New International Version

Matthew 7

Judging Others

1“Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.

“Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.

“Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

“Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will give him a snake? 11 If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! 12 So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

The Narrow and Wide Gates

13 “Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14 But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.

True and False Prophets

15 “Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves. 16 By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thornbushes, or figs from thistles? 17 Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus, by their fruit you will recognize them.

True and False Disciples

21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. 22 Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles?’ 23 Then I will tell them plainly, ‘I never knew you. Away from me, you evildoers!’

The Wise and Foolish Builders

24 “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 26 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.”

28 When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, 29 because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law.

Nkwa Asem

Mateo 7

Anyansafo a wofi apuei no

1“Mummmu ntɛn, na afoforo ammu mo ntɛn. Nea mode yɛ afoforo no, ɛno ara na wɔde bɛyɛ mo. Adɛn na woma ɔbo ketewaa a ɛda wo nua ani so no haw wo, bere a ɔbo kɛse da wo de so? Ɛbɛyɛ dɛn na woatumi aka akyerɛ wo nua se, ‘Ma minyi bosea a ɛda w’ani so no mma wo,’ wɔ bere a, ɔbo kɛse da w’ani so? Onipa huuhuu: Di kan yi ɔbo a ɛda w’ani so no ansa na woatumi ahu wo nua de ayi ama no.

“Mommfa nea ɛho tew mma akraman. Saa ara na monntow mo nhene pa ngu mprako anim! Wobetiatia so na wɔadan wɔn ho atow ahyɛ mo so.

Bisa, hwehwɛ, pem

“Mummisa, na wɔbɛma mo; monhwehwɛ, na mubehu; mompem, na wobebue mo. Na obiara a obisa no, onya. Obiara a ɔhwehwɛ no, ohu; na nea ɔpem no, wobue no. Na hena na ne ba bisa no abodoo a, ɔbɛma no ɔbo? 10 Anaasɛ obisa no nsumnam a, ɔbɛma no ɔwɔ? Ɛremma saa da! 11 Na sɛ mo a, mo koma yɛ den a moyɛ nnebɔneyɛfo mpo nim sɛnea moma mo mma nnepa a, ɛbɛyɛ dɛn na mo agya a ɔwɔ soro no mfa nnepa mma ne mma a wobisa no no?

12 “Enti sɛnea mmara no ne adiyifo no ka no, ade biara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ mma mo no, mo nso monyɛ mma wɔn saa ara.

Ɔkwan hihiaa no

13 “Ɔkwan hihiaa no nko ara so na wubetumi afa akɔ soro! Ɔkwan a ɛkɔ ɔbonsam kurom no so trɛw, na n’apon nso mu bae ma nnipadɔm a wɔpɛ sɛ wɔfa so kɔ ɔsɛe mu no. 14 Ɔpon a wowura mu de kɔ nkwa mu no yɛ ketewaa, na ɔkwan a wɔfa so no nso yɛ teaa, na nnipa kakraa bi na wohu fa so.

15 “Monhwɛ mo ho yiye wɔ atoro akyerɛkyerɛfo a wɔba mo nkyɛn ahobrɛase mu sɛ nguan, nanso wɔyɛ mpataku a wonya mo a, wɔbɛtetew mo pasaa no ho. 16 Wɔn nneyɛe na mode behu wɔn, sɛnea mutumi de dua bi aba hu dua ko a ɛyɛ no. Worentumi mfa kokora nyɛ bayerɛ; saa ara nso na worentumi mfa kwaeborɔfere nyɛ borɔfere. 17 Dua a ɛwɔ nnyinaso pa no tumi sow aba pa; na dua a enni nnyinaso pa no nso sow aba bɔne. 18 Dua a ɛwɔ ahoɔden no ntumi nsow aba a enye, ɛnna dua a enni ahoɔden no nso ntumi nsow aba a eye. 19 Dua biara a ɛnsow aba pa no, wotwa, de gu gya mu, hyew. 20 Onipa nneyɛe na ɛma yehu ne suban. Saa ara nso na dua bi aba a ɛsow no na ɛma yɛde hu sɛ ɛyɛ dua pa anaa dua bɔne.

21 “Ɛnyɛ obiara a ɔbɔ me din ‘Awurade,’ ‘Awurade’, no na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu. 22 Atemmu da no, nnipa pii bɛka akyerɛ me se, ‘Awurade, yɛkaa wo ho asɛm kyerɛɛ afoforo. Yɛnam wo din nso so tuu ahonhommɔne, san yɛɛ anwonwade ahorow.’ 23 Na mabua wɔn se, ‘Minhuu mo da, na minnim mo nso. Nnebɔneyɛfo, mumfi ha nkɔ!’

24 “Wɔn a wotie nea meka, na wodi so no te sɛ onyansafo a osi ne dan si ɔbotan so.

25 Sɛ osu tɔ, na osuframa bɔ, na nsu yiri, na emu biara ka ɔdan no a, ɛremmu da, efisɛ, wosi sii ɔbotan so.

26 “Nanso wɔn a wotie nea meka na wonni so no yɛ nkwaseafo. Wɔte sɛ obi a osii ne dan sii anhwea so. 27 Sɛ osu tɔ, na osuframa bɔ, na nsu yiri, na emu biara ka ɔdan no a, ebedwiriw agu fam abubu pasaa.”

28 Yesu asɛnka no maa nnipadɔm a wotiee no no nyinaa ho dwiriw wɔn, 29 efisɛ, ɔkyerɛkyerɛe sɛ obi a okita tumi, na ɛnyɛ nea mmara no akyerɛkyerɛfo no kyerɛ no.