New International Version

Nehemiah 11:1-36

The New Residents of Jerusalem

1Now the leaders of the people settled in Jerusalem. The rest of the people cast lots to bring one out of every ten of them to live in Jerusalem, the holy city, while the remaining nine were to stay in their own towns. 2The people commended all who volunteered to live in Jerusalem.

3These are the provincial leaders who settled in Jerusalem (now some Israelites, priests, Levites, temple servants and descendants of Solomon’s servants lived in the towns of Judah, each on their own property in the various towns, 4while other people from both Judah and Benjamin lived in Jerusalem):

From the descendants of Judah:

Athaiah son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalalel, a descendant of Perez; 5and Maaseiah son of Baruch, the son of Kol-Hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, a descendant of Shelah. 6The descendants of Perez who lived in Jerusalem totaled 468 men of standing.

7From the descendants of Benjamin:

Sallu son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jeshaiah, 8and his followers, Gabbai and Sallai—928 men. 9Joel son of Zikri was their chief officer, and Judah son of Hassenuah was over the New Quarter of the city.

10From the priests:

Jedaiah; the son of Joiarib; Jakin; 11Seraiah son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the official in charge of the house of God, 12and their associates, who carried on work for the temple—822 men; Adaiah son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashhur, the son of Malkijah, 13and his associates, who were heads of families—242 men; Amashsai son of Azarel, the son of Ahzai, the son of Meshillemoth, the son of Immer, 14and his11:14 Most Septuagint manuscripts; Hebrew their associates, who were men of standing—128. Their chief officer was Zabdiel son of Haggedolim.

15From the Levites:

Shemaiah son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; 16Shabbethai and Jozabad, two of the heads of the Levites, who had charge of the outside work of the house of God; 17Mattaniah son of Mika, the son of Zabdi, the son of Asaph, the director who led in thanksgiving and prayer; Bakbukiah, second among his associates; and Abda son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun. 18The Levites in the holy city totaled 284.

19The gatekeepers:

Akkub, Talmon and their associates, who kept watch at the gates—172 men.

20The rest of the Israelites, with the priests and Levites, were in all the towns of Judah, each on their ancestral property.

21The temple servants lived on the hill of Ophel, and Ziha and Gishpa were in charge of them.

22The chief officer of the Levites in Jerusalem was Uzzi son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Mika. Uzzi was one of Asaph’s descendants, who were the musicians responsible for the service of the house of God. 23The musicians were under the king’s orders, which regulated their daily activity.

24Pethahiah son of Meshezabel, one of the descendants of Zerah son of Judah, was the king’s agent in all affairs relating to the people.

25As for the villages with their fields, some of the people of Judah lived in Kiriath Arba and its surrounding settlements, in Dibon and its settlements, in Jekabzeel and its villages, 26in Jeshua, in Moladah, in Beth Pelet, 27in Hazar Shual, in Beersheba and its settlements, 28in Ziklag, in Mekonah and its settlements, 29in En Rimmon, in Zorah, in Jarmuth, 30Zanoah, Adullam and their villages, in Lachish and its fields, and in Azekah and its settlements. So they were living all the way from Beersheba to the Valley of Hinnom.

31The descendants of the Benjamites from Geba lived in Mikmash, Aija, Bethel and its settlements, 32in Anathoth, Nob and Ananiah, 33in Hazor, Ramah and Gittaim, 34in Hadid, Zeboim and Neballat, 35in Lod and Ono, and in Ge Harashim.

36Some of the divisions of the Levites of Judah settled in Benjamin.

Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 11:1-36

Mange bosætter sig i Jerusalem

1En stor del af folkets ledere havde nu bosat sig i Jerusalem, den hellige by. Desuden udvalgte man ved lodtrækning en tiendedel af folket i byerne ude omkring i Juda og i Benjamins land og flyttede dem til Jerusalem. 2Endvidere opfordrede man alle, der ønskede det, til at flytte ind til byen.

3Her følger navnene på de slægtsoverhoveder, der boede enten i Jerusalem eller rundt omkring i Judas byer, hvad enten de hørte til præsterne, levitterne, tempeltjenerne, efterkommerne af Salomons tjenere, eller de almindelige israelitter.

4I Jerusalem boede følgende slægter:

Fra Judas stamme: Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, efterkommer af Peretz. 5Desuden Ma’aseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja fra Shilo. 6Af Peretz’ efterkommere boede der 468 modige mænd i Jerusalem.

7Fra Benjamins stamme: Sallu, søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Ma’aseja, søn af Itiel, søn af Jeshaja. 8Ud over Sallu var der Gabbaj og Sallaj. I alt bosatte 928 benjaminitter sig i Jerusalem 9under ledelse af Joel, søn af Zikri, og Juda, søn af Hassenua, som var den næstøverste administrative leder i Jerusalem.

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin og Seraja,11,10-11 Sandsynligvis er „Seraja” den samme som „Azarja”, men det kan også være far og søn. Se 1.Krøn. 9,10-11. som var den ledende præst ved Guds hus. Han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-14I alt var der 822 præster, som gjorde tjeneste i templet under ledelse af disse mænd, og desuden 242 præster under ledelse af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amtzi, søn af Zekarja, søn af Pashhur, søn af Malkija. Endvidere var der 128 præster under ledelse af Amassaj, søn af Azarel, søn af Ahzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer. Den øverste leder blandt disse præster var Zabdiel, søn af Haggedolim.

15-17Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni. Foruden Shemaja var der Shabbetaj og Jozabad, der havde ansvaret for arbejdet i tempelgården, og Mattanja, søn af Mika, søn af Zabdi og efterkommer af Asaf. Det var ham, der satte gudstjenesten i gang med lovsang og bøn. Endelig var der Mattanjas medhjælpere Bakbukja og Abda; sidstnævnte var søn af Shammua, søn af Galal og efterkommer af Jedutun. 18I alt boede der 284 levitter i Jerusalem, den hellige by.

19Desuden var der 172 tempelvagter under ledelse af Akkub og Talmon. 20De øvrige præster og levitter og resten af folket boede på deres fædrenejord ude omkring i Juda, 21men tempeltjenerne, hvis ledere var Ziha og Gishpa, boede alle på Ofelhøjen.

22Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. 23Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

24Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

25-30Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabze’el, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Be’ersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Be’ersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

31-35Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. 36I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.