New International Version

Nehemiah 10:1-39

In Hebrew texts 10:1-39 is numbered 10:2-40. 1Those who sealed it were:

Nehemiah the governor, the son of Hacaliah.

Zedekiah, 2Seraiah, Azariah, Jeremiah,

3Pashhur, Amariah, Malkijah,

4Hattush, Shebaniah, Malluk,

5Harim, Meremoth, Obadiah,

6Daniel, Ginnethon, Baruch,

7Meshullam, Abijah, Mijamin,

8Maaziah, Bilgai and Shemaiah.

These were the priests.

9The Levites:

Jeshua son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel,

10and their associates: Shebaniah,

Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

11Mika, Rehob, Hashabiah,

12Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,

13Hodiah, Bani and Beninu.

14The leaders of the people:

Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani,

15Bunni, Azgad, Bebai,

16Adonijah, Bigvai, Adin,

17Ater, Hezekiah, Azzur,

18Hodiah, Hashum, Bezai,

19Hariph, Anathoth, Nebai,

20Magpiash, Meshullam, Hezir,

21Meshezabel, Zadok, Jaddua,

22Pelatiah, Hanan, Anaiah,

23Hoshea, Hananiah, Hasshub,

24Hallohesh, Pilha, Shobek,

25Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

26Ahiah, Hanan, Anan,

27Malluk, Harim and Baanah.

28“The rest of the people—priests, Levites, gatekeepers, musicians, temple servants and all who separated themselves from the neighboring peoples for the sake of the Law of God, together with their wives and all their sons and daughters who are able to understand— 29all these now join their fellow Israelites the nobles, and bind themselves with a curse and an oath to follow the Law of God given through Moses the servant of God and to obey carefully all the commands, regulations and decrees of the Lord our Lord.

30“We promise not to give our daughters in marriage to the peoples around us or take their daughters for our sons.

31“When the neighboring peoples bring merchandise or grain to sell on the Sabbath, we will not buy from them on the Sabbath or on any holy day. Every seventh year we will forgo working the land and will cancel all debts.

32“We assume the responsibility for carrying out the commands to give a third of a shekel10:32 That is, about 1/8 ounce or about 4 grams each year for the service of the house of our God: 33for the bread set out on the table; for the regular grain offerings and burnt offerings; for the offerings on the Sabbaths, at the New Moon feasts and at the appointed festivals; for the holy offerings; for sin offerings10:33 Or purification offerings to make atonement for Israel; and for all the duties of the house of our God.

34“We—the priests, the Levites and the people—have cast lots to determine when each of our families is to bring to the house of our God at set times each year a contribution of wood to burn on the altar of the Lord our God, as it is written in the Law.

35“We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the firstfruits of our crops and of every fruit tree.

36“As it is also written in the Law, we will bring the firstborn of our sons and of our cattle, of our herds and of our flocks to the house of our God, to the priests ministering there.

37“Moreover, we will bring to the storerooms of the house of our God, to the priests, the first of our ground meal, of our grain offerings, of the fruit of all our trees and of our new wine and olive oil. And we will bring a tithe of our crops to the Levites, for it is the Levites who collect the tithes in all the towns where we work. 38A priest descended from Aaron is to accompany the Levites when they receive the tithes, and the Levites are to bring a tenth of the tithes up to the house of our God, to the storerooms of the treasury. 39The people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine and olive oil to the storerooms, where the articles for the sanctuary and for the ministering priests, the gatekeepers and the musicians are also kept.

“We will not neglect the house of our God.”

Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 10:1-40

1Men nu lover vi højt og helligt, at vi vil adlyde dig. Vi indgår en urokkelig pagt og lader alle vores ledere, præster og levitter bekræfte den med deres underskrift.”

Folket lover fra nu af at adlyde Guds lov

2-9Den højtidelige pagt blev underskrevet af Nehemias og de ledende præster Zidkija, Seraja, Azarja, Jirmeja, Pashhur, Amarja, Malkija, Hattush, Shebanja, Malluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Meshullam, Abija, Mijjamin, Ma’azja, Bilgaj og Shemaja.

10-14Følgende levitter skrev også under: Jeshua, søn af Azanja; Binnu fra Henadads klan; Kadmiel, Shebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, Mika, Rehob, Hashabja, Zakkur, Sherebja, Shebanja, Hodija, Bani og Beninu.

15-28Følgende slægtsoverhoveder skrev under: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebaj, Adonija, Bigvaj, Adin, Ater, Hizkija, Azzur, Hodija, Hashum, Betzaj, Harif, Anatot, Nebaj, Magpiash, Meshullam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jaddua, Pelatja, Hanan, Anaja, Hoshea, Hananja, Hasshub, Hallohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Ma’aseja, Ahija, Hanan, Anan, Malluk, Harim og Ba’ana.

29Resten af folket, inklusive de øvrige præster og levitter, tempelvagterne, tempelsangerne og tempeltjenerne, alle, som havde skilt sig ud fra de fremmede i landet for at tjene Herren sammen med deres koner og børn, ja alle der kunne fatte lovens ord, 30svor, at de ville adlyde Guds lov med alle dens befalinger og forskrifter, sådan som den var overleveret gennem Moses. De aflagde følgende specifikke løfter:

31„Vi lover, at vi ikke vil bortgifte vores døtre til ikke-jødiske mænd, og vi vil ikke lade vores sønner gifte sig med ikke-jødiske kvinder.

32Vi lover, at vi ikke vil købe noget fra de fremmede i landet på sabbatten eller på andre helligdage, hvis de kommer med deres korn eller andre varer for at sælge dem.

Vi lover, at vi hvert syvende år vil lade vores marker ligge brak, og vi vil ikke inddrive gæld i det år.

33Vi lover at pålægge os selv en årlig tempelskat på 1/3 shekel til vedligeholdelsen af vores Guds tempel, 34til de hellige brød, de daglige afgrødeofre og brændofre, ofrene på sabbatten, nymånefesterne og de årlige højtider, helliggaver og syndofre til soning for folkets synd, ja til al tjenesten i templet.

35Vi lover også, at vi ved lodtrækning år efter år vil udpege hvilken slægt blandt præsterne, levitterne eller folket, der skal have ansvar for, at der altid er brænde til Herrens alter, sådan som det er foreskrevet i loven.

36Vi lover, at vi år efter år vil bringe den første del af korn- og frugthøsten til templet som gave.

37Vi lover at løskøbe vores førstefødte sønner og vores førstefødte husdyr, som loven foreskriver, og give beløbet eller dyrene til præsterne, der gør tjeneste i vores Guds tempel. 38Vi vil også give afkald på det første mel, vi maler, de første frugter af alle slags træer, og den første del af vinen og olivenolien. Vi vil bringe det som gave til præsterne i Guds hus. Vi vil give en tiendedel af alle vores afgrøder til levitterne, for det er dem, der skal modtage tienden over hele landet. 39-40En præst skal være til stede, når de indsamler tienden. Levitterne skal selv give tiende af den tiende, de modtager, og de skal bringe deres tiendegaver til forrådskamrene i Guds hus. På den måde vil både folket og levitterne give tiende. Og levitternes tiende af kornet, vinen og olivenolien skal bringes til templets forrådskammer, hvor de hellige kar findes. Det er til præsterne, tempelvagterne og tempelsangerne. Vi er fast besluttede på ikke at forsømme vores Guds hus.”