New International Version

Nehemiah 12:1-47

Priests and Levites

1These were the priests and Levites who returned with Zerubbabel son of Shealtiel and with Joshua:

Seraiah, Jeremiah, Ezra,

2Amariah, Malluk, Hattush,

3Shekaniah, Rehum, Meremoth,

4Iddo, Ginnethon,12:4 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also verse 16); most Hebrew manuscripts Ginnethoi Abijah,

5Mijamin,12:5 A variant of Miniamin Moadiah, Bilgah,

6Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,

7Sallu, Amok, Hilkiah and Jedaiah.

These were the leaders of the priests and their associates in the days of Joshua.

8The Levites were Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and also Mattaniah, who, together with his associates, was in charge of the songs of thanksgiving. 9Bakbukiah and Unni, their associates, stood opposite them in the services.

10Joshua was the father of Joiakim, Joiakim the father of Eliashib, Eliashib the father of Joiada, 11Joiada the father of Jonathan, and Jonathan the father of Jaddua.

12In the days of Joiakim, these were the heads of the priestly families:

of Seraiah’s family, Meraiah;

of Jeremiah’s, Hananiah;

13of Ezra’s, Meshullam;

of Amariah’s, Jehohanan;

14of Malluk’s, Jonathan;

of Shekaniah’s,12:14 Very many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also verse 3); most Hebrew manuscripts Shebaniah’s Joseph;

15of Harim’s, Adna;

of Meremoth’s,12:15 Some Septuagint manuscripts (see also verse 3); Hebrew Meraioth’s Helkai;

16of Iddo’s, Zechariah;

of Ginnethon’s, Meshullam;

17of Abijah’s, Zikri;

of Miniamin’s and of Moadiah’s, Piltai;

18of Bilgah’s, Shammua;

of Shemaiah’s, Jehonathan;

19of Joiarib’s, Mattenai;

of Jedaiah’s, Uzzi;

20of Sallu’s, Kallai;

of Amok’s, Eber;

21of Hilkiah’s, Hashabiah;

of Jedaiah’s, Nethanel.

22The family heads of the Levites in the days of Eliashib, Joiada, Johanan and Jaddua, as well as those of the priests, were recorded in the reign of Darius the Persian. 23The family heads among the descendants of Levi up to the time of Johanan son of Eliashib were recorded in the book of the annals. 24And the leaders of the Levites were Hashabiah, Sherebiah, Jeshua son of Kadmiel, and their associates, who stood opposite them to give praise and thanksgiving, one section responding to the other, as prescribed by David the man of God.

25Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon and Akkub were gatekeepers who guarded the storerooms at the gates. 26They served in the days of Joiakim son of Joshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor and of Ezra the priest, the teacher of the Law.

Dedication of the Wall of Jerusalem

27At the dedication of the wall of Jerusalem, the Levites were sought out from where they lived and were brought to Jerusalem to celebrate joyfully the dedication with songs of thanksgiving and with the music of cymbals, harps and lyres. 28The musicians also were brought together from the region around Jerusalem—from the villages of the Netophathites, 29from Beth Gilgal, and from the area of Geba and Azmaveth, for the musicians had built villages for themselves around Jerusalem. 30When the priests and Levites had purified themselves ceremonially, they purified the people, the gates and the wall.

31I had the leaders of Judah go up on top of12:31 Or go alongside the wall. I also assigned two large choirs to give thanks. One was to proceed on top of12:31 Or proceed alongside the wall to the right, toward the Dung Gate. 32Hoshaiah and half the leaders of Judah followed them, 33along with Azariah, Ezra, Meshullam, 34Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah, 35as well as some priests with trumpets, and also Zechariah son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zakkur, the son of Asaph, 36and his associates—Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, Judah and Hanani—with musical instruments prescribed by David the man of God. Ezra the teacher of the Law led the procession. 37At the Fountain Gate they continued directly up the steps of the City of David on the ascent to the wall and passed above the site of David’s palace to the Water Gate on the east.

38The second choir proceeded in the opposite direction. I followed them on top of12:38 Or them alongside the wall, together with half the people—past the Tower of the Ovens to the Broad Wall, 39over the Gate of Ephraim, the Jeshanah12:39 Or Old Gate, the Fish Gate, the Tower of Hananel and the Tower of the Hundred, as far as the Sheep Gate. At the Gate of the Guard they stopped.

40The two choirs that gave thanks then took their places in the house of God; so did I, together with half the officials, 41as well as the priests—Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah and Hananiah with their trumpets— 42and also Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam and Ezer. The choirs sang under the direction of Jezrahiah. 43And on that day they offered great sacrifices, rejoicing because God had given them great joy. The women and children also rejoiced. The sound of rejoicing in Jerusalem could be heard far away.

44At that time men were appointed to be in charge of the storerooms for the contributions, firstfruits and tithes. From the fields around the towns they were to bring into the storerooms the portions required by the Law for the priests and the Levites, for Judah was pleased with the ministering priests and Levites. 45They performed the service of their God and the service of purification, as did also the musicians and gatekeepers, according to the commands of David and his son Solomon. 46For long ago, in the days of David and Asaph, there had been directors for the musicians and for the songs of praise and thanksgiving to God. 47So in the days of Zerubbabel and of Nehemiah, all Israel contributed the daily portions for the musicians and the gatekeepers. They also set aside the portion for the other Levites, and the Levites set aside the portion for the descendants of Aaron.

Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 12:1-47

Historiske optegnelser vedrørende præsterne og levitterne

1-7Det følgende er en fortegnelse over lederne for de præster og levitter, som vendte hjem fra eksilet, anført af Zerubbabel og Jeshua.

Præsterne: Seraja, Jirmeja, Ezra, Amarja, Malluk, Hattush, Shekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoj, Abija, Mijjamin, Ma’adja, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja.

8Levitterne: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda og Mattanja. Det var dem, der stod for lovsangen under gudstjenesten. 9Bakbukja og Unni samt flere andre levitter udgjorde koret, der stod over for dem under vekselsangen.

10Ypperstepræsten Jeshua12,10 Navnet Jeshua er det samme som Jehoshua, Josva og Jesus. Ypperstepræsten Jeshua, søn af Jotzadak (Ezra 3,2), er den samme som i v. 1, men ikke den samme som levitten Jeshua i v. 8. var far til Jojakim, som blev far til Eljashib, som blev far til Jojada, 11som blev far til Johanan,12,11 I MT „Jonatan”, en fejlkopiering for „Johanan” jf. v. 22. som blev far til Jaddua.

12Følgende præster var optegnet som slægtsoverhoveder under ypperstepræsten Jojakim, og de er her nævnt sammen med deres slægtsnavne: Meraja for Seraja-slægten, Hananja for Jirmeja-slægten, 13Meshullam for Ezra-slægten, Johanan for Amarja-slægten, 14Jonatan for Malluk-slægten, Josef for Shebanja-slægten, 15Adna for Harim-slægten, Helkaj for Merajot-slægten, 16Zekarja for Iddo-slægten, Meshullam for Ginneton-slægten, 17Zikri for Abija-slægten, …12,17 Navnet mangler. for Minjamin-slægten, Piltaj for Moadja-slægten, 18Shammua for Bilga-slægten, Jonatan for Shemaja-slægten, 19Mattenaj for Jojarib-slægten, Uzzi for Jedaja-slægten, 20Kallaj for Sallu-slægten, Eber for Amok-slægten, 21Hashabja for Hilkija-slægten og Netanel for Jedaja-slægten.

22Indtil kong Dareios12,22 Adskillige konger bærer navnet Dareios. Den her konge regerede muligvis fra 423-404. af Persiens regeringsperiode blev der ajourført en liste med navnene på de forskellige overhoveder for præste- og levitslægterne under ypperstepræsterne Eljashib, Jojada, Johanan og Jaddua. 23Levitslægternes overhoveder blev optegnet i templets krønikebog helt frem til Johanans, Eljashibs barnebarns, tid.

24Levitternes slægtsoverhoveder var: Hashabja, Sherebja, Jeshua og Kadmiel, som sammen med deres slægtninge havde ansvaret for vekselsangen under lovsangsgudstjenesten, hvor levitterne var opdelt i to grupper, der stod over for hinanden, sådan som Guds tjener, kong David, i sin tid havde foreskrevet.

25Desuden Mattanja, Bakbukja og Obadja som var sangere, og Meshullam, Talmon og Akkub, som havde ansvaret for at holde vagt ved portene og forrådskamrene. 26De gjorde tjeneste under Jojakim, søn af Jeshua, søn af Jotzadak, mens Nehemias var guvernør, og Ezra var præst og lovkyndig.

Bymurens indvielse

27Da Jerusalems mur skulle indvies, sendte man bud efter alle levitter i hele landet, for at de skulle komme til byen og hjælpe med at fejre begivenheden med lovsang og musik fra harper, lyrer og bækkener. 28-29Sangerne kom både fra Jerusalem og de landsbyer i nærheden, hvor de havde slået sig ned. Nogle kom fra Netofa, andre fra Bet-Gilgal, Geba og Azmavet.

30Da præsterne og levitterne havde gennemgået renselsesritualet for sig selv, rensede de folket, portene og bymuren. 31Så lod jeg Judas ledere gå op på muren, hvorefter jeg opstillede to store lovsangsprocessioner. Den ene skulle gå mod syd i retning af Møgporten. 32Med i den var Hoshaja og halvdelen af Judas ledere. 33Dernæst kom nogle præster med trompeter. Blandt dem var Azarja, Ezra, Meshullam, 34Juda, Benjamin, Shemaja og Jirmeja. 35Levitterne i gruppen blev anført af Zekarja, søn af Jonatan, søn af Shemaja, søn af Mattanja, søn af Mika, søn af Zakkur, søn af Asaf. 36Efter Zekarja fulgte Shemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Ma’aj, Netanel, Juda og Hanani med de musikinstrumenter, som kong David havde foreskrevet. Ezra den skriftlærde gik i spidsen for processionen. 37Da de kom til Kildeporten, gik de op ad trappen til Davidsbyen, passerede Davids gamle palads og gik videre til Vandporten mod øst.

38Den anden lovsangsprocession, som jeg selv og den anden halvdel af Judas ledere var med i, gik mod nord forbi Ovntårnet til det brede stykke af muren, 39videre til Efraimporten og den Gamle Port, forbi Fiskeporten, Hananeltårnet, Meatårnet og Fåreporten, indtil vi kom til tårnet ved vagthusene. 40Derefter tog begge processioner opstilling på tempelpladsen. 41I min gruppe var præsterne Eljakim, Ma’aseja, Minjamin, Mika, Eljoenaj, Zekarja og Hananja med trompeter, 42og levitterne Ma’aseja, Shemaja, Elazar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Sangerne var under ledelse af Jizrahja.

43Den dag blev der bragt mange slagtofre, og alle var fyldt af glæde over, hvad Gud havde gjort for os. Også kvinderne og børnene var glade, og glædesråbene i Jerusalem kunne høres langt bort.

Folket sørger for præsternes og levitternes underhold

44Den dag blev de mænd udpeget, som skulle have opsyn med templets forrådskamre, hvor gaverne til Guds hus, tienden og høstofrene skulle opbevares efter at være blevet indsamlet rundt omkring i landet ifølge forskrifterne i Toraen. Disse gaver tilkom præsterne og levitterne, og Judas folk støttede på den måde deres tjeneste. 45Præsterne og levitterne udførte samvittighedsfuldt deres tjeneste for Gud, inklusive renselsesceremonierne. De fulgte nøje de retningslinier, som kong David og hans søn Salomon havde afstukket, og det samme gjorde sangerne og portvagterne.

46På kong Davids tid var Asaf leder for sangerne og ledte lovsangen og taksigelsen til Gud. 47Både på Zerubbabels tid og nu på Nehemias’ tid fik både sangerne og dørvogterne del i de gaver, Israels folk bragte til levitterne. Levitterne gav så en del af de gaver, de modtog, videre til præsterne.