New International Version

Lamentations 4:1-22

This chapter is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet. 1How the gold has lost its luster,

the fine gold become dull!

The sacred gems are scattered

at every street corner.

2How the precious children of Zion,

once worth their weight in gold,

are now considered as pots of clay,

the work of a potter’s hands!

3Even jackals offer their breasts

to nurse their young,

but my people have become heartless

like ostriches in the desert.

4Because of thirst the infant’s tongue

sticks to the roof of its mouth;

the children beg for bread,

but no one gives it to them.

5Those who once ate delicacies

are destitute in the streets.

Those brought up in royal purple

now lie on ash heaps.

6The punishment of my people

is greater than that of Sodom,

which was overthrown in a moment

without a hand turned to help her.

7Their princes were brighter than snow

and whiter than milk,

their bodies more ruddy than rubies,

their appearance like lapis lazuli.

8But now they are blacker than soot;

they are not recognized in the streets.

Their skin has shriveled on their bones;

it has become as dry as a stick.

9Those killed by the sword are better off

than those who die of famine;

racked with hunger, they waste away

for lack of food from the field.

10With their own hands compassionate women

have cooked their own children,

who became their food

when my people were destroyed.

11The Lord has given full vent to his wrath;

he has poured out his fierce anger.

He kindled a fire in Zion

that consumed her foundations.

12The kings of the earth did not believe,

nor did any of the peoples of the world,

that enemies and foes could enter

the gates of Jerusalem.

13But it happened because of the sins of her prophets

and the iniquities of her priests,

who shed within her

the blood of the righteous.

14Now they grope through the streets

as if they were blind.

They are so defiled with blood

that no one dares to touch their garments.

15“Go away! You are unclean!” people cry to them.

“Away! Away! Don’t touch us!”

When they flee and wander about,

people among the nations say,

“They can stay here no longer.”

16The Lord himself has scattered them;

he no longer watches over them.

The priests are shown no honor,

the elders no favor.

17Moreover, our eyes failed,

looking in vain for help;

from our towers we watched

for a nation that could not save us.

18People stalked us at every step,

so we could not walk in our streets.

Our end was near, our days were numbered,

for our end had come.

19Our pursuers were swifter

than eagles in the sky;

they chased us over the mountains

and lay in wait for us in the desert.

20The Lord’s anointed, our very life breath,

was caught in their traps.

We thought that under his shadow

we would live among the nations.

21Rejoice and be glad, Daughter Edom,

you who live in the land of Uz.

But to you also the cup will be passed;

you will be drunk and stripped naked.

22Your punishment will end, Daughter Zion;

he will not prolong your exile.

But he will punish your sin, Daughter Edom,

and expose your wickedness.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Maliro 4:1-22

1Haa! Golide wathimbirira,

golide wosalala wasinthikiratu!

Amwazamwaza miyala yokongola ya kumalo opatulika

pamphambano ponse pa mzinda.

2Haa! Ana a Ziyoni amtengowapatali

amene kale anali ngati golide,

tsopano ali ngati miphika ya dothi,

ntchito ya owumba mbiya!

3Ngakhale nkhandwe zimapereka bere

kuyamwitsa ana ake,

koma anthu anga asanduka ankhanza

ngati nthiwatiwa mʼchipululu.

4Lilime la mwana lakangamira kukhosi

chifukwa cha ludzu,

ana akupempha chakudya,

koma palibe amene akuwapatsa.

5Iwo amene kale ankadya zonona

akupemphetsa mʼmisewu ya mu mzinda.

Iwo amene kale ankavala zokongola

tsopano akugona pa phulusa.

6Kuyipa kwa anthu anga kunali kwakukulu

kuposa anthu a ku Sodomu,

amene anawonongedwa mʼkamphindi kochepa

popanda owathandiza.

7Akalonga ake anali owala koposa chisanu chowundana

ndi oyera kuposa mkaka.

Matupi awo anali ofiira kuposa miyala ya rubi,

maonekedwe awo ngati miyala ya safiro.

8Koma tsopano maonekedwe awo ndi akuda kuposa mwaye;

palibe angawazindikire mʼmisewu ya mu mzinda.

Khungu lawo lachita makwinyamakwinya pa mafupa awo;

lawuma gwaa ngati nkhuni.

9Amene anaphedwa ndi lupanga aliko bwino kuposa

amene anafa ndi njala;

chifukwa chosowa chakudya cha mʼmunda

iwowa ankafowoka ndi njala mpaka kufa.

10Amayi achifundo afika

pophika ana awo enieni,

ndiwo anali chakudya chawo pamene anthu

anga anali kuwonongeka.

11Yehova wakwaniritsa ukali wake;

wagwetsa pansi mkwiyo wake woopsa.

Ndipo wayatsa moto mʼZiyoni

kuti uwononge maziko ake.

12Mafumu a pa dziko lapansi sanakhulupirire,

kapena wina aliyense wokhala pa dziko lonse,

kuti adani kapena ankhondo akhoza kulowa

pa zipata za Yerusalemu.

13Koma izi zinachitika chifukwa cha kuchimwa kwa aneneri ake

ndi mphulupulu za ansembe ake,

amene ankapha anthu osalakwa pakati pawo.

14Tsopano akungoyendayenda mʼmisewu ya mu mzinda

ngati anthu osaona.

Iwo ndi odetsedwa kwambiri ndi magazi

palibe yemwe angayerekeze nʼkukhudza komwe chovala chawo.

15Anthu akuwafuwulira kuti, “Chokani! Inu anthu odetsedwa!”

“Chokani! Chokani! Musatikhudze ife!”

Akamathawa ndi kumangoyendayenda,

pakati pa anthu a mitundu yonse amati,

“Asakhalenso ndi ife.”

16Yehova mwini wake wawabalalitsa;

Iye sakuwalabadiranso.

Ansembe sakulandira ulemu,

akuluakulu sakuwachitira chifundo.

17Ndiponso maso athu atopa nʼkuyangʼana,

chithandizo chosabwera nʼkomwe,

kuchokera pa nsanja zathu tinadikirira mtundu

wa anthu umene sukanatipulumutsa.

18Anthu ankalondola mapazi athu,

choncho sitikanayenda mʼmisewu yathu mu mzinda.

Chimaliziro chathu chinali pafupi, masiku athu anali owerengeka,

chifukwa chimaliziro chathu chinali chitafika.

19Otilondola akuthamanga kwambiri

kuposa ziwombankhanga mu mlengalenga;

anatithamangitsa mpaka ku mapiri

ndi kutibisalira mʼchipululu.

20Wodzozedwa wa Yehova, mpweya wathu wotipatsa moyo,

anakodwa mʼmisampha yawo.

Tinaganiza kuti tidzakhala pansi pa mthunzi wake

pakati pa mitundu ya anthu.

21Kondwera ndi kusangalala, mwana wamkazi wa Edomu.

Iwe amene umakhala mʼdziko la Uzi.

Koma iwenso chikho chidzakupeza;

udzaledzera mpaka kukhala maliseche.

22Iwe mwana wamkazi wa Ziyoni, chilango chako chidzatha;

Iye sadzatalikitsa nthawi yako ya ukapolo.

Koma Yehova adzalanga machimo ako, iwe mwana wamkazi wa Edomu,

ndi kuyika poyera mphulupulu zako.