New International Version

Micah 6:1-16

The Lord’s Case Against Israel

1Listen to what the Lord says:

“Stand up, plead my case before the mountains;

let the hills hear what you have to say.

2“Hear, you mountains, the Lord’s accusation;

listen, you everlasting foundations of the earth.

For the Lord has a case against his people;

he is lodging a charge against Israel.

3“My people, what have I done to you?

How have I burdened you? Answer me.

4I brought you up out of Egypt

and redeemed you from the land of slavery.

I sent Moses to lead you,

also Aaron and Miriam.

5My people, remember

what Balak king of Moab plotted

and what Balaam son of Beor answered.

Remember your journey from Shittim to Gilgal,

that you may know the righteous acts of the Lord.”

6With what shall I come before the Lord

and bow down before the exalted God?

Shall I come before him with burnt offerings,

with calves a year old?

7Will the Lord be pleased with thousands of rams,

with ten thousand rivers of olive oil?

Shall I offer my firstborn for my transgression,

the fruit of my body for the sin of my soul?

8He has shown you, O mortal, what is good.

And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercy

and to walk humbly6:8 Or prudently with your God.

Israel’s Guilt and Punishment

9Listen! The Lord is calling to the city—

and to fear your name is wisdom—

“Heed the rod and the One who appointed it.6:9 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

10Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house,

and the short ephah,6:10 An ephah was a dry measure. which is accursed?

11Shall I acquit someone with dishonest scales,

with a bag of false weights?

12Your rich people are violent;

your inhabitants are liars

and their tongues speak deceitfully.

13Therefore, I have begun to destroy you,

to ruin6:13 Or Therefore, I will make you ill and destroy you; / I will ruin you because of your sins.

14You will eat but not be satisfied;

your stomach will still be empty.6:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

You will store up but save nothing,

because what you save6:14 Or You will press toward birth but not give birth, / and what you bring to birth I will give to the sword.

15You will plant but not harvest;

you will press olives but not use the oil,

you will crush grapes but not drink the wine.

16You have observed the statutes of Omri

and all the practices of Ahab’s house;

you have followed their traditions.

Therefore I will give you over to ruin

and your people to derision;

you will bear the scorn of the nations.6:16 Septuagint; Hebrew scorn due my people

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 6:1-16

Chúa Hằng Hữu Buộc Tội Dân Ít-ra-ên

1Bây giờ hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu phán dạy:

“Hãy đứng ra và trình bày bản cáo trạng chống nghịch Ta.

Hãy để các núi và các đồi nghe những gì ngươi phàn nàn.

2Bây giờ, hỡi các núi, hãy nghe bản cáo trạng của Chúa Hằng Hữu!

Chúa có lời buộc tội dân Ngài.

Ngài sẽ khởi tố Ít-ra-ên.

3Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi?

Ta đã làm phiền ngươi những gì?

Hãy trả lời Ta!

4Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập,

chuộc ngươi khỏi ách nô lệ.

Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am cứu giúp ngươi.

5Dân Ta ơi, hãy nhớ lại mưu độc của Ba-lác, vua Mô-áp

và lời nguyền rủa của Ba-la-am, con Bê-ô.

Hãy nhớ lại hành trình của ngươi từ Si-tim đến Ghinh-ganh,

khi Ta, Chúa Hằng Hữu, đã làm mọi điều

để dạy ngươi về đức thành tín của Ta.”

6Chúng ta sẽ đem gì đến chầu Chúa Hằng Hữu?

Chúng ta sẽ dâng lên Ngài tế lễ gì?

Chúng ta có thể quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời

với tế lễ là con bê một tuổi không?

7Chúng ta có thể dâng lên Ngài hàng nghìn chiên đực

hay hàng vạn suối dầu ô-liu không?

Chúng ta có thể dâng con trưởng nam

hoặc tế lễ bằng sinh mạng con cái để chuộc tội không?

8Không, hỡi con dân, Chúa Hằng Hữu đã dạy ngươi điều thiện,

và đây là điều Ngài yêu cầu:

Hãy làm điều công chính, yêu mến sự nhân từ,6:8 Nt yêu ân phước

và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.

Tội Lỗi và Hình Phạt của Ít-ra-ên

9Nếu là người khôn ngoan hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu!

Tiếng Ngài phán với dân trong Giê-ru-sa-lem:

“Đội quân hủy diệt đang tiến đến;

do Chúa Hằng Hữu đã sai chúng.

10Ta sẽ nói gì về nhà của người ác

đầy dẫy của cải bất chính?

Còn những cây cân6:10 Nt ê-pha non bị rủa sả gian lận đáng rủa sả thì sao?

11Làm sao Ta có thể tha những người dùng cân gian lận

với những quả cân non?

12Bọn nhà giàu các ngươi đầy hung ác và bạo lực.

Dân chúng ngươi lừa bịp

với miệng lưỡi tráo trở lừa gạt.

13Bởi vậy, Ta bắt đầu đánh phạt ngươi!

Ta sẽ làm cho ngươi tiêu điều vì tội lỗi ngươi.

14Ngươi sẽ ăn nhưng không đủ thực phẩm.

Cái đói dằn vặt ngươi thường xuyên.

Ngươi cất giấu của cải

nhưng không giữ được.

Còn những gì ngươi giữ được

thì Ta sẽ giao cho người chiến thắng6:14 Nt lưỡi gươm ngươi.

15Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt.

Ngươi sẽ ép dầu nhưng không được hưởng.6:15 Nt xức

Ngươi sẽ ép rượu nho nhưng không được uống.

16Ngươi chỉ giữ luật gian ác của Vua Ôm-ri;

ngươi chỉ theo gương gian tà của Vua A-háp!

Vậy nên, Ta sẽ làm cho ngươi bị mọi người ghê tởm,

dân ngươi làm trò cười cho thiên hạ.6:16 Nt huýt gió

Ngươi sẽ chuốc lấy sỉ nhục của dân Ta.”