New International Version

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1This is the genealogy[a] of Jesus the Messiah[b] the son of David, the son of Abraham:

Abraham was the father of Isaac,

Isaac the father of Jacob,

Jacob the father of Judah and his brothers,

Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar,

Perez the father of Hezron,

Hezron the father of Ram,

Ram the father of Amminadab,

Amminadab the father of Nahshon,

Nahshon the father of Salmon,

Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab,

Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth,

Obed the father of Jesse,

and Jesse the father of King David.

David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife,

Solomon the father of Rehoboam,

Rehoboam the father of Abijah,

Abijah the father of Asa,

Asa the father of Jehoshaphat,

Jehoshaphat the father of Jehoram,

Jehoram the father of Uzziah,

Uzziah the father of Jotham,

Jotham the father of Ahaz,

Ahaz the father of Hezekiah,

10 Hezekiah the father of Manasseh,

Manasseh the father of Amon,

Amon the father of Josiah,

11 and Josiah the father of Jeconiah[c] and his brothers at the time of the exile to Babylon.

12 After the exile to Babylon:

Jeconiah was the father of Shealtiel,

Shealtiel the father of Zerubbabel,

13 Zerubbabel the father of Abihud,

Abihud the father of Eliakim,

Eliakim the father of Azor,

14 Azor the father of Zadok,

Zadok the father of Akim,

Akim the father of Elihud,

15 Elihud the father of Eleazar,

Eleazar the father of Matthan,

Matthan the father of Jacob,

16 and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah.

17 Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Messiah.

Joseph Accepts Jesus as His Son

18 This is how the birth of Jesus the Messiah came about[d]: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. 19 Because Joseph her husband was faithful to the law, and yet[e] did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.

20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,[f] because he will save his people from their sins.”

22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”[g] (which means “God with us”).

24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. 25 But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

Footnotes

 1. Matthew 1:1 Or is an account of the origin
 2. Matthew 1:1 Or Jesus Christ. Messiah (Hebrew) and Christ (Greek) both mean Anointed One; also in verse 18.
 3. Matthew 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12
 4. Matthew 1:18 Or The origin of Jesus the Messiah was like this
 5. Matthew 1:19 Or was a righteous man and
 6. Matthew 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves.
 7. Matthew 1:23 Isaiah 7:14

Swedish Contemporary Bible

Matthew 1

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

1Detta är släkttavlan för Jesus Kristus[a], som var ättling till David och Abraham:

2Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

3Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

4Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

5Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

6Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

7Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

8Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11Josia till Jekonia[b] och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad[c] med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.[d]

20Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.[e]

22Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23”Jungfrun ska bli med barn

och föda en Son,

och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).[f]

24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

Footnotes

 1. 1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation.
 2. 1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15).
 3. 1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma.
 4. 1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.
 5. 1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.
 6. 1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.