Numbers 1 – NIV & TCB

New International Version

Numbers 1:1-54

The Census

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the Desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said: 2“Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. 3You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army. 4One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. 5These are the names of the men who are to assist you:

from Reuben, Elizur son of Shedeur;

6from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai;

7from Judah, Nahshon son of Amminadab;

8from Issachar, Nethanel son of Zuar;

9from Zebulun, Eliab son of Helon;

10from the sons of Joseph:

from Ephraim, Elishama son of Ammihud;

from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur;

11from Benjamin, Abidan son of Gideoni;

12from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai;

13from Asher, Pagiel son of Okran;

14from Gad, Eliasaph son of Deuel;

15from Naphtali, Ahira son of Enan.”

16These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel.

17Moses and Aaron took these men whose names had been specified, 18and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and families, and the men twenty years old or more were listed by name, one by one, 19as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the Desert of Sinai:

20From the descendants of Reuben the firstborn son of Israel:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22From the descendants of Simeon:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24From the descendants of Gad:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26From the descendants of Judah:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28From the descendants of Issachar:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30From the descendants of Zebulun:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32From the sons of Joseph:

From the descendants of Ephraim:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34From the descendants of Manasseh:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36From the descendants of Benjamin:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38From the descendants of Dan:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40From the descendants of Asher:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42From the descendants of Naphtali:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, each one representing his family. 45All the Israelites twenty years old or more who were able to serve in Israel’s army were counted according to their families. 46The total number was 603,550.

47The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. 48The Lord had said to Moses: 49“You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. 50Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law—over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings; they are to take care of it and encamp around it. 51Whenever the tabernacle is to move, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. 52The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. 53The Levites, however, are to set up their tents around the tabernacle of the covenant law so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle of the covenant law.”

54The Israelites did all this just as the Lord commanded Moses.

Tagalog Contemporary Bible

Bilang 1:1-54

Ang Unang Sensus sa Israel

1Noong unang araw ng ikalawang buwan, nang ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Egipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa Toldang Tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, 2“Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki 3na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. 4Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi.” 5-15Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo:

Lahi PinunoReuben Elizur na anak ni SedeurSimeon Selumiel na anak ni ZurishadaiJuda Nashon na anak ni AminadabIsacar Netanel na anak ni ZuarZebulun Eliab na anak ni HelonEfraim na anak ni Jose Elishama na anak ni AmihudManase na anak ni Jose Gamaliel na anak ni PedazurBenjamin Abidan na anak ni GideoniDan Ahiezer na anak ni AmishadaiAsher Pagiel na anak ni OcranGad Eliasaf na anak ni DeuelNaftali Ahira na anak ni Enan.

16Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel.

17-18Kasama ng mga pinunong ito, tinipon nina Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita nang araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. 19Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon.

20-43Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo, na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya:

Lahi BilangReuben (ang panganay ni Jacob1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.) 46,500Simeon 59,300Gad 45,650Juda 74,600Isacar 54,400Zebulun 57,400Efraim na anak ni Jose 40,500Manase na anak ni Jose 32,200Benjamin 35,400Dan 62,700Asher 41,500Naftali 53,400

44-45Sila ang mga lalaking nabilang nina Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. 46Ang kabuuang bilang nila ay 603,550 lahat. 47Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi. 48Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, 49“Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa sensus kasama ng ibang mga Israelita, na magsisilbi sa panahon ng labanan. 50Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ang Tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng Tolda at ng lahat ng kagamitan nito, at kailangang pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. 51Kapag lilipat na ang Tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sinumang gagawa ng ganitong gawain sa Tolda na hindi Levita ay papatayin. 52Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. 53Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng Tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng Tolda na kinalalagyan ng aking mga utos.”

54Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.