, who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons. 4Why should our father’s name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father’s relatives.”

5So Moses brought their case before the Lord, 6and the Lord said to him, 7“What Zelophehad’s daughters are saying is right. You must certainly give them property as an inheritance among their father’s relatives and give their father’s inheritance to them.

8“Say to the Israelites, ‘If a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. 9If he has no daughter, give his inheritance to his brothers. 10If he has no brothers, give his inheritance to his father’s brothers. 11If his father had no brothers, give his inheritance to the nearest relative in his clan, that he may possess it. This is to have the force of law for the Israelites, as the Lord commanded Moses.’ ”

Joshua to Succeed Moses

12Then the Lord said to Moses, “Go up this mountain in the Abarim Range and see the land I have given the Israelites. 13After you have seen it, you too will be gathered to your people, as your brother Aaron was, 14for when the community rebelled at the waters in the Desert of Zin, both of you disobeyed my command to honor me as holy before their eyes.” (These were the waters of Meribah Kadesh, in the Desert of Zin.)

15Moses said to the Lord, 16“May the Lord, the God who gives breath to all living things, appoint someone over this community 17to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so the Lord’s people will not be like sheep without a shepherd.”

18So the Lord said to Moses, “Take Joshua son of Nun, a man in whom is the spirit of leadership,27:18 Or the Spirit and lay your hand on him. 19Have him stand before Eleazar the priest and the entire assembly and commission him in their presence. 20Give him some of your authority so the whole Israelite community will obey him. 21He is to stand before Eleazar the priest, who will obtain decisions for him by inquiring of the Urim before the Lord. At his command he and the entire community of the Israelites will go out, and at his command they will come in.”

22Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and had him stand before Eleazar the priest and the whole assembly. 23Then he laid his hands on him and commissioned him, as the Lord instructed through Moses.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 27:1-23

Салпадове ћерке

1Тада су приступиле ћерке Салпада, сина Еферовог, сина Галадовог, сина Махировог, сина Манасијиног, сина Јосифовог. Он је био из Манасијине породице. Ћерке су му се звале: Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. 2Стале су пред Мојсија и свештеника Елеазара, пред кнезове и сву заједницу, код улаза у Шатор од састанка, и рекле: 3„Наш отац је умро у пустињи. Он није био међу оним присталицама, Корејевим присталицама, што су се побуниле против Господа, него је умро због свог греха. Није имао синова. 4Зашто да име нашег оца нестане из његове породице зато што није имао ни једног сина? Дај нам посед међу браћом нашег оца.“

5Мојсије донесе њихов случај пред Господа. 6Господ рече Мојсију: 7„Салпадове ћерке су у праву. Дај им посед у наследство међу браћом њиховог оца; преведи на њих наследство њиховог оца.

8А Израиљцима реци: ’Ако човек умре а нема ниједног сина, преведите наследство на његову ћерку. 9Ако нема ни ћерку, његово наследство дајте његовој браћи. 10Ако нема ни браћу, дајте његово наследство браћи његовог оца. 11Ако његов отац нема браће, његово наследство дајте у посед његовом најближем рођаку из родбине. Нека то Израиљцима буде правна уредба као што је Господ заповедио Мојсију.’“

Исус Навин постављен за Мојсијевог наследника

12Господ рече Мојсију: „Попни се на ову гору Аварим и погледај земљу коју сам дао Израиљцима. 13Кад је погледаш, придружићеш се своме народу, као што му се придружио твој брат Арон, 14јер сте се побунили против моје речи у пустињи Цин када се заједница свађала, уместо да код вода објавите моју светост пред њиховим очима.“ (То су меривске воде код Кадиса у пустињи Цин.)

15Мојсије рече Господу: 16„Нека Господ, Бог духова свих створења, постави једног човека над заједницом, 17који ће их предводити у свему што предузимају, који ће их изводити и доводити. Тако Господња заједница неће бити као стадо без пастира.“

18Господ рече Мојсију: „Узми Исуса, сина Навиновог, човека у коме је мој Дух, и положи своју руку на њега. 19Постави га пред свештеника Елеазара и пред сву заједницу, и уведи га у службу у њиховој присутности. 20Затим му предај део своје власти, да му се покорава сва израиљска заједница. 21Онда га постави пред свештеника Елеазара, а он ће за њега тражити савет од Господа путем Урима. На његову заповест нека он и сва израиљска заједница полазе и на његову заповест нека долазе.“

22Мојсије учини како му је Господ заповедио. Узео је Исуса и поставио га пред свештеника Елеазара и пред сву заједницу. 23Затим је положио своју руку на њега у увео га у службу, као што је Господ рекао преко Мојсија.