Micah 2 – NIV & APSD-CEB

New International Version 2011

Micah 2:1-13

Human Plans and God’s Plans

1Woe to those who plan iniquity,

to those who plot evil on their beds!

At morning’s light they carry it out

because it is in their power to do it.

2They covet fields and seize them,

and houses, and take them.

They defraud people of their homes,

they rob them of their inheritance.

3Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,

from which you cannot save yourselves.

You will no longer walk proudly,

for it will be a time of calamity.

4In that day people will ridicule you;

they will taunt you with this mournful song:

‘We are utterly ruined;

my people’s possession is divided up.

He takes it from me!

He assigns our fields to traitors.’ ”

5Therefore you will have no one in the assembly of the Lord

to divide the land by lot.

False Prophets

6“Do not prophesy,” their prophets say.

“Do not prophesy about these things;

disgrace will not overtake us.”

7You descendants of Jacob, should it be said,

“Does the Lord become2:7 Or Is the Spirit of the Lord impatient?

Does he do such things?”

“Do not my words do good

to the one whose ways are upright?

8Lately my people have risen up

like an enemy.

You strip off the rich robe

from those who pass by without a care,

like men returning from battle.

9You drive the women of my people

from their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up, go away!

For this is not your resting place,

because it is defiled,

it is ruined, beyond all remedy.

11If a liar and deceiver comes and says,

‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’

that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12“I will surely gather all of you, Jacob;

I will surely bring together the remnant of Israel.

I will bring them together like sheep in a pen,

like a flock in its pasture;

the place will throng with people.

13The One who breaks open the way will go up before them;

they will break through the gate and go out.

Their King will pass through before them,

the Lord at their head.”

Ang Pulong Sa Dios

Micas 2:1-13

Silotan sa Ginoo ang mga Nagadaog-daog sa mga Kabos

1Alaot kamong nagplano ug daotan bisan sa inyong paghigda. Pagkabuntag buhaton ninyo ang inyong giplano nga daotan tungod kay may gahom kamo sa paghimo niini. 2Giilog ninyo ang mga uma ug mga balay nga inyong magustohan. Gilimbongan ninyo ang mga tawo aron makuha ninyo ang ilang balay ug ang ilang napanunod nga yuta. 3Busa mao kini ang giingon sa Ginoo kaninyo, “Pamati kamo! Nagplano ako ug kalaglagan batok kaninyo ug dili gayod kamo makalingkawas niini. Dili na kamo makapanghambog kay panahon kini sa katalagman. 4Nianang adlawa bugalbugalan kamo sa mga tawo pinaagi sa awit sa pagminatay nga nagaingon, ‘Gilaglag kami sa hingpit! Gikuha sa Ginoo ang among yuta ug gihatag sa mga maluibon.’ ”

5Busa wala unya usa kaninyo nga makadawat sa yuta sa dihang iuli na kini sa mga katawhan sa Ginoo. 6Ang mga tawo nagaingon kanako, Nagaingon kamo, “Ayaw na kami walihi mahitungod nianang katalagman nga imong giingon, kay dili gayod kami maulawan. 7Ngano, gitunglo ba sa Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob? Nahurot na ba ang iyang pasensya? Buluhaton ba niya ang pagpanglaglag?”

Mao kini ang tubag sa Ginoo kaninyo: “Kon maayo lang ang inyong ginahimo madawat gayod ninyo ang akong mga saad. 8Apan gikontra ninyo nga daw mga kaaway ang akong katawhan. Naghunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ilang dapit gikan sa gira wala nay mohilabot kanila, apan anaa diay kamo nga moilog sa ilang mga kupo. 9Giabog ninyo ang ilang mga babaye sa ilang gimahal pag-ayo nga mga pinuy-anan. Ug gikuha ninyo ang akong panalangin gikan sa ilang mga kabataan, busa dili na nila kini madawat hangtod sa kahangtoran. 10Pahawa kamo dinhi sa Israel kay kini nga dapit dili na makahatag kaninyo ug kapahulayan, tungod kay gihugawan ninyo kini sa inyong mga sala. Malaglag gayod kini nga dapit ug dili na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: o, Malaglag gayod kamo sa hingpit. 11Ang gusto ninyo nga magwawali mao kadtong limbongan ug bakakon, ug magwali ug ingon niini: ‘Moabunda ang inyong bino ug ang uban pang mga ilimnon.’ ”

Ang Gisaad nga Kagawasan sa mga Katawhan sa Israel ug Juda

12Miingon ang Ginoo, “Kamong mga katawhan sa Israel ug sa Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nangahibiling buhi, pagatigomon ko gayod kamo sama sa mga karnero balik ngadto sa toril o sama sa panon sa kahayopan sa sabsabanan. Mapuno ang inyong yuta sa mga katawhan. 13Pagaablihan ko ang pultahan sa siyudad diin kamo gibihag, ug pangulohan ko kamo sa paggawas. Ako, ang Ginoo nga inyong hari, maoy mangulo kaninyo.”