New International Version

Matthew 11:1-30

Jesus and John the Baptist

1After Jesus had finished instructing his twelve disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee.11:1 Greek in their towns

2When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples 3to ask him, “Are you the one who is to come, or should we expect someone else?”

4Jesus replied, “Go back and report to John what you hear and see: 5The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy11:5 The Greek word traditionally translated leprosy was used for various diseases affecting the skin. are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. 6Blessed is anyone who does not stumble on account of me.”

7As John’s disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John: “What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? 8If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in kings’ palaces. 9Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. 10This is the one about whom it is written:

“ ‘I will send my messenger ahead of you,

who will prepare your way before you.’11:10 Mal. 3:1

11Truly I tell you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. 12From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence,11:12 Or been forcefully advancing and violent people have been raiding it. 13For all the Prophets and the Law prophesied until John. 14And if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. 15Whoever has ears, let them hear.

16“To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others:

17“ ‘We played the pipe for you,

and you did not dance;

we sang a dirge,

and you did not mourn.’

18For John came neither eating nor drinking, and they say, ‘He has a demon.’ 19The Son of Man came eating and drinking, and they say, ‘Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.’ But wisdom is proved right by her deeds.”

Woe on Unrepentant Towns

20Then Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. 21“Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. 23And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades.11:23 That is, the realm of the dead For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. 24But I tell you that it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you.”

The Father Revealed in the Son

25At that time Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. 26Yes, Father, for this is what you were pleased to do.

27“All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.

28“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30For my yoke is easy and my burden is light.”

Ang Pulong Sa Dios

Mateo 11:1-30

Si Jesus ug si Juan nga Tigbautismo

(Luc. 7:18-35)

1Human matudloi ni Jesus ang iyang 12 ka mga tinun-an, miadto siya sa kasikbit nga mga lungsod aron magtudlo ug magwali didto.

2Sa didto pa si Juan nga tigbautismo sa sulod sa prisohan, nabalitaan niya ang mahitungod sa mga gipangbuhat ni Cristo. Busa gipaadto niya kang Cristo ang iyang mga tinun-an 3aron mangutana, “Sultihi kami, ikaw na ba ang among gipaabot o maghulat pa kami ug lain?” 4Gitubag sila ni Jesus, “Balik kamo kang Juan ug sultihi ninyo siya sa inyong nakita ug nadungog. 5Sultihi ninyo siya nga ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw na, ang sanglahon11:5 ang sanglahon: Tan-awa usab ang 8:2. nangaayo ug nahimo na nga hinlo, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay nangabanhaw, ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos. 6Bulahan ang mga tawo nga wala magduhaduha kanako.”

7Sa nakabiya na ang mga sinugo ni Juan, nangutana si Jesus sa mga tawo, “Sa pag-adto ninyo didto kang Juan sa kamingawan, unsa man ang inyong gidahom nga makita? Miadto ba kamo didto aron makita ninyo ang tawo nga nagpauyon-uyon lang sama sa kugon nga monunot sa huyop sa hangin? 8O miadto kamo didto aron makita ang usa ka tawo nga nagasul-ob ug mahalon nga bisti? Ang mga tawong nagasul-ob ug mahalon nga bisti atua lang sa mga palasyo. 9Apan unsa man gayoy inyong giadto didto? Dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo, di ba? Ug sultihan ko kamo nga labaw pa gayod siya sa usa ka propeta. 10Tungod kay siya mao ang gihisgotan sa Dios diha sa Kasulatan, ‘Ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo sa pag-andam sa imong agianan.’11:10 Tan-awa usab ang Mal. 3:1.11Midugang pa si Jesus sa pag-ingon, “Sa pagkatinuod, wala pa gayoy natawo sa kalibotan nga labaw pa kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga nagapasakop sa paghari sa Dios mas labaw pa kang Juan. 12Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, namugos ang mga tawo nga mahisakop sa paghari sa Dios. 13Kay sa wala pa moabot si Juan, ang tanang mga propeta ug ang Kasugoan nagtudlo na mahitungod sa paghari sa Dios. 14Ug kon tuohan ninyo ang ilang mga mensahe, si Juan mao si Elias nga gipanagna nga moabot. 15Angay gayod ninyong sabton kining inyong nadunggan.

16“Karon, unsay ikatandi ko sa mga tawo niining panahona? Sama sila sa mga bata nga nanglingkod sa plasa. Ang usa ka grupo miingon sa usa, 17‘Gitugtogan namo kamog sonata alang sa kasal, apan wala kamo mosayaw. Gikantahan namo kamog awit alang sa patay, apan wala usab kamo mohilak.’ 18Sama usab niana ang mga tawo niining panahona, kay sa pag-abot ni Juan, nakita nila nga nagapuasa siya ug wala moinom ug bino, busa nagaingon sila nga may daotan siya nga espiritu. 19Ug ako nga Anak sa Tawo, pag-abot nako, nakita nila nga nagakaon ug nagainom ako, busa nagaingon sila nga palakaon11:19 palakaon: o, bulaos. ako ug palahubog. Nagaingon usab sila nga higala ako sa mga maniningil ug buhis ug sa uban pang makasasala. Apan wala kanay bali, kay ang mga tawo nga nagasunod sa kabubut-on sa Dios nagapamatuod nga husto ang gihimo sa Dios.”11:19 ang mga tawo… gihimo sa Dios: sa literal, ang kaalam napamatud-an sa iyang mga binuhatan.

Ang mga Lungsod nga Wala Maghinulsol

(Luc. 10:13-15)

20Human niadto, misulti si Jesus batok sa mga lungsod diin didto siya naghimo ug daghang mga milagro, tungod kay ang mga tawo niadto nga mga lungsod wala maghinulsol sa ilang mga sala. 21Miingon siya, “Alaot kamong mga taga-Corazin ug kamong mga taga-Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko sa Tyre ug sa Sidon, dugay na unta silang nagbistig sako ug nagbutang ug abo sa ilang mga ulo sa pagpaila nga naghinulsol sila sa ilang mga sala. 22Busa timan-i ninyo nga sa adlaw sa paghukom, mas labaw pa sa silot sa mga taga-Tyre ug taga-Sidon ang inyong madawat. 23Ug kamong mga taga-Capernaum naghunahuna nga dayegon kamo sa tanan. Apan sa impiyerno hinuon kamo itambog! Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko pa sa Sodoma, nagpabilin pa unta ang Sodoma hangtod karon! 24Busa timan-i ninyo nga sa adlaw unya nga ang Dios maghukom, ang silot nga inyong dawaton labaw pa sa silot sa taga-Sodoma.”

May Kapahulayan Diha kang Jesus

(Luc. 10:21-22)

25Unya nagaampo si Jesus, “Amahan, nga tag-iya sa langit ug sa yuta, gidayeg ko ikaw tungod kay ang kamatuoran nga gililong mo sa mga tawo nga giilang maalam ug may taas nga kahibalo, gipasabot mo sa mga tawo nga gamay lang ug kaalam sama sa mga bata. 26Amahan, salamat gayod nga mao kana ang imong kabubut-on.”

27Unya, miingon si Jesus sa mga tawo, “Gitugyan na kanako sa akong Amahan ang tanang mga butang. Ang Amahan lang ang nakaila kanako nga iyang Anak. Ug ang nakaila sa Amahan ako lang gayod nga iyang Anak ug ang mga tawo nga buot ko nga makaila kaniya.

28“Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapoyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. 29Sunod kamo ug magpatudlo kanako kay malumo ako ug mapainubsanon. Makapahulay kamo, 30kay ang akong pagtulon-an sayon sundon, ug ang akong sugo sayon buhaton.”