New International Version

Matthew 25

The Parable of the Ten Virgins

1“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.

“At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’

“Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’

“‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’

10 “But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut.

11 “Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’

12 “But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’

13 “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.

The Parable of the Bags of Gold

14 “Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. 15 To one he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag,[a] each according to his ability. Then he went on his journey. 16 The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. 17 So also, the one with two bags of gold gained two more. 18 But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master’s money.

19 “After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. 20 The man who had received five bags of gold brought the other five. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with five bags of gold. See, I have gained five more.’

21 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

22 “The man with two bags of gold also came. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with two bags of gold; see, I have gained two more.’

23 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

24 “Then the man who had received one bag of gold came. ‘Master,’ he said, ‘I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25 So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you.’

26 “His master replied, ‘You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27 Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest.

28 “‘So take the bag of gold from him and give it to the one who has ten bags. 29 For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. 30 And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’

The Sheep and the Goats

31 “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. 32 All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 He will put the sheep on his right and the goats on his left.

34 “Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. 35 For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, 36 I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’

37 “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? 38 When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 39 When did we see you sick or in prison and go to visit you?’

40 “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’

41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me nothing to drink, 43 I was a stranger and you did not invite me in, I needed clothes and you did not clothe me, I was sick and in prison and you did not look after me.’

44 “They also will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?’

45 “He will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.’

46 “Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life.”

Footnotes

  1. Matthew 25:15 Greek five talents … two talents … one talent; also throughout this parable; a talent was worth about 20 years of a day laborer’s wage.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 25

Podobenstvo o desiatich družičkách

1 Môj druhý príchod sa v určitom zmysle bude podobať svadbe. Tí, ktorí ma budú očakávať, budú ako desať družičiek, čo vyčkávali ženícha, aby ho uvítali svetlom svojich lámp.

Ale iba päť z nich bolo prezieravých

3-4 a vzali si nielen lampy, ale aj nádoby s olejom. Ostatné na to ľahkomyseľne zabudli.

Ženích dlho neprichádzal, a tak všetky družičky premohli driemoty a zaspali.

O polnoci ich vytrhol zo spánku výkrik: Prichádza ženích, poďte ho privítať!

Všetky dievčatá vyskočili a upravovali si lampy.

Tie ľahkomyseľné, ktoré si nevzali dosť oleja, drankali od ostatných: Dajte nám trochu oleja, lebo nám vyhasínajú lampy!

Ale rozumné im odpovedali: Keď sa rozdelíme, nevystačí olej ani vám, ani nám. Zabehnite radšej k predavačovi a kúpte si.

10 No len čo sa vzdialili, prišiel ženích a družičky, ktoré boli pripravené, šli s ním na svadobnú hostinu.

11 Keď sa tých päť vrátilo s olejom, dvere už boli zatvorené. Volali: Pane, otvor nám!

12 Ale ženích im odpovedal: Je neskoro, už vás nemôžem prijať.

13 A tak bdejte a buďte vždy pripravení, lebo neviete, v ktorej chvíli prídem."

Využívaj zverené dary

14 Dám vám iný príklad. Jeden človek si pred odchodom na ďalekú cestu zavolal svojich podriadených a zveril im svoje peniaze.

15 Každému podľa schopností: jednému päťstotisíc, druhému dvestotisíc a ďalšiemu stotisíc. Potom odcestoval.

16 Ten, čo dostal päťstotisíc, začal hneď podnikať a získal ďalších päťstotisíc.

17 Ten, čo dostal dvestotisíc, takisto sumu zdvojnásobil.

18 Ale ten, ktorému zveril stotisíc, vykopal v zemi skrýšu a peniaze do nej schoval.

19 Po dlhšom čase sa pán vrátil a chcel, aby mu podriadení predložili účty.

20 Prvý priniesol peniaze a povedal: Pán môj, zveril si mi päťstotisíc, a tu máš zisk -- ďalších päťstotisíc.

21 Pán ho pochválil za dobrú prácu a povedal mu: Osvedčil si sa v malej úlohe, preto ti môžem zveriť oveľa väčšiu. A teraz ťa pozývam na oslavu svojho návratu.

22 Prišiel ďalší a povedal: Pán môj, zveril si mi dvestotisíc a odovzdávam ti štyristotisíc. --

23 Veľmi dobre! odpovedal pán. Si usilovný a spoľahlivý. Splnil si malú úlohu, zverím ti väčšiu. Aj teba pozývam na hostinu.

24 Potom skladal účty posledný. Pán môj, viem, že si prísny a záleží ti na zisku,

25 ale ja som sa bál, aby som neprerobil, a preto som peniaze radšej ukryl a teraz ti ich v poriadku vraciam.

26 Pán zvolal: Ty lenivec a naničhodník! Vedel si, o čo mi ide.

27 Mal si zverené peniaze uložiť a priniesli by mi aspoň úroky.

28 Vezmite od neho peniaze a dajte ich prvému.

29 Lebo tomu, kto dobre využíva to, čo mu bolo zverené, bude ešte pridané. Ale kto sa ani trochu neusiluje, príde o všetko.

30 Tohto lenivca vyžeňte do tmy! Tam ho čaká len plač a škrípanie zubami. "

Posledný súd

31 Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anjelov, zasadnem na trón svojej slávy.

32 Vtedy sa zhromaždia všetky národy, a to bude chvíľa konečného rozdelenia ľudstva. Ako pastier oddeľuje ovce od capov

33 a postaví si ovce sprava,

34 tak aj ja poviem svojim verným po svojej pravici: Poďte, sám Otec vás pozýva do kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.

35 Bol som hladný a nakŕmili ste ma, bol som smädný, a dali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou a vy ste ma prichýlili,

36 nemal som si čo obliecť, a vy ste ma obliekli, v chorobe ste sa o mňa starali, a keď som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť.

37 Tí verní namietnu: Nepamätáme sa,

38 že by sme mali niekedy príležitosť

39 takto sa o teba postarať.

40 Vtedy im odpoviem: Čo dobrého ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili pre mňa.

41 Tým zhromaždeným po ľavici poviem: Odíďte odo mňa, zatratení, do večného ohňa, ktorý je pripravený pre satana a jeho démonov.

42 Bol som hladný, a nedali ste sa mi najesť, bol som smädný, a nedali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou, a neprichýlili ste ma,

43 nemal som si čo obliecť a nezaodeli ste ma, v chorobe ste ma neopatrovali a do väzenia ste ma neprišli navštíviť.

44 Budú sa brániť: Pane, ako sme ti mohli pomôcť, keď sme ťa nikdy nevideli?

45 Odpoviem im: Ak ste odmietli pomôcť najposlednejšiemu z mojich bratov, mne ste nepomohli.

46 A tak týchto čaká večné utrpenie, ale spravodliví budú žiť večne."