New International Version

Numbers 20:1-29

Water From the Rock

1In the first month the whole Israelite community arrived at the Desert of Zin, and they stayed at Kadesh. There Miriam died and was buried.

2Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. 3They quarreled with Moses and said, “If only we had died when our brothers fell dead before the Lord! 4Why did you bring the Lord’s community into this wilderness, that we and our livestock should die here? 5Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? It has no grain or figs, grapevines or pomegranates. And there is no water to drink!”

6Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell facedown, and the glory of the Lord appeared to them. 7The Lord said to Moses, 8“Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink.”

9So Moses took the staff from the Lord’s presence, just as he commanded him. 10He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock and Moses said to them, “Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock?” 11Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank.

12But the Lord said to Moses and Aaron, “Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them.”

13These were the waters of Meribah,20:13 Meribah means quarreling. where the Israelites quarreled with the Lord and where he was proved holy among them.

Edom Denies Israel Passage

14Moses sent messengers from Kadesh to the king of Edom, saying:

“This is what your brother Israel says: You know about all the hardships that have come on us. 15Our ancestors went down into Egypt, and we lived there many years. The Egyptians mistreated us and our ancestors, 16but when we cried out to the Lord, he heard our cry and sent an angel and brought us out of Egypt.

“Now we are here at Kadesh, a town on the edge of your territory. 17Please let us pass through your country. We will not go through any field or vineyard, or drink water from any well. We will travel along the King’s Highway and not turn to the right or to the left until we have passed through your territory.”

18But Edom answered:

“You may not pass through here; if you try, we will march out and attack you with the sword.”

19The Israelites replied:

“We will go along the main road, and if we or our livestock drink any of your water, we will pay for it. We only want to pass through on foot—nothing else.”

20Again they answered:

“You may not pass through.”

Then Edom came out against them with a large and powerful army. 21Since Edom refused to let them go through their territory, Israel turned away from them.

The Death of Aaron

22The whole Israelite community set out from Kadesh and came to Mount Hor. 23At Mount Hor, near the border of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, 24“Aaron will be gathered to his people. He will not enter the land I give the Israelites, because both of you rebelled against my command at the waters of Meribah. 25Get Aaron and his son Eleazar and take them up Mount Hor. 26Remove Aaron’s garments and put them on his son Eleazar, for Aaron will be gathered to his people; he will die there.”

27Moses did as the Lord commanded: They went up Mount Hor in the sight of the whole community. 28Moses removed Aaron’s garments and put them on his son Eleazar. And Aaron died there on top of the mountain. Then Moses and Eleazar came down from the mountain, 29and when the whole community learned that Aaron had died, all the Israelites mourned for him thirty days.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 20:1-29

Горка вода у Мериви

1Сва је заједница Израиљаца дошла у пустињу Цин првог месеца. Народ је боравио у Кадису. Тамо је умрла Марија, и тамо су је сахранили.

2Али пошто није било воде за заједницу, они су се окупили против Мојсија и Арона. 3Народ се препирао с Мојсијем, говорећи: „Камо среће да смо изгинули кад су наша браћа изгинула пред Господом! 4Зашто сте довели збор Господњи у ову пустињу? Да помремо и ми и наша стока? 5Зашто сте нас извели из Египта? Да нас доведете на ово ужасно место? Нема овде ни жита, ни смокава, ни лозе, ни нарова, а нема ни воде за пиће!“

6Мојсије и Арон напусте збор и дођу на улаз у Шатор од састанка, па падну ничице. Тада им се указала слава Господња. 7Господ рече Мојсију: 8„Узми штап, и окупи збор, ти и твој брат Арон, па на њихове очи нареди стени да из ње потече вода. Тако ћеш из стене извести воду за њих и напојити заједницу и њихову стоку.“

9Мојсије узме штап пред Господом, како му је заповедио. 10Кад су Мојсије и Арон окупили збор пред стеном, Мојсије им рече: „Чујте, ви бунтовници! Хоћемо ли вам извести воду из ове стене?“ 11Затим Мојсије подиже руку и двапут удари својим штапом по стени. Вода изби у обиљу, па је пила и заједница и њихова стока.

12Тада Господ рече Мојсију и Арону: „Зато што ми нисте веровали, те нисте објавили моју светост пред очима Израиљаца, нећете увести овај збор у земљу коју сам им дао.“

13То су воде Мериве, где су се Израиљци свађали са Господом, и где је преко њих објавио своју светост.

Едом забрањује пролаз Израиљцима

14Мојсије је из Кадиса послао гласнике цару Едома:

„Овако каже твој брат Израиљ: ’Ти знаш за све невоље које су нас снашле. 15Наши преци су сишли у Египат и живели у њему дуго времена. Али Египћани су злостављали нас и наше претке. 16А кад смо завапили Господу, он је чуо наш глас и послао нам Анђела који нас је извео из Египта.

Сад смо, ево, у Кадису, граду на рубу твога подручја. 17Допусти нам да прођемо кроз твоју земљу. Нећемо пролазити преко ваших поља и кроз ваше винограде, нити ћемо пити воду из ваших бунара. Ићи ћемо царским путем не скрећући ни десно ни лево, док не прођемо кроз твоје подручје.’“

18Али Едом одговори:

„Не прелази преко моје земље, да не изађем пред тебе с мачем!“ 19Израиљци му одговорише: „Ићи ћемо главним путем, и ако ми и наша стока будемо пили твоју воду, платићемо. Само ћемо проћи пешице, ништа више.“ 20„Не пролази!“ – одговори он.

Едом је изашао на њих са силном војском и јаким наоружањем. 21Пошто је Едом одбио да дозволи Израиљу да прође кроз његово подручје, Израиљ се окренуо од њега.

Аронова смрт

22Потом је сва заједница Израиљаца отишла из Кадиса и дошла на гору Ор. 23На гори Ор, на рубу едомске земље, Господ рече Мојсију и Арону: 24„Нека се Арон придружи своме народу, јер неће ући у земљу коју сам дао Израиљцима, зато што сте се побунили против моје наредбе код меривских вода. 25Поведи Арона и његовог сина Елеазара и изведи их на гору Ор. 26Скини са Арона његову одећу и обуци у њу његовог сина Елеазара. А Арон нека се придружи своме народу; нека умре тамо.“

27Мојсије учини како му је Господ заповедио. Попели су се на гору Ор на очи целе заједнице. 28Тада је Мојсије скинуо са Арона његову одећу и обукао у њу његовог сина Елеазара. Арон је умро тамо на врху горе. Затим су Мојсије и Елеазар сишли с горе. 29Кад је сва заједница видела да је Арон издахнуо, сав је дом Израиљев оплакивао Арона тридесет дана.