New International Version

Matthew 5

Introduction to the Sermon on the Mount

1Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them.

The Beatitudes

He said:

“Blessed are the poor in spirit,
    for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
    for they will be comforted.
Blessed are the meek,
    for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
    for they will be filled.
Blessed are the merciful,
    for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
    for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
    for they will be called children of God.
10 Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
    for theirs is the kingdom of heaven.

11 “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12 Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

Salt and Light

13 “You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot.

14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. 16 In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.

The Fulfillment of the Law

17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. 19 Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. 20 For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven.

Murder

21 “You have heard that it was said to the people long ago, ‘You shall not murder,[a] and anyone who murders will be subject to judgment.’ 22 But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister[b][c] will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, ‘Raca,’[d] is answerable to the court. And anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire of hell.

23 “Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, 24 leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift.

25 “Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. 26 Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny.

Adultery

27 “You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’[e] 28 But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. 29 If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.

Divorce

31 “It has been said, ‘Anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce.’[f] 32 But I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery.

Oaths

33 “Again, you have heard that it was said to the people long ago, ‘Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made.’ 34 But I tell you, do not swear an oath at all: either by heaven, for it is God’s throne; 35 or by the earth, for it is his footstool; or by Jerusalem, for it is the city of the Great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. 37 All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No’; anything beyond this comes from the evil one.[g]

Eye for Eye

38 “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’[h] 39 But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. 40 And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. 41 If anyone forces you to go one mile, go with them two miles. 42 Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.

Love for Enemies

43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor[i] and hate your enemy.’ 44 But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, 45 that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46 If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? 47 And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? 48 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Footnotes

 1. Matthew 5:21 Exodus 20:13
 2. Matthew 5:22 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a fellow disciple, whether man or woman; also in verse 23.
 3. Matthew 5:22 Some manuscripts brother or sister without cause
 4. Matthew 5:22 An Aramaic term of contempt
 5. Matthew 5:27 Exodus 20:14
 6. Matthew 5:31 Deut. 24:1
 7. Matthew 5:37 Or from evil
 8. Matthew 5:38 Exodus 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21
 9. Matthew 5:43 Lev. 19:18

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 5

Predica de pe Munte: Fericirile

1Când a văzut Isus mulţimile, a urcat pe munte[a] şi S-a aşezat jos. Ucenicii Săi au venit la El, iar El a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:

„Ferice de cei săraci în duh,
    căci a lor este Împărăţia Cerurilor!
Ferice de cei îndureraţi,
    căci ei vor fi mângâiaţi!
Ferice de cei blânzi,
    căci ei vor moşteni pământul[b]!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate,
    căci ei vor fi săturaţi!
Ferice de cei milostivi,
    căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată,
    căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori,
    căci ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!
10 Ferice de cei persecutaţi din pricina dreptăţii,
    căci a lor este Împărăţia Cerurilor!

11 Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind)[c] împotriva voastră, din pricina Mea! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea voastră!

Sarea pământului şi lumina lumii

13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.

14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un oboroc, ci îl pune pe un suport şi astfel el luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri.

Isus şi împlinirea Legii

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii[d]! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă[e] sau o parte a vreunei litere[f] nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor.

Despre mânie şi ucidere

21 Aţi auzit că li s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi![g] Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii». 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său[h] va cădea sub pedeapsa judecăţii şi oricine îi va zice fratelui său: «Prostule![i]» va cădea sub pedeapsa Sinedriului[j]; iar cel ce-i va zice: «Nebunule[k]!» va cădea sub pedeapsa focului Gheenei[l].

23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi vino şi adu-ţi darul.

25 Caută să te împaci cât mai repede cu acuzatorul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în închisoare! 26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi plătit şi ultimul codrantes[m]!

Despre adulter şi divorţ

27 Aţi auzit că s-a zis: «Să nu comiţi adulter!»[n]. 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a şi comis adulter cu ea în inima lui. 29 Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuieşti, scoate-l afară şi aruncă-l, căci este spre folosul tău să-ţi pierzi unul din mădulare, decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul. 30 Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuieşti, taie-o şi arunc-o, căci este spre folosul tău să-ţi pierzi unul din mădulare, decât să-ţi meargă în Gheenă tot trupul. 31 S-a mai zis: «Oricine divorţează de soţia lui să-i dea o carte de despărţire»[o]. 32 Dar Eu vă spun că oricine divorţează de soţia lui, în afară de cazul în care este vorba de imoralitate[p], o împinge să comită adulter, iar cel ce se căsătoreşte cu o femeie divorţată comite şi el adulter.

Despre jurăminte

33 Din nou, aţi auzit că li s-a zis celor din vechime: «Să nu juri fals, ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale»[q]. 34 Dar Eu vă spun să nu juraţi deloc: nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu; 35 nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat; 36 să nu juri nici măcar pe capul tău, pentru că nu poţi face nici măcar un fir de păr alb sau negru. 37 Vorbirea voastră să fie astfel: «Da» să fie «Da» şi «Nu» să fie «Nu»[r]. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

Despre răzbunare

38 Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte»[s]. 39 Dar Eu vă spun să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci aceluia care te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt. 40 Celui ce vrea să te dea în judecată şi să-ţi ia tunica, lasă-i şi haina, 41 iar dacă cineva te obligă[t] să mergi cu el o milă[u], mergi cu el două mile. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i, iar pe cel ce vrea să se împrumute de la tine să nu-l refuzi.

Iubirea duşmanilor

43 Aţi auzit că s-a zis: «Să-l iubeşti pe semenul tău[v] şi să-l urăşti pe duşmanul tău». 44 Dar Eu vă spun: iubiţi-vă duşmanii[w] şi rugaţi-vă pentru cei ce vă persecută, 45 ca să fiţi astfel fii ai Tatălui vostru, Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui şi peste cei răi, şi peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă-i iubiţi doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare colectorii de taxe[x] nu fac la fel?

47 Şi dacă vă întâmpinaţi cu dragoste doar fraţii, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare neamurile[y] nu fac la fel? 48 Fiţi deci desăvârşiţi, aşa cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit!

Footnotes

 1. Matei 5:1 Sau: pe un versant
 2. Matei 5:5 Sau: ţara; vezi Ps. 37:11 şi nota; vezi contextul versetului în Ps. 37, psalm în care apare aşa-numitul principiu al retribuţiei, conform căruia cel drept îşi primeşte răsplata în viaţa aceasta. Acest lucru nu înseamnă că Isus reiterează acest principiu în Predica de pe Munte. Însăşi cartea Psalmilor pare a infirma valabilitatea absolută a acestui principiu (vezi Ps. 73)
 3. Matei 5:11 Unele mss nu conţin acest cuvânt
 4. Matei 5:17 Adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile
 5. Matei 5:18 Sau: cea mai mică literă; iota este echivalentul grecesc al lui yod, cea mai mică literă din alfabetul ebraic
 6. Matei 5:18 Este vorba despre prelungirile unor litere din alfabetul ebraic
 7. Matei 5:21 Vezi Exod 20:13; Deut. 5:17
 8. Matei 5:22 Multe mss adaugă: fără motiv
 9. Matei 5:22 Aram.: Raca, un termen care arată dispreţ, însemnând: Prostule! sau Cap sec!
 10. Matei 5:22 Aram.: Sanhedrin, care înseamnă Adunare; desemna atât o curte de justiţie locală, întrunindu-se în oraşe şi numărând 23 de membri (sanhedrine mici), cât şi curtea supremă de justiţie, care se întrunea în Ierusalim şi număra 71 de membri (Marele Sanhedrin)
 11. Matei 5:22 Gr.: moros; sensul termenului grecesc este nesigur; posibil o transliterare a termenului ebraic moreh (răzvrătit)
 12. Matei 5:22 Gr.: Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea (fiilor lui) Hinom (ebr.: Ghe-Hinom), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde, în vremea lui Ahaz şi Manase, îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh (2 Cron. 28:3; 33:6); Iosia a profanat valea (2 Regi 23:10), care a devenit apoi un loc în care deşeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale; şi în vs. 29, 30
 13. Matei 5:26 Sau: cvadrant, cea mai mică monedă romană din bronz; a 4-a parte dintr-un as (vezi nota de la 10:29) şi a 64-a dintr-un denar (vezi nota de la 20:2)
 14. Matei 5:27 Exod 20:14; Deut. 5:18
 15. Matei 5:31 Vezi Deut. 24:1
 16. Matei 5:32 Termenul grecesc se referă la relaţii sexuale nepermise; nici Marcu (10:11-12), nici Luca (16:18) nu menționează această excepţie
 17. Matei 5:33 Vezi Lev. 19:12
 18. Matei 5:37 Sau: astfel: «Da! Da!» şi «Nu! Nu!», în sensul că, prin repetiție, afirmaţia este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ
 19. Matei 5:38 Vezi Exod 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21
 20. Matei 5:41 Acelaşi termen grecesc este folosit şi în 27:32; soldaţii romani aveau dreptul de a le pretinde civililor să le transporte bagajele
 21. Matei 5:41 Aproximativ 1475 m
 22. Matei 5:43 Vezi Lev. 19:18
 23. Matei 5:44 Multe mss mai târzii adaugă: duşmanii, binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, faceţi-le bine celor ce vă urăsc, probabil pentru a se armoniza cu Lc. 6:27-28
 24. Matei 5:46 Localnici angajaţi de romani pentru a colecta taxele pentru ei; deoarece lucrau pentru romani şi pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală, erau urâţi de oameni şi consideraţi trădători; erau paria ai societăţii, neavând dreptul să fie martori într-un proces, să fie judecători sau membri într-o sinagogă; peste tot în carte
 25. Matei 5:47 Lit.: păgânii (sau: necredincioşii)