New International Version

Matthew 25

The Parable of the Ten Virgins

1“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.

“At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’

“Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’

“‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’

10 “But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut.

11 “Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’

12 “But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’

13 “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.

The Parable of the Bags of Gold

14 “Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. 15 To one he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag,[a] each according to his ability. Then he went on his journey. 16 The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. 17 So also, the one with two bags of gold gained two more. 18 But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master’s money.

19 “After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. 20 The man who had received five bags of gold brought the other five. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with five bags of gold. See, I have gained five more.’

21 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

22 “The man with two bags of gold also came. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with two bags of gold; see, I have gained two more.’

23 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

24 “Then the man who had received one bag of gold came. ‘Master,’ he said, ‘I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25 So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you.’

26 “His master replied, ‘You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27 Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest.

28 “‘So take the bag of gold from him and give it to the one who has ten bags. 29 For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. 30 And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’

The Sheep and the Goats

31 “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. 32 All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 He will put the sheep on his right and the goats on his left.

34 “Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. 35 For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, 36 I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’

37 “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? 38 When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 39 When did we see you sick or in prison and go to visit you?’

40 “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’

41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me nothing to drink, 43 I was a stranger and you did not invite me in, I needed clothes and you did not clothe me, I was sick and in prison and you did not look after me.’

44 “They also will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?’

45 “He will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.’

46 “Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life.”

Footnotes

  1. Matthew 25:15 Greek five talents … two talents … one talent; also throughout this parable; a talent was worth about 20 years of a day laborer’s wage.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 25

Prispodoba o deset djevica

1'Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao kad je deset djevica uzelo svjetiljke i pošlo u susret zaručniku.

Pet ih je bilo budalastih, a pet mudrih.

Budalaste djevice ponesu svjetiljke, ali ne i ulja.

A mudre su skupa sa svjetiljkama ponijele i posude s uljem.

Kako je zaručnik kasnio, sve one poliježu i zaspu.

U ponoć se začula vika: "Zaručnik stiže! Iziđite pred njega!'

Sve djevice ustanu da prirede svjetiljke.

Budalaste tada zamole mudre: "Dajte nam od svojega ulja jer nam svjetiljke trnu.'

Ali one im odgovore: "Nipošto! Sigurno nema dovoljno i za vas i za nas. Pođite ga radije kupiti.'

10 Kad su ga otišle kupiti, dođe zaručnik te one koje su bile pripravne uđu s njim na svadbu i vrata se zatvore.

11 Poslije dođu i ostale djevice i stanu dozivati: "Gospodine! Gospodine, otvori nam!'

12 Ali on im odgovori: "Zaista vam kažem, ne poznajem vas!'

13 Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska!

Prispodoba o trojici slugu

14 Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao s čovjekom koji je, polazeći na put, pozvao sluge i povjerio im svoj imetak.

15 Jednomu je dao pet vreća zlatnika,[a] drugomu dvije, a trećemu jednu - svakome prema sposobnostima. Zatim je otputovao.

16 Sluga koji je primio pet vreća zlatnika odmah ode, uloži ih i zaradi još pet vreća.

17 Sluga s dvjema vrećama zlatnika također zaradi još dvije.

18 Sluga koji je dobio samo jednu, naprotiv, iskopa rupu u zemlji i u nju skrije gospodarov novac.

19 Poslije dugog vremena gospodar se vrati i zatraži od slugu da mu polože račun.

20 Onaj kojemu je povjerio pet vreća zlatnika donese i drugih pet. "Gospodaru, dao si mi pet vreća zlatnika. Zaradio sam, eto, još pet.'

21 Gospodar mu nato reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

22 Zatim priđe sluga koji je primio dvije vreće zlatnika i reče: "Gospodaru, meni si dao dvije vreće. Zaradio sam još dvije.'

23 Gospodar mu reče: "Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'

24 Priđe zatim sluga koji je primio jednu vreću te reče: "Gospodaru! Znao sam da si strog čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25 Zato sam se prestrašio i skrio tvoju vreću u zemlju. Evo, uzmi ju!'

26 Ali gospodar mu reče: "Zli i lijeni slugo! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao?

27 Trebao si onda barem uložiti moj novac u banku[b] pa bih nakon povratka dobio kamate.

28 Uzmite ovomu čovjeku novac i dajte ga onome koji ima deset vreća zlatnika!

29 Tko ima, dat će mu se još pa će obilovati, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.

30 Bacite beskorisnoga slugu van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba.''

O posljednjem sudu

31 'Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.

32 Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,

33 pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.

34 Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: "Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35 Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac

36 i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru.'

37 Pravednici će ga tada upitati: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?

38 Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?

39 Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?'

40 A kralj će odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!'

41 Zatim će reći onima slijeva: "Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!

42 Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;

43 bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.'

44 Oni će pitati: "Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?'

45 A on će im odgovoriti: "Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!'

46 Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život.'

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 25:15 U grčkome: pet talenata. Talenat ima 34 kilograma.
  2. Evanđelje po Mateju 25:27 U grčkome: kod novčara.